Programma 1 Werk en inkomen

1.1.1 Regionaal arbeidsmarktbeleid

De afgelopen jaren was er sprake van sterke economische groei. Ook voor 2020 is verdere groei voorzien, maar wel op een iets lager niveau. Ook de noordelijke arbeidsmarkt wordt in 2020 gekenmerkt door krapte en dat zal naar alle waarschijnlijkheid voorlopig ook zo blijven. Wij staan voor de gezamenlijke opgave om met alle arbeidsmarktpartijen te zorgen dat de inclusieve arbeidsmarkt gerealiseerd wordt. Als centrumgemeente werken wij hieraan binnen de arbeidsmarktregio Werk In Zicht (WIZ). We bevorderen de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, waarin zowel het 'leven lang ontwikkelen' en de sluitende aanpak van werkzoekende jongeren centraal staan. Daarnaast investeren we in Praktijkleren.
Ons streven is hierbij om de mismatch te verkleinen en bijstandsgerechtigden uit te laten stromen naar werk. Dat vraagt voor een deel van deze groep om intensieve, langdurige begeleiding en voor een deel van de groep gerichte scholing zodat zij aan de slag kunnen in de kansrijke beroepen die nu beschikbaar zijn. Hoe wij dit doen, leest u hieronder. Een goede werkgevers-werknemersdienstverlening is van cruciaal belang. Perspectief op werk is hier een belangrijke stap in.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Beoogd
2019

Beoogd

2020

Aantal plaatsingen

700

850

Aantal plaatsingen of plekken gerealiseerd door SROI (Social
Return on investment) in de arbeidsmarktregio

700

600

Aantal gerealiseerde afspraakbanen in de arbeidsmarktregio*

2.445

3.001

* Dit betreft het oplopend totaal aantal afspraakbanen conform de regionale doelstelling.

Hoe staan we ervoor?

Het afgelopen jaar investeerden wij volop in de samenwerking met werkgevers en opleiders om de mismatch op de arbeidsmarkt te verkleinen. Dit deden wij voor mensen met een arbeidsbeperking door middel van de afspraakbanen. Dat onze inzet hier succesvol is, bewijzen de resultaten van de afgelopen jaren.
Ook het 1000-banenplan heeft kansen voor scholing en werk opgeleverd voor veel werkzoekenden in onze regio. In 2018 zijn 355 mensen duurzaam aan de slag gegaan; een half jaar voor minimaal 24 uur per week. In 2018 vond ook het werkfestival plaats; dit organiseerden wij samen met de gemeenten uit de arbeidsmarktregio. Met ruim 11.000 bezoekers en een zeer positieve beleving van zowel werkgevers, scholen als werkzoekenden heeft het voor ruim 500 werkzoekenden een baan of een opleiding opgeleverd. De opgave om bijstandsgerechtigden aan het werk te helpen, blijft echter groot. Daarom zetten wij hier ook voor 2020 stevig op in.  

Wat willen we bereiken in 2020?

Aandacht voor de tweedeling op de arbeidsmarkt blijft in 2020 een belangrijk speerpunt. Hierbij zijn duurzame ontwikkeling, scholing en leven lang ontwikkelen kernwoorden. Als centrumgemeente blijft Groningen hierbij sterk inzetten op de regionale samenwerking binnen Werk in Zicht. We investeren in het vormen van regionale maatschappelijke coalities met gemeenten, UWV, scholen, sociale partners en het bedrijfsleven. Om ervoor te zorgen dat (kwetsbare) werkzoekende jongeren, 50-plussers, mensen met een GGZ achtergrond en statushouders een kans en perspectief op werk krijgen, is regionale samenwerking tussen werkgevers, opleiders en overheden van essentieel belang. Hier bouwen wij in 2020 aan verder. Voor de plaatsingen gerealiseerd door SROI hebben we in 2020 een lagere doelstelling opgenomen dan in 2019. Dit heeft verschillende redenen: De belangrijkste reden is de kanteling naar een andere invulling van Social Return dan via vacatures, stages, etc. De krapte op de arbeidsmarkt blijft, ondanks dat de  economie weliswaar licht blijft groeien. Daardoor hebben we nog steeds te maken met een mismatch op de arbeidsmarkt. Door de krapte op de arbeidsmarkt sturen we op duurzamere plaatsingen (kandidaten kunnen langer ingezet worden in het kader van SROI), waardoor er verminderde instroom plaats vindt.

Wat gaan we hiervoor doen?

 • We voeren het 1000-banenplan uit;
 • We versterken Social Return in de regio;
 • We voeren samen met partners het actieplan Perspectief op Werk uit;
 • We sluiten aan op het thema economie en arbeid binnen het Nationaal Programma Groningen;  
 • We bevorderen een sluitende aanpak werkzoekende jongeren;
 • We bewerkstelligen een goede aansluiting tussen Werk en GGZ door middel van het project Impuls Werk-GGZ;
 • We voeren regionaal coördinatie op de participatie en integratie van statushouders;
 • We werken met behulp van het regionaal werkbedrijf aan een regionale maatschappelijke coalitie ten aanzien van werk en scholing;
 • We ontwikkelen praktijkleren, waarbij werkzoekenden zonder startkwalificatie via de praktijk certificaten kunnen behalen;
 • We realiseren via pilots de Noordelijke scholingsalliantie samen met andere Noordelijke arbeidsmarktregio’s, provincies, Sociale partners en O&O fondsen;
 • We werken samen met werkgevers aan eenduidige dienstverlening door middel van arrangementen binnen de regio;
 • We werken aan kansrijke ontmoetingsevents, waardoor werkzoekenden en werkgevers op informele wijze met elkaar in contact komen. Dit gebeurt voor kansrijke beroepen en voor speciale doelgroepen, zoals mensen met een arbeidsbeperking;
 • We organiseren een Werkfestival 2.0, waar de ontmoeting tussen werkzoekenden en werkgevers centraal staat;
 • We vinden het onverminderd belangrijk om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een plek te bieden in het onderhoud van de gemeente en zoeken naast het inzetten van mensen die vallen onder de Wet Sociale Werkvoorziening naar andere vormen.
ga terug