Programma 9 Kwaliteit van de leefomgeving

9.1.1 Schone en hele leefomgeving

Dit beleidsveld behelst het beheer en onderhoud van verhardingen, verkeersvoorzieningen, groen, speelvoorzieningen, bruggen, tunnels en viaducten. We werken hierbij met vastgestelde kwaliteitsdoelen volgens onze Beheer Openbare Ruimte (BORG) systematiek. In de jaarlijkse borgschouw beoordelen we, voor een groot deel samen met burgers, of we onze doelen halen. We streven er naar dat 90% van de gemeente voldoet aan de kwaliteitsdoelen BORG en dat ieder jaar minimaal 90% van de benodigde vervangingen en groot onderhoud is uitgevoerd.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Beoogd
2019

Beoogd
2020

% van de gemeente dat voldoet aan de BORG-kwaliteit

90%

90%

% van het programma groot onderhoud en vervanging dat is uitgevoerd

90%

90%

Hoe staan we ervoor?

We hebben voor de gemeente als geheel in de afgelopen jaren de vastgestelde kwaliteitsdoelen in het beheer van de openbare ruimte gehaald. Met de uitvoering van het lang-cyclisch onderhoud en de vervanging van diverse voorzieningen hebben we de technische kwaliteit van de openbare ruimte op peil gehouden. We hebben met name bij de vervanging van voorzieningen in de afgelopen jaren een aantal projecten uitgesteld om zo een integrale uitvoering met onder andere nutsbedrijven mogelijk te maken.

Wat willen we bereiken in 2020?

Ook in 2020 blijven we streven naar het realiseren van de vastgestelde kwaliteitsdoelen en zoeken we naar mogelijkheden om de kwaliteitsdoelen binnen de hele gemeente op elkaar af te stemmen. Daarnaast willen we een goed en veilig gebruik van voorzieningen in de openbare ruimte waarborgen. Dat doen we onder andere door de uitvoering van alle noodzakelijke groot onderhoud en vervangingen.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • We onderhouden en beheren de openbare ruimte volgens de vastgestelde kwaliteitsdoeleinden;
  • We vervangen of verwijderen versleten voorzieningen in de openbare ruimte;
  •  We houden de kwaliteit van het bomenbestand op peil.  Zie ook de paragraaf Duurzaamheid;
  •  We geven een vervolg aan de gefaseerde vervanging van de gladde gele stenen in de binnenstad en sluiten daarbij aan bij de realisatie van de binnenstadsvisie. Zie ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken - Centrum.
ga terug