Programma 5 Sport en bewegen

5.2.2 Ruim baan voor talent

Topsport en breedtesport horen bij elkaar en versterken elkaar. Topsport is ook marketing en heeft onder andere door topsportevenementen betekenis voor de economie en cultuur. In Groningen hebben we kennis en opleidingen op het gebied van topsport en talentontwikkeling (Topsport Noord, Sport Science Institute Groningen (SSIG), Rijksuniversiteit, Hanzehogeschool, Middelbaar Beroeps Onderwijs, Topsport Talentschool). Door de jeugdige bevolkingssamenstelling zijn er veel talentvolle sporters.

We willen dat zeer talentvolle sporters zich in de gemeente verder kunnen ontwikkelen. Hiervoor bieden we ze, samen met scholen en sportbonden, extra faciliteiten.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Beoogd
2019

Beoogd
2020

Aantal ondersteunde RTC’s

7

7

Aantal ondersteunde topsport-talentevenementen

6 -7

7 - 8

Aantal topsporttalenten dat vanuit een RTC doorstroomt naar een hoger niveau

50

50

Hoe staan we ervoor?

De topsportnota is de afgelopen jaren tot uitvoering gebracht en de tussentijdse evaluatie is in november 2017 afgerond. We zijn gestart met de implementatie van de Uitvoeringsagenda Topsport 18+. De focus ligt op de vier bouwstenen: talentherkenning, talentontwikkeling, talent-expertise en talentprofilering. We hebben de keuze gemaakt om binnen het beschikbare sportbudget het neutrale scenario van de uitvoeringsagenda te implementeren.  
Kennisontwikkeling en -deling is van essentieel belang en Groningen heeft met de grote concentratie van kennisinstellingen goud in handen. Door de sterke kennispositie bestaat een groot potentieel waar talentontwikkeling in Groningen van kan meeprofiteren, mits de diverse partijen binnen dit speelveld een duidelijke opdracht krijgen en elkaar binnen dit netwerk versterken.
Aan de topsporttafel (een gezamenlijk initiatief van onderwijs-, kennisinstellingen en (top)sportclubs) voeren we gesprekken over onze gezamenlijke topsportambitie.

Wat willen we bereiken in 2020?

Onze missie is het creëren van een optimaal topsportklimaat. Een optimaal topsportklimaat is ons gezamenlijke perspectief dat gaat over goede en echte topsport, breedtesport, “beweging in onderwijs”, talentontwikkeling, maatschappelijke ontwikkeling en economische ontwikkeling: een “top-sportieve”, vitale en gezonde regio. Doordat wij samen aan de slag gaan en onze krachten bundelen, kunnen we grote resultaten boeken.
Binnen de topsporttafel onderzoeken we hoe we topsport in Groningen verder willen aanjagen.
Als gevolg van de hervormingen 2020 - 2023 zijn er vanaf 2021 minder middelen beschikbaar voor de subsidiëring van topsporttalentevenementen. We gaan in 2020  het toekenningsbeleid hiervoor herijken.  

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Ondersteunen Regionale Trainingscentra (RTC's);
  • Subsidiëring topsporttalentevenementen;
  • Herijken toekenningsbeleid subsidies topsporttalentevenementen;
  • Uitreiken jaarlijkse sportprijzen;
  • Uitvoeren neutraal scenario Uitvoeringsagenda Topsport 18+;
  • Bijeenkomsten Topsporttafel;
  • Bijdrage aan kennisdeling door SSIG.
ga terug