Programma 2 Economie en werkgelegenheid

2.3.2 Bedrijvigheid breed stimuleren

We stimuleren bedrijvigheid in brede zin, gericht op het behouden van bestaande en stimuleren van nieuwe werkgelegenheid. We willen verdere groei en ontwikkeling van bedrijvigheid, gericht op een bestendige economische structuur, een gunstig vestigingsklimaat en voldoende werkgelegenheid in de gemeente en de regio. We ondersteunen bestaande ondernemers en faciliteren nieuwe bedrijven in het vinden van bedrijfsruimte, aankoop van grond, vergunningentrajecten, en het leggen van contacten, bijvoorbeeld met onderwijsinstellingen en bedrijvenverenigingen.

Hoe staan we ervoor?

Groningen staat er qua bedrijvigheid goed voor. We zien een toegenomen dynamiek, onder andere in de vraag naar bedrijvenlocaties. Deze toename zien we niet alleen op bedrijventerreinen, maar ook op kantoorlocaties. Het aantal arbeidsplaatsen is sterk gegroeid, evenals het aantal vestigingen.

Groningen oefent een sterke aantrekkingskracht uit op nieuwe bedrijven, ook uit de regio. De belangstelling voor vestiging op Zernike Campus en daaraan gekoppeld de gronduitgifte is groot. De Groninger campus is in korte tijd uitgegroeid tot een van de meest succesvolle campussen in Nederland. De kennisinstellingen, op universitair, hbo en mbo-niveau, zoeken nadrukkelijk de samenwerking met MKB-bedrijven gericht op innovatie, praktijkgericht onderzoek en ondernemerschap.

Groningen kent afgelopen jaren een groot aantal startende ondernemers, waaronder veel ZZP'ers en startups. Landelijk is Groningen een van de meest succesvolle startup cities. Het samen met de provincie Groningen gefinancierde programma Founded in Groningen draagt nadrukkelijk bij aan het versterken van het startup ecosysteem. Doorgroeiende bedrijven, de zogenaamde scale ups, zijn afgelopen jaren nadrukkelijk aanwezig in ambitieuze prijslijsten.

De binnenstad floreert en kent vrijwel geen structurele leegstand in het winkelbestand. Er wordt veel georganiseerd in de gemeente, veelal in samenwerking met bedrijvenverenigingen en/of bijdragen vanuit het Fonds Ondernemend Groningen.

In het landelijke gebied is de agrarische sector sterk vertegenwoordigd. Het gaat hier met name om veehouderijen. Naast hun agrarische hoofdactiviteit onderhouden ook steeds meer agrariërs nevenactiviteiten, bijvoorbeeld een boerderijwinkel of een mini-camping, om op een extra manier inkomen te genereren.

Wat willen we bereiken in 2020?

We willen weten wat er speelt bij bedrijven en ondernemers. Om de vraag op te halen gaan wij met hen in gesprek. Accountmanagement is een van de belangrijkste onderdelen van een florerend ondernemersklimaat. We faciliteren bedrijven die zich nieuw in onze gemeente willen vestigen en ondersteunen werkgevers en ondernemers bij vragen op het gebied van bedrijfsvestiging (bedrijfsverplaatsingen), vernieuwing (zoals automatisering/digitalisering), innovatie (van product, proces of organisatie) en groei (bedrijfsontwikkeling, export). We stimuleren en faciliteren meer en intensievere contacten tussen onderwijsinstellingen op alle niveaus en MKB bedrijven in alle branches. We ondersteunen de agrarische sector in de uitdagingen die er op hen af komen en leggen de verbinding met Land- & Tuinbouw Organisatie (LTO) Noord.

Ook willen we ondernemen met impact stimuleren. We versterken het ecosysteem rondom ondernemen met impact, jagen initiatieven aan en dragen bij aan projecten die ondernemerschap met sociaal maatschappelijke impact stimuleren. Met de afdeling inkoop ontwikkelen en implementeren we toepasbaar sociaal en maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid. Waar mogelijk en zinvol verbinden we startende ondernemers met het start-up platform Founded in Groningen. In overleg met ondernemers onderzoeken we de mogelijkheden om een platform te creëren waar sociaal-maatschappelijke vraagstukken en ondernemers elkaar vinden.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Bedrijven bezoeken en diensten op maat verlenen;
  • Het ondersteunen van ondernemersavonden en prijzen voor ondernemers;
  • Organiseren van bijeenkomsten waar ondernemers kennis kunnen opdoen, geïnspireerd raken en elkaar ontmoeten;
  • Doorzetten van informatiepunt Impact ondernemen;
  • Lokaal inkopen bij bestaand regionaal MKB bedrijf verder stimuleren en implementeren;
  • Ondersteunen van gezamenlijke initiatieven op het gebied van export;
  • (Startende) ondernemers stimuleren en maatschappelijk ondernemen bevorderen;
  •  Duurzaam ondernemen stimuleren. Zie ook de paragraaf Duurzaamheid.
ga terug