Paragraaf 8 Lokale heffingen

Kostendekkendheid lokale heffingen

In 2014 heeft de gemeenteraad het uitgangspunt vastgesteld dat de gebruikers de volledige kostprijs voor onze producten en diensten betalen. Op dit uitgangspunt gelden de volgende uitzonderingen:

 • indien de toegankelijkheid tot een voorziening of marktwerking daartoe aanleiding geeft, kan en nader te bepalen lager tarief worden vastgesteld;
 • indien het handhaven van de openbare orde en veiligheid dat wenselijk maakt, kan een nader te bepalen lager tarief worden vastgesteld.

Kostendekkendheid publiekrechtelijke heffingen
Onderstaande tabel geeft inzicht in de kostendekkendheid van de publiekrechtelijke heffingen. De tabel is gesplitst naar rechten en heffingen die onder de legesverordening vallen en rechten en heffingen die onder overige verordeningen vallen. Indien er een wettelijk maximumtarief geldt of indien een product (deels) kosteloos verstrekt moet worden, is dit aangegeven. Ook indien de gemeenteraad niet uitgaat van het uitgangspunt ''volledige kostendekking'' is dit aangegeven (criterium kostendekkendheid: beperkt).

(bedragen x 1 euro)

Criterium

Begrote

Toege-rekende

Kosten

Soort Heffing (Publiekrechtelijk)

Kosten
dekkendheid

Opbrengsten
 2020

Kosten

dekkendheid

Legesverordening 

Titel 1. Algemene Dienstverlening

I. Afgifte gerelateerd met wettelijk maximum:

a. Reisdocumenten

Deels Kosteloos

468.289

891.017

53%

b. Verklaring Omtrent Gedrag

 en wet. max

89.266

269.878

33%

c. Inlichtingen / Afschriften BS

91.488

227.367

40%

d. Rijbewijzen

Max. Tarief

895.711

824.020

109%

Totaal afgifte gerelateerde leges en wettelijk

1.544.754

2.212.282

70%

II. Afgifte gerelateerd zonder wettelijk maximum:

a. Huwelijksvoltrekkingen

Deels Kosteloos

190.155

242.297

78%

b. Inlichtingen / Afschriften GBA

137.457

260.042

53%

Totaal Afgifte gerelateerde leges zonder wettelijk maximum:

327.613

502.340

65%

Totaal Afgifte gerelateerde leges

1.872.367

2.714.622

69%

Naturalisaties

228.189

385.756

59%

Leges Leegstandswet

8.610

12.439

69%

Instemmingsbesluit Telecommunicatieverordening en Graafverordening

100%

245.472

263.182

93%

Leges APV - Winkeltijdenwet

400

2.017

20%

Leges Ligplaatsvergunning voor woonschepen

7.661

68.875

11%

Leges Kansspelen

29.000

15.278

190%

Leges APV - Verkeer

Beperkt

83.647

146.621

57%

Leges Makelaarsfaxen

4.235

15.853

27%

Gehandicapten parkeerkaart

80.231

214.188

37%

Totaal Algemene Dienstverlening

2.559.814

3.838.831

67%

Titel 2. Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

Leges Bouwactiviteiten

12.325.706

10.824.342

114%

Leges Aanlegactiviteiten

4.350

5.480

79%

Leges ingebruikname brandveiligheid

19.475

28.293

69%

Leges Handelsreclame

3.543

9.642

37%

Vellen Houtopstand

121.096

222.674

54%

Totaal leges omgevingsvergunning

100%

12.474.170

11.090.431

112%

Totaal Titel 1 en Titel 2

15.033.984

14.929.262

101%

Titel 3. Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Leges APV - Drank en Horeca

88.243

199.519

44%

Leges Terrasvergunning

21.000

22.824

92%

Leges APV - Prostitutie

32.000

21.512

149%

Leges Evenementen inclusief diversen muziekvergunningen

Beperkt

107.796

604.509

18%

Leges splitsingsvergunning

12.009

14.330

84%

Leges Huisvestingswet

37.950

82.316

46%

Leges Geluidshinder

161

274

59%

Totaal Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

299.160

945.285

32%

Totaal Legesverordening

15.333.144

15.874.547

97%

Overige:

Afvalstoffenheffing

100%

29.259.983

29.258.397

100%

Marktgelden

100%

885.964

885.953

100%

Rioolheffing

100%

18.515.883

18.515.216

100%

Havengelden

100%

161.745

161.745

100%

Begrafenisrechten

100%

1.659.466

1.659.467

100%

Precariobelasting

1.132.582

844.557

134%

Totaal Overige Verordeningen

51.615.624

51.325.335

101%

Totaal Publiekrechtelijk

66.948.768

67.199.881

100%

Omdat de tarieven met betrekking tot de legesverordening voor 2020 na de herindeling in 2019 niet worden geharmoniseerd, gelden nog drie verschillende legesverordeningen van oud Groningen, Haren, Ten Boer naast elkaar. Een consequentie hiervan is dat de tarieven niet mogen worden aangepast en het percentage van de nominale compensatie voor tarieven (3,87% voor 2020) niet mag worden toegepast.

De verwachte begrote opbrengsten en toegerekende kosten met betrekking tot de leges is een optelsom van genoemde drie verschillende verordeningen. In totaal bedraagt de kostendekkendheid hiervan 97%. Daarnaast ontstaat er in 2020 een kostendekkendheid van boven de 100% voor titel 2 en voor titel 1 en 2 samen. In 2020 is het de nieuwe gemeente Groningen als gevolg van bovenstaande niet toegestaan om de tarieven voor deze leges aan te passen.

De belangrijkste overige verordeningen, rechten en heffingen inclusief precariobelasting, waarvan een aantal niet worden geharmoniseerd, komen op een gezamenlijke kostendekking van afgerond 100% uit.      

Overhead
Overhead is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van het primaire proces en bestaat uit:

 • Leidinggevenden primair proces;
 • Managementondersteuning primair proces;
 • Personeel en Organisatie;
 • Inkoop;
 • Juridische zaken (uitgezonderd primaire taken als vergunningverlening);
 • Financiën, toezicht en controle gericht op de (eigen) gemeentelijke organisatie;
 • Informatievoorziening en automatisering (ICT);
 • Communicatie;
 • Facilitaire zaken en Huisvesting;
 • DIV.

De totale kosten overhead staan vermeld in programma 14. De toerekening aan de tarieven gebeurt op basis van de personeelsinzet van het primair proces. In onderstaande tabel is per soort publiekrechtelijke heffing de toegerekende overhead weergegeven.  

(bedragen x 1. euro)

Soort heffing (publiekrechtelijk)

Opbrengsten

Kosten

Overhead

Totale kosten

Kosten- dekkendheid

Leges Reisdocumenten

468.289

608.687

282.330

          891.017

53%

Leges Overige documenten/VOG

89.266

203.744

66.135

          269.878

33%

Leges Inlicht. /afschriften BS

91.488

122.343

105.024

          227.367

40%

Leges Rijbewijzen

895.711

633.948

190.072

          824.020

109%

Leges Huwelijksvoltrekkingen

190.155

153.947

88.350

          242.297

78%

Leges Inlicht. /afschriftenGBA

137.457

132.560

127.482

          260.042

53%

Leges Naturalisaties

228.189

297.881

87.875

          385.756

59%

Leges Leegstandswet

8.610

7.847

4.592

             12.439

69%

Leges Inst Telecom Graafverord

245.472

158.932

104.250

          263.182

93%

Leges APV - Winkeltijdenwet

400

1.558

459

                2.017

20%

Leges Ligplaatsverg woonschepn

7.661

44.996

23.879

             68.875

11%

Leges Kansspelen

29.000

11.145

4.133

             15.278

190%

Leges APV - Verkeer

83.647

92.894

53.727

          146.621

57%

Leges Makelaarsfaxen

4.235

11.720

4.133

             15.853

27%

Leges Gehandicapten parkeerkrt

80.231

131.990

82.198

          214.188

37%

Leges Bouwactiviteiten

12.325.706

8.314.353

2.509.989

  10.824.342

114%

Leges Aanlegactiviteiten

4.350

3.643

1.837

                5.480

79%

Leges bouwwerken brandveilighd

19.475

19.109

9.184

             28.293

69%

Leges Handelsreclame

3.543

6.427

3.214

                9.642

37%

Leges vellen vd houtopstand

121.096

142.771

79.902

          222.674

54%

Leges APV - Drank en Horeca

88.243

138.568

60.950

          199.519

44%

Leges Terrasvergunning

21.000

22.824

0

             22.824

92%

Leges APV - Prostitutie

32.000

16.461

5.051

             21.512

149%

Leges Evenementen/ muziekvergn

107.796

358.498

246.011

          604.509

18%

Leges Splitsingsvergunning

12.009

9.279

5.051

             14.330

84%

Leges Huisvestingswet

37.950

54.764

27.553

             82.316

46%

Leges Geluidshinder

161

274

0

                    274

59%

Afvalstoffenheffing

29.259.983

25.982.246

3.276.152

  29.258.397

100%

Marktgelden heffing

885.964

702.757

183.196

          885.953

100%

Rioolheffing

18.515.883

17.700.970

814.246

  18.515.216

100%

Havengelden heffing

161.745

117.446

44.299

          161.745

100%

Leges Begrafenisrechten

1.659.466

1.357.489

301.978

     1.659.467

100%

Precariobelasting

1.132.582

691.044

153.513

          844.557

134%

De vermelde percentages zijn berekend op basis van niet afgeronde opbrengsten en kosten.

Kostendekkendheid privaatrechtelijke heffingen
Het uitgangspunt van de gemeente is dat de privaatrechtelijke tarieven minimaal kostendekkend zijn. Voor een aantal tarieven geldt echter dat toegankelijkheid van voorzieningen en marktwerking er toe kunnen leiden dat een lager dan kostendekkend tarief wordt gehanteerd. Het gaat hierbij om tarieven voor economische activiteiten die verricht worden in het algemeen belang. De wet Markt en Overheid staat in deze gevallen een lager dan kostendekkend tarief toe. De kostendekkendheid van de verschillende privaatrechtelijke heffingen wordt in het volgende overzicht weergegeven:

Soort Heffing (Privaatrechtelijk)

Begrote Opbrengsten

Kosten

Overhead

Totaal toegerekende begrote  kosten

Kosten-dekkendheid *

(bedragen x 1euro)

2020

2020

2020

2020

2020

Stadsbeheer - privaatrechtelijke tarieven **

12.252.511

10.610.593

1.646.542

12.257.135

100%

Kermissen

247.368

134.158

45.232

179.391

138%

Stadsschouwburg / Oosterpoort

Stadsschouwburg/Oosterpoort - Zakelijke tarieven

805.000

503.819

305.234

809.054

99%

Stadsschouwburg/Oosterpoort - Culturele tarieven

8.473.849

13.883.237

2.597.296

16.480.532

51%

Sportaccommodaties, zwembaden en Kardinge

Sportaccommodaties, zwembaden en Kardinge - lasten incl. kapitaallasten

8.866.006

22.796.003

3.042.514

25.838.517

34%

Sportaccommodaties, zwembaden en Kardinge - lasten excl. Kapitaallasten

8.866.006

18.299.651

3.042.514

21.342.165

42%

Samenstelling sportaccommodaties, zwembaden en Kardinge excl. Kapitaallasten

Sporthallen

1.742.661

3.580.877

417.330

3.998.208

44%

Sportparken

1.631.846

4.271.904

281.636

4.553.540

36%

Gymlokalen

819.103

2.026.933

308.679

2.335.612

35%

Zwembaden

3.405.737

7.032.766

1.610.686

8.643.452

39%

IJsbanen

1.266.658

1.387.171

424.183

1.811.354

70%

Parkeergelden privaatrechtelijk

9.473.715

11.288.385

168.522

11.456.907

83%

Totaal

40.118.449

59.216.195

7.805.340

67.021.535

*) De vermelde percentages zijn berekend op basis van niet afgeronde opbrengsten en kosten
**) Dit betreft opbrengsten bedrijfsafval, commerciële straatreinigingen, onderhoud en reparaties derden, verkoop brandstof en leasen.

Lokale lastendruk
Om een beeld te geven van de lokale lastendruk in vergelijking met andere grote gemeenten in Nederland maken we gebruik van gegevens uit de publicatie ‘Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2019' van de stichting COELO. In het overzicht zijn de woonlasten (de som van OZB-eigenaar, rioolheffing en afvalstoffenheffing) 2019 voor een meerpersoonshuishouden in een woning met gemiddelde waarde van de gemeente Groningen afgezet tegen die van de andere gemeenten. Gezien de tarieven riool- en afvalstoffenheffing in 2019 niet zijn geharmoniseerd, zijn de woonlasten van de Gemeente Groningen niet in het overzicht opgenomen. Op dit moment gelden nog drie verschillende belastingregimes naast elkaar (oud Groningen, Haren, Ten Boer). Voor het harmoniseren van de belastingverordeningen geldt een overgangsperiode van maximaal twee jaar.    
In 2018 stond oud Gemeente Groningen op de elfde plaats en in 2019 op de negende plaats.
Begin 2020 publiceert het COELO het overzicht woonlasten 2020.

Gemeente (Overzicht Coelo 2019)

OZB-Eigenaar

Afvalstoffenheffing

Rioolheffing 

Woonlasten 

Delft

276,42

353,66

219,98

850,06

Zaanstad

266,82

286,09

284,41

837,32

Haarlemmermeer

284,81

319,80

231,28

835,89

Haarlem

288,59

383,40

156,98

828,97

Leiden

366,02

313,20

141,12

820,34

Sittard-Geleen

370,41

268,40

172,70

811,51

Enschede

291,80

271,30

244,80

807,90

Almere

297,59

352,08

154,45

804,12

Lelystad

331,30

289,30

165,40

786,00

Westland

308,55

226,08

236,48

771,11

Emmen

309,73

290,28

167,24

767,25

Arnhem

348,21

245,16

170,11

763,48

Maastricht

258,20

311,23

190,06

759,49

Venlo

391,67

210,75

156,02

758,44

Helmond

343,21

203,40

210,00

756,61

Alphen aan den Rijn

269,15

255,00

230,16

754,31

Breda

229,82

307,08

217,08

753,98

Zoetermeer

366,24

280,12

107,38

753,74

Amersfoort

354,57

259,92

128,78

743,26

Rotterdam

185,30

348,80

207,80

741,90

Nijmegen

542,93

37,49

156,18

736,60

Utrecht

250,33

266,00

214,49

730,82

Deventer

304,39

253,89

172,20

730,48

Middelburg

236,28

284,11

196,14

716,53

Apeldoorn

322,85

249,04

138,92

710,81

Oss

296,38

241,80

168,48

706,66

Leeuwarden

223,97

293,19

174,37

691,53

Dordrecht

218,47

282,72

186,94

688,13

Ede

290,67

239,79

154,68

685,15

Assen

307,08

200,74

173,58

681,40

Eindhoven

307,52

225,49

144,00

677,01

Zwolle

289,40

277,00

105,86

672,26

Amsterdam

146,09

368,00

131,12

645,21

Tilburg

205,48

273,76

118,58

597,82

Alkmaar

186,82

269,80

138,56

595,18

's-Hertogenbosch

238,24

221,28

130,44

589,96

's-Gravenhage

130,75

288,12

144,10

562,97

Groningen

314,50

333,36

151,00

798,86