Programma 2 Economie en werkgelegenheid

2.3.3 Aansluiting vraag en aanbod van werk bevorderen

We streven naar een arbeidsmarkt waar werkgevers kunnen beschikken over de juiste arbeidskrachten en waar zoveel mogelijk mensen meedoen in een betaalde baan. Hiervoor ontwikkelen we een integrale aanpak van de arbeidsmarkt. De mismatch op de arbeidsmarkt krijgt hierin een prominente plek, enerzijds omdat een betere match bij kan dragen aan de vraag naar personeel. Anderzijds doordat het vinden van een baan werkzoekenden onderdeel maakt van de samenleving en mogelijkheden geeft om uit een bepaald isolement te komen, zowel sociaal als economisch. We ondernemen of steunen activiteiten die werkgevers ondersteunen in hun personeelsbeleid. Het beleid om mensen op weg te helpen naar de arbeidsmarkt is te vinden in Programma 1: Werk en inkomen.

Hoe staan we ervoor?

Met de Economische Agenda werken we samen met onze partners aan het versterken van het bedrijfsleven. Door bedrijven te laten ontwikkelen en groeien dragen we bij aan het stimuleren van de werkgelegenheid. Daarmee willen we de vraagzijde van de arbeidsmarkt ontwikkelen waarin we de vraag van de ondernemer centraal stellen. Het aantal banen is het afgelopen jaar toegenomen waardoor er in bepaalde sectoren lastiger geschikt personeel kan worden gevonden. We zien hierin in een aantal sectoren serieuze problemen door een tekort aan personeel. Daarom zetten we ook in op de aanbodzijde.

Wat willen we bereiken in 2020?

Samen met het (regionale) bedrijfsleven willen we projecten en activiteiten organiseren en bevorderen die de werkgelegenheid stimuleren en voor een betere aansluiting zorgen: meer reguliere banen, maar bijvoorbeeld ook meer leerwerkplekken, stageplaatsen en garantiebanen.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Projecten samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen ondersteunen/uitvoeren;
ga terug