Programma 9 Kwaliteit van de leefomgeving

9.1.2 Riolering en water

We zorgen voor een goed functionerend water- en rioleringssysteem. Hiermee waarborgen we het welzijn van mens en dier, en borgen we de kwaliteit van het milieu zoals vastgesteld in het Groninger water- en rioleringsplan. In 2019 hebben we voor het gehele gemeentelijk gebied één nieuw integraal water- en rioleringsplan gemaakt voor de periode 2020 – 2024. In dat plan, waarover eind 2019 besluitvorming plaatsvindt, is vastgelegd hoe we de komende jaren vorm willen geven aan onze zorgplicht voor riolering en water. Met de waterschappen en het waterbedrijf werken we aan verdere samenhang van het waterbeleid in het Waterakkoord.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Beoogd
2019

Beoogd
2020

Aantal meters riool dat is vernieuwd

9.065

 8126

Toename oppervlakte (ha) verharding waar regen- en afvalwater wordt gescheiden

5

4,2

De straten waar in het komende jaar rioolvernieuwing plaatsvindt, zijn bepalend voor het aantal meters rioolvernieuwing en de oppervlakte waterscheiding (afkoppelen) die in dit jaar wordt gerealiseerd.

Hoe staan we ervoor?

In Groningen is de basis op orde wat betreft riolering en water. De kosten voor onze inwoners zijn, ten opzichte van andere gemeenten in de regio en ten opzichte van vergelijkbare gemeenten landelijk, laag. Dit blijkt onder andere uit de landelijke benchmark waaraan we elke twee jaar deelnemen.Klimaatverandering zorgt ervoor dat de opgaven op het gebied van water en riolering veranderen. Conform het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie hebben we het thema klimaatadaptatie in gemeentelijk beleid verankerd. In 2018 hebben we een klimaatstresstest uitgevoerd en de uitkomsten van deze stresstest zijn de basis voor een strategische klimaatagenda die we begin 2020 presenteren..
De gevolgen van klimaatverandering worden niet alleen zichtbaar op het gebied van water en riolering, maar er is wel een belangrijke relatie; een deel van de maatregelen die we moeten nemen is onderdeel van het uitvoeringsprogramma van het water- en rioleringsplan. De opgaven waar we voor staan zijn niet uitsluitend voor overheden. Als gemeente hebben we directe zeggenschap over de openbare ruimte, maar inwoners, bedrijven en andere organisaties zullen ook een bijdrage moeten leveren aan een klimaat adaptieve gemeente. Voor ons als gemeente geldt het uitgangspunt dat de volksgezondheid, veiligheid en wettelijke taken gewaarborgd blijven.
Met de projecten die we de afgelopen jaren hebben uitgevoerd liggen we op schema met betrekking tot het invullen van de gemeentelijke zorgplicht voor afval, regen en grondwater. Daarnaast zetten we ons in voor het optimaliseren van de waterketen in samenwerking met de waterschappen, onder andere door het verbeteren van de afvalwatersturing met communicerende gemalen.

Wat willen we bereiken in 2020?

We starten in 2020 met de uitvoering van het nieuwe GWRP (Gemeentelijk Water- en Rioleringsplan). Het GWRP is in de eerste plaats een beheerplan voor riolering en oppervlaktewater. Het gaat over het efficiënt en doelmatig in stand houden van het (afval)watersysteem. We doen dat in een veranderende wereld, waarin onze inwoners, onze omgeving en klimaatverandering nieuwe opgaven stellen. Het beheer ontwikkelt zich, daarbij zien we duidelijke speerpunten. De belangrijkste speerpunten van dit moment zijn klimaatadaptatie, waterkwaliteit, ketenoptimalisatie en duurzaamheid.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • We blijven inzetten op praktische, doelmatige maatregelen zoals afkoppelen,(het gescheiden afvoeren van afval- en regenwater), het subsidiëren van groene daken en een gericht grondwaterbeleid. Voor gevoelige gebieden zullen maatregelen worden uitgewerkt;
  • Initiatieven om waterpartijen te verbinden en waterstructuurplannen uit te voeren raken vaak aan ideeën van bewoners en worden zoveel mogelijk samen met bewoners tot uitvoering gebracht. Daarmee verbeteren wij de waterkwaliteit;
  • We zetten via ketenoptimalisatie met onze waterpartners steeds meer in op waterkwaliteit door vermindering van emissies en duurzaamheid door energiebesparing (bijvoorbeeld riothermie);
  • Een duurzamer inrichting van het (afval)watersysteem vraagt om goede kaders voor allerhande ontwikkelingen. Het vraagt tevens om praktische maatregelen, zoals Operatie Steenbreek. Ook vraagt het om lange termijn visie, zoals op termijn komen tot een energieneutraliteit, sluiten van kringlopen en het benutten van grondstoffen;
  •  Uitvoeren van de waterstructuurplannen Westrand en Binnenstad Noordoost. Deze plannen hebben tot doel om de kwaliteit en doorstroming van het oppervlaktewater in deze gebieden te verbeteren. Zie ook de paragraaf Duurzaamheid;
  •  Vervangen en herstellen riolen. In de Korrewegwijk sluiten we hiermee aan bij het in overleg met bewoners aanpassen van de openbare ruimte. Zie ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken - Oude wijken;
  •  Uitbreiden van de scheiding tussen regenwater- en afvalwaterafvoer (afkoppelen). Zie ook de paragraaf Duurzaamheid;
  •  Uitbreiden natuurlijke inrichting vijveroevers. Zie ook de paragraaf Duurzaamheid;
  • Baggeren vijvers;
  • Aanleg van rioolpersleiding Westrand (Waterslag 3) Hierdoor zal de kwetsbaarheid van de afvoer van afvalwater sterk verminderen.
ga terug