Programma 1 Werk en inkomen

1.1.3 Maatschappelijke participatie

Mensen die niet (betaald) kunnen werken, maar die wel iets willen doen, helpen we een handje. Meedoen is goed voor henzelf, ze nemen verantwoordelijkheden op zich en werken - al dan niet op vrijwillige basis - samen met anderen. Ook de samenleving kan hun inzet goed gebruiken. Ieder mens heeft talenten: we willen hen ondersteunen om die op de goede plek in te zetten, eenieder naar zijn mogelijkheden. Soms is dat een dagbesteding of vrijwilligerswerk dat voldoening geeft, voor mensen met een beperking kan het een beschutte werkplek zijn en voor weer anderen kan het een eerste stap zijn in de richting van de arbeidsmarkt.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicatoren

Beoogd
2019

Beoogd

2020

Aantal mensen dat actief is op een Participatiebaan

-

-*

Aantal beschutte werkplekken oud (SW)

455

425

Aantal beschutte werkplekken nieuw (Participatiewet)

96

118

    * afgesproken is niet te sturen op het aantal P-banen.

Hoe staan we ervoor?

Meedoen
Via Meedoen activeren we op verschillende manieren mensen uit de bijstand. Kansen in Kaart (KIK) brengt in beeld wie er allemaal in het bestand zitten door, in ieder geval eenmaal per jaar, een gesprek te voeren over werk of activering. De insteek is positief en gericht op het herstellen van persoonlijk contact. Mensen voelen zich gehoord en gewaardeerd en de mogelijkheden worden bekeken.
Een coach Meedoen begeleidt mensen naar vrijwilligerswerk, sociale activering via het gebieds Ondersteunend Netwerk (GON) of naar een participatiebaan. We beschikken over 17 consulenten KIK en 15 coaches Meedoen. Zij werken samen en stemmen af met de WIJ-teams.
Veel participatiebanen zijn te vinden bij maatschappelijke instellingen zoals in de kinderopvang, zorg, keuken, huishouding of als gastheer/vrouw. We zien dat deelnemers zowel op eigen initiatief een P-baan vinden, via de coach Meedoen of via link050.

Beschut werk
Iederz biedt beschutte werkplakken aan mensen met een arbeidsbeperking. Het gaat om werk dat aansluit bij de mogelijkheden van werknemers met een indicatie. Het bieden van beschut werk, onderverdeeld in 'oud' beschut (SW) en 'nieuw' beschut (PW), is een wettelijke taak. De toegang tot de Wet Sociale werkvoorziening (Wsw) is sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 afgesloten. Nieuwe instroom gaat via het aanbieden van nieuw beschut. De gemeente heeft hiervoor een taakstelling vanuit het Rijk.

In 2018 is Iederz gestart met het uitvoeren van ontwikkeltrajecten voor diverse doelgroepen via het Instroomportaal, onder andere in de vorm van arbeidsmatige dagbesteding. Door dagbesteding te koppelen aan een ontwikkeltraject gericht op uitstroom uit de dagbesteding en naar (gesubsidieerde) arbeid, wordt verbinding gelegd tussen de WMO (zorg) en de Participatiewet (arbeid). In 2019 zijn voor de komende twee jaar ontwikkelplekken dagbesteding in het kader van het GON (gebiedsondersteuningsnetwerk) bij Iederz gerealiseerd. De instroom loopt goed. Naast de GON dienen zich diverse doelgroepen aan. Ook is de verbinding gelegd met het onderwijs (ProVso, Alfa college, Noorderpoort, Terra en praktijkleren), zorginstellingen en (sociaal) ondernemers. Daarin stimuleren we doorlopende lijnen, het verruimen van stagemogelijkheden en externe nieuw beschutte werkplekken. Met de toegenomen instroom is de behoefte aan het verbreden van werksoorten gegroeid. Het aanboren van een brede range aan doelgroepen heeft geleid tot een toename van het aantal arbeidscontracten nieuw beschut bij Iederz. Iederz heeft zich ontwikkeld van een traditioneel SW bedrijf naar een leer, werk- en ontwikkelbedrijf gericht op uitstroom. Deze transitie wordt ondersteund door communicatie gericht op imagoverandering en door communicatiemiddelen zoals voorlichtingen, presentaties, een actuele website en foldermateriaal.

Wat willen we bereiken in 2020?

Meedoen
We vinden het belangrijk dat mensen participeren en dat iedereen mee kan doen. In 2020 continueren we onze inzet op de positieve benadering van mensen in de bijstand.
De medewerkers van Werk en Participatie zijn actief in de wijk en sluiten aan bij de WIJ-teams, onder meer ter ondersteuning van de professionals die minder bekend zijn met de Participatiewet. We continueren in 2020 KIK en blijven via de coaches meedoen en de WIJ-teams inzetten op activering van mensen uit de bijstand. De begeleiding richting werk en participatie in Ten Boer is onderdeel van het Doorbraakproject. In 2020 gaan we verder met de doorontwikkeling van de Participatiebaan en KIK.

Naast Wmo dienstverlening kunnen mensen binnen het Gebieds Ondersteunend Netwerk (GON) ondersteuning ontvangen bij sociale activering op grond van de Participatiewet. In 2020 gaan we hiermee verder.

Beschut werk
In 2020 zetten we de transitie van Iederz door en zoeken we de aansluiting bij de ambities voor het sociale domein uit het coalitieakkoord. De transitie van Iederz is ook van invloed op de interne organisatie. We richten ons op het behalen van de opgelegde taakstelling van het Rijk voor nieuw beschut. In 2020 gaan we verder met het uitwerken van de plannen voor de herhuisvesting van iederz.

Wat gaan we hiervoor doen?

Meedoen

 • We continueren de aansluiting van de coaches Meedoen bij de gebiedsgerichte aanpak. Dit geldt ook voor Kansen in Kaart. Zie ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken ;
 • Uitvoering doorontwikkeling Kansen in Kaart waarbij de inzet is om iedereen te spreken;
 • We voeren het Doorbraak project uit in Ten Boer. Zie ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken - Ten Boer ;
 • In Haren is de begeleiding richting werk en participatie een onderdeel van de gebiedsgerichte dienstverlening. Zie ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken - Haren ;
 • Continueren van de werving en begeleiding van mensen in de P-baan en uitvoering op de doorontwikkeling;
 • Sociale activering wordt als instrument gebruikt en het GON als netwerk voor langdurige ondersteuning.
 • In de uitvoering sluiten we met onze aanpak en dienstverlening aan bij verschillende opgaven zoals ze geformuleerd zijn in de gebiedsprogramma’s. Denk hierbij aan Kansrijk Oost, Sunny Selwerd, maar ook aan een stratenaanpak in Kostverloren, of een wijkaanpak Rivierenbuurt.

Beschut Werk

 • Bieden van beschutte werkplekken aan mensen met een arbeidsbeperking;
 • Organiseren van arbeidsmatige dagbesteding en ontwikkeltrajecten voor verschillende doelgroepen ter voorbereiding van beschut werk of andere vormen van werk;
 • Samenwerking behouden en nieuwe aanboren met de instroomkanalen voor nieuw beschut, zoals het Pro-Vso onderwijs, de WIJ-teams, het GON en zorginstellingen;
 • Certificeren eigen ontwikkeltraject in het kader van praktijkleren;
 • Opzetten van doorlopende leerlijnen in samenwerking met praktijkleren en werkgevers binnen de arbeidsmarktregio;
 • Beter benutten van in-bestedingsmogelijkheden binnen de gemeente en in het kader van Social Return on Investments;
 • Investeren in begeleiding en verbreding van werksoorten;
 • Uitbreiden aantal extern beschutte werkplekken;
 • Versterken van de bedrijfsvoering van beschut werken;
 • Verder ontwikkelen Iederz als netwerkorganisatie.
ga terug