Paragraaf 8 Lokale heffingen

Opbrengstontwikkeling lokale heffingen

In de begroting geven we jaarlijks een overzicht van de opbrengsten van de lokale heffingen, te weten de belangrijkste belastingen, rechten en heffingen (leges). Het tarief van iedere lokale heffing wordt in het najaar door middel van een apart raadsvoorstel vastgesteld.

Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de in de begroting opgenomen opbrengsten voor de belastingen van de Gemeente Groningen.

Opbrengsten belastingen

Toename van

(bedragen x 1 euro)

 begroting 2019 

 begroting 2020 

 2019 naar 2020 

Onroerende zaakbelasting (OZB)

79.053.365

87.256.866

8.203.501

Roerende zaakbelasting (RZB)

78.000

81.000

3.000

Hondenbelasting

999.000

1.034.000

35.000

Logiesbelasting

1.634.273

2.274.273

640.000

Precariobelasting

705.014

1.132.582

427.568

Parkeerbelasting

11.824.105

13.024.661

1.200.556

Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de in de begroting opgenomen opbrengsten voor de rechten en heffingen van de Gemeente Groningen. Echter voor een aantal rechten en heffingen zijn de tarieven nog niet geharmoniseerd. Het gaat om de leges van de legesverordening en de afvalstoffenheffing.

Opbrengstenrechten en heffingen

Toename van

(bedragen x 1 euro)

 begroting 2019 

 begroting 2020 

 2019 naar 2020 

Afvalstoffenheffing

28.946.249

29.259.983

313.734

Marktgelden 

857.954

885.964

28.010

Rioolheffing

19.580.903

18.515.883

-1.065.020

Begrafenisrechten

1.678.858

1.659.466

-19.392

Leges Burgerzaken

2.608.000

1.872.367

-735.633

Leges Bouwactiviteiten

9.081.421

12.325.706

3.244.285

Leges Huisvestingswet

56.472

37.950

-18.522

Instemmingsbesluit Telecommunicatie- verordening en Graafverordening

253.866

245.472

-8.394

Leges Drank & Horeca

87.800

88.243

443

Leges Prostitutie

26.400

32.000

5.600

Havengelden

151.803

161.745

9.942

Parkeergelden (privaatrechtelijk)

8.321.227

9.473.715

1.152.488