Programma 1 Werk en inkomen

1.1.2 Werk

Werk biedt mensen materiële welvaart en economische onafhankelijkheid en is daarmee een van de belangrijkste motoren achter het tegengaan van armoede en schuldenproblematiek. Daarnaast zorgt werk in veel gevallen voor een sociaal netwerk, zinvolle tijdsbesteding en de mogelijkheid tot verdere ontplooiing van talenten; het draagt bij aan het welzijn en welbevinden van mensen.

Wij willen iedere werkzoekende passende ondersteuning bieden op weg naar (betaald) werk. Mensen die niet op eigen kracht betaald werk vinden, ondersteunen we met de mogelijkheden die de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening ons bieden. We onderscheiden de volgende groepen:

 • Mensen waarvan we verwachten dat ze relatief gemakkelijk aan het werk komen. Hen ondersteunen we hoofdzakelijk collectief en digitaal;
 • Mensen die niet op eigen kracht een reguliere baan kunnen vinden of uitoefenen, bieden we individuele begeleiding en helpen we aan (aangepast of begeleid) werk of een basisbaan;
 • Mensen die niet in een normaal arbeidsritme kunnen functioneren, begeleiden we naar maatschappelijke deelname of beschut werk (zie beleidsveld maatschappelijke participatie);
 • Jongeren zonder startkwalificatie leiden we zo veel mogelijk terug naar school (zie ook ‘programma 3: Voorkomen schooluitval ').

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Beoogd
2019

Beoogd

2020

Aantal personen dat uitstroomt naar regulier werk

1.100

1.200

Aantal personen met een uitkering dat parttime inkomsten uit arbeid heeft

Stijging

350

Aantal personen dat gedetacheerd is (intern, extern) (SW)

600

585

Aantal personen dat werkzaam is op een begeleid werken plek (SW)

105

90

Hoe staan we ervoor?

Om de uitstroom naar werk te bevorderen zetten we verschillende re-integratie instrumenten in. We hebben de begeleiding van statushouders een integraal onderdeel van onze dienstverlening gemaakt. Hiervoor is de uitvoeringsunit Thuisin050 opgezet. We ondersteunen statushouders op verschillende leefgebieden, waaronder werk.
We vinden het belangrijk dat mensen parttime inkomsten uit arbeid (loondienst of ondernemerschap) verwerven. Waar mogelijk ondersteunen we mensen om hun activiteiten uit te breiden zodat ze volledig uit de uitkering kunnen stromen. We zijn bezig met de voorbereidingen voor het werkprogramma, dat in 2020 van start gaat.

Wat willen we bereiken in 2020?

Nu de economie op volle toeren draait, vinden mensen met de juiste opleiding, netwerk en vaardigheden op eigen kracht een baan. De mensen die wel onze ondersteuning nodig hebben, hebben vaak een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. We streven ernaar om eind 2020 minimaal 1.200 bijstandsgerechtigden uit te laten stromen naar regulier werk. Naast uitstroom naar werk vinden we het  belangrijk dat mensen parttime inkomsten uit arbeid (loondienst of ondernemerschap) verwerven. Het kan een eerste stap zijn richting volledige uitstroom. Maar ook als dit niet tot uitstroom leidt, vinden we het belangrijk dat mensen werken als dat kan. Dit leidt bovendien tot een besparing op de uitkeringslasten.
Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 kunnen mensen niet meer instromen in de SW (Sociale Werkvoorziening). Daarom verwachten we dat het aantal medewerkers in de SW dat gedetacheerd is, daalt naar ongeveer585 aan het einde van 2020. We verwachten dat het aantal SW-medewerkers dat eind 2020 op een begeleid werken plek zit daalt naar 90. In plaats van een plek op grond van de SW kunnen mensen op een afspraakbaan geplaatst worden of in een nieuw beschut baan (nieuwe instroom).

Wat gaan we hiervoor doen?

 • We begeleiden en ondersteunen mensen naar werk; dit doen we door de inzet van trajecten, scholing en training. Op deze manier werken we aan de match van mensen op werk in kansrijke sectoren.
 • We gaan aan de slag met het experiment 'Basisbaan'. Dit zijn banen voor mensen die geen arbeidsmarktperspectief hebben, die bijdragen aan de sociale cohesie en leefbaarheid in de wijken en dorpen en de gastvrijheid van de binnenstad.
 • Via het werkprogramma willen we de instroom in de bijstand beperken en de uit- en doorstroom verhogen.
 • We stimuleren parttime werken vanuit de Bijstand en werken van parttime werken toe naar fulltime uit de uitkering;
 • We werken samen met werkgevers en opleiders in innovatieve trajecten en samenwerkingsverbanden gericht op uitstroom naar werk in de ICT sector, Zorg & Welzijn en Bouw & Techniek. Dit laatste doen we via het 1000-banenplan waarin scholing en SROI van bijstandsgerechtigden met elkaar gecombineerd worden;
 • We voeren het actieprogramma 'Ondernemen met Impact' uit; hiermee jagen wij het sociaal/ impact ondernemen aan en wij stimuleren initiatieven van ondernemers om mensen aan de basis van de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Naast werkgelegenheid heeft het actieprogramma ook doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, sociale cohesie en zorg & welzijn;
 • Onze dienstverlening (ontwikkelhuis) passen wij continu aan de veranderende arbeidsmarkt.

We ontwikkelen beter passende trajecten en werken aan effectievere digitale ondersteuning (matchingssysteem).

ga terug