Programma 5 Sport en bewegen

5.1.2 Faciliteren verenigingen: samenwerking en vitaliteit

Groningen, Haren en Ten Boer tellen samen ruim 335 sportverenigingen die ongeveer 70 verschillende sporten aanbieden. Behalve voor het sporten zelf zijn de sportverenigingen ook van grote sociale betekenis. Voor sportverenigingen zijn vrijwilligers van onschatbare waarde. In totaal zijn er duizenden inwoners betrokken als vrijwilliger en/of als sporter. We scheppen de voorwaarden voor goed functionerende verenigingen. Om de verenigingen goed te kunnen faciliteren, hebben we regelmatig overleg met de Sportkoepel, die belangenbehartiger is van de breedtesport.

 We stimuleren vitale sportverenigingen om zich open te stellen voor een breed publiek en om samenwerking te zoeken met elkaar en met de buurt, school of zorginstelling. Twee strategieën uit het Meerjarenprogramma komen hier samen: faciliteren verenigingen en sport verbindt.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Beoogd
2019

Beoogd
2020

Klanttevredenheid besturen verenigingen (en instellingen) over de sportaccommodaties en de dienstverlening door Sport050

8

-

Hoe staan we ervoor?

De kracht van verenigingen zit in het zelf-organiserend vermogen. Daarvoor is het belangrijk dat een vereniging vitaal is: mensen sporten er graag, organisatorisch en financieel is de vereniging gezond en er zijn voldoende vrijwilligers.  
Een deel van de verenigingen heeft moeite met het vinden van vrijwilligers en concentreren zich op hun kerntaak: sport aanbieden voor hun leden. Er zijn echter ook meer vitale verenigingen die samenwerking zoeken met buurt, school, WIJ-team of een andere partij. De afgelopen jaren was er voor verenigingsondersteuning een relatief klein budget beschikbaar. Omdat de gemeente een groot aantal verenigingen heeft, was de impact van wat we met deze middelen konden realiseren niet optimaal te noemen. Daarbij zijn er ook andere organisaties, zoals de sportbonden, die hierin een rol kunnen vervullen. Vanaf 2021 is er geen apart budget voor verenigingsondersteuning  meer beschikbaar. Op basis van de nieuwe regeling Brede Regeling Combinatiefunctie is voor de periode 2019 – 2022 een aantal wijzigingen doorgevoerd als gevolg van nieuwe bestuurlijke afspraken. Het Rijksbudget is verhoogd, waarmee het aantal Fte’s Combinatiefuncties toeneemt. Een deel van de extra Fte’s gaan we inzetten op cultuur, het andere deel op sport en bewegen.

Wat willen we bereiken in 2020?

  • Sport verbindt, waar mogelijk willen we de samenwerking tussen verenigingen op sportparken verstevigen. Wij willen nog meer inzetten op verbinding naar de wijken en de WIJ-teams in Groningen, het toegangsteam in Haren en de Deel in Ten Boer;
  • We zetten in het lopende jaar in op een goede afstemming van vraag en aanbod van de verenigingsondersteuning door het Huis van de Sport. Vanaf 2021 zoeken we samen met de verenigingen naar andere mogelijkheden;
  • We willen stimuleren om de sportdeelname onder mensen met een beperking en kwetsbare doelgroepen te vergroten, onder andere door te kijken naar de inzet van buurtsportcoaches op basis van de brede Regeling Combinatiefuncties.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Plan van aanpak bredere inzet Combinatiefuncties, naast jeugd ook kwetsbare doelgroepen en aandacht voor nog niet actieve Groningers;
  • Mogelijkheden onderzoeken om verenigingsondersteuning op andere wijze aan te bieden (bijvoorbeeld via combinatiefuncties, andere partners of mogelijk via uitvoeringsbudget lokaal sportakkoord. Dit laatste is afhankelijk van de uitkomst van het lokaal sportakkoord);
  • Klanttevredenheidsonderzoek in Groningen, Haren en Ten Boer onder besturen verenigingen over de accommodaties;
  • Regulier overleg met de Sportkoepel.
ga terug