Programma 5 Sport en bewegen

5.1.3 Sportieve ruimte openbaar en openbare ruimte sportief

Sporten en bewegen gebeurt ook buiten verenigingsverband: in de openbare ruimte, in de directe leefomgeving en in recreatiegebieden. De ontwikkeling dat steeds meer mensen ongebonden (dus los van een vereniging) willen sporten, zet zich voort. Ook de ongebonden sporters sporten vaak samen met anderen. En ook hier geldt: sport brengt mensen samen. Vooral voor kinderen is een gezonde en actieve leefomgeving belangrijk. We richten ons hierbij met name op nog-niet-actieve Groningers. We verleiden mensen tot beweging, onder andere door plekken in de openbare ruimte te voorzien van mogelijkheden om te sporten, bewegen, spelen en ontmoeten. We willen de kwaliteit van de leefomgeving en openbare ruimte verbeteren en aantrekkelijk maken voor iedereen. Door de openbare ruimte bewegingsvriendelijk in te richten, wordt het laagdrempelig voor inwoners om te bewegen, ontmoeten, spelen en sporten.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Beoogd

2019

Beoogd
2020

Aantal projecten open sportparken

2

2

Aantal sportief ingerichte sport- en speelvoorzieningen dat is gerealiseerd in 2019 (start project kan voor 2019 liggen)

3

3

Hoe staan we ervoor?

De afgelopen jaren hebben we vanuit breed draagvlak mooie projecten opgeleverd. Wij gaan hiermee door maar richten ons, naast het realiseren van mooie nieuwe plekken, ook op de zichtbaarheid en activering van bestaande plekken. We sluiten aan bij nieuw te ontwikkelen plannen en helpen initiatieven verder door kennis en ervaring al dan niet met financiële middelen in te brengen.

Wanneer we spreken over open sportparken, kan het om fysiek open en/of sociaal open sportparken gaan. We hebben ervaring opgedaan met open sportpark Kardinge. Het openen van sportparken vraagt om een wijkgerichte aanpak.  Vanuit gebiedsteam Zuid wordt gekeken naar de mogelijkheden voor Sportpark Corpus. Sportparken openbaar maken is geen doel op zich, waar mogelijk willen we initiatieven van sportverenigingen om activiteiten voor de wijk te ontplooien graag ondersteunen.  
Vanuit de sport verbindt gedachte liggen er kansen om juist de nog niet actieve Groningers te bereiken via programmering van de plekken van de Bewegende Stad én op sportparken.

Wat willen we bereiken in 2020?

Jaarlijks zijn er voor de Bewegende Stad intensiveringsmiddelen beschikbaar. Deze middelen zetten we in om de openbare ruimte op een beweegvriendelijke, sportieve manier in te richten. De Bewegende Stad is een programma dat sportplekken aanlegt in de openbare ruimte, op een innovatieve manier. Daarnaast richten we ons op de activatie van bestaande en toekomstige plekken. Door bestaande plekken zichtbaarder te maken en hier activiteiten te organiseren, willen we zoveel mogelijk inwoners in beweging krijgen.

We voeren deze projecten zelf uit, maar sluiten ook aan bij (her)inrichtingsopgaven waar de gemeente voor staat. Daarbij hebben we een adviserende rol richting, inwoners, verenigingen en ondernemers. We werken altijd gebiedsgericht en samen met WIJ-teams.

Verschillende grote herinrichtingsopgaven en planontwikkelingen bieden kansen om de ruimte sportief in te richten. Bij de uitwerking van een ontwerp is de verleiding tot ontmoeten, bewegen, sport en spel een belangrijk element. Hierbij kan het gaan om een sportieve of speelse inrichting, maar ook fiets- en looproutes zijn belangrijke elementen.  

Kleine vervangingen van bijvoorbeeld speeltoestellen geven mogelijkheden opnieuw te kijken naar de invulling van de plek. Verder kijken we naar de gebiedsanalyses: waar is behoefte aan? Daarnaast werken we vraaggestuurd en stimuleren en ondersteunen we mooie initiatieven.

Een grote uitdaging zien we in het aanspreken van de doelgroep die zich niet snel aangesproken voelt: de sportieve burger vindt onze openbare sportplekken wel, maar hoe zit dat met de minder sportieve burger? Hoe krijgen we hen in beweging? Hier besteden we expliciet aandacht aan door in te zetten op activatie.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Aansluiten bij grote herinrichtingsopgaven en planontwikkelingen van de gemeente om het bewegingsinclusief denken te bevorderen;
  •  Ontwikkeling beweegplek Helpermaar. Zie ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken - Zuid ;
  •  Ontwikkeling voet van de Kardingeberg. Zie ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken - Oost ;
  •  Met de initiatiefnemers van de mountainbikeroute werken we verder aan een faciliteit voor de mountainbikers in de gemeente;
  •  In Ten Boer realiseren we een nieuwe beweegplek Integraal gebiedsgericht werken - Ten Boer;
  • We gaan verder met het ondersteunen van nieuwe initiatieven;
  • We zetten in op het activeren en de zichtbaarheid van bestaande plekken.
ga terug