Programma 6 Cultuur

Financiën

In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op het niveau van beleidsveld te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke intensiveringen en hervormingen zijn verwerkt. Per deelprogramma geven we een toelichting op de belangrijkste afwijking van de lasten- en baten
 > 250 duizend euro.

Financieel overzicht lasten en baten

Overzicht intensiveringen voorgaande jaren

Nr.

Opgaven (reeds middelen voor gereserveerd in voorgaande begrotingen)

Deel-programma

I/S

2020

2021

2022

2023

9

Verzelfstandiging CBK

6.1

I

-54

-22

12

Onderhoud Martiniplaza

6.1

I

-1.495

43

Centrale huisvesting kunstencentrum VRIJDAG

6.1

S

-250

-250

-250

-250

44

Beheer en onderhoud Synagoge

6.1

I

-33

45

Cultuurpas en marketing

6.1

I

-25

46

Broedplaatsen en ateliers

6.1

I

-132

47

Subsidies en bijdragen instellingen

6.1

I

-94

48

Cultuurnota

6.1

S

-300

-300

-300

Totaal deelprogramma 6.1

-2.083 

-572 

-550 

-550 

Totaal programma 6

-2.083

-572

-550

-550

Zie het financieel meerjarenbeeld  voor een totaaloverzicht en toelichting van alle intensiveringen voorgaande jaren.

Overzicht intensiveringen 2020-2023

06 Cultuur

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

2023 (i)

2023 (s)

06.1 Culturele infrastructuur

Energie

58

Verzekeringen

2

Totaal 06 Cultuur

0

60

0

0

0

0

0

0

Zie de financiële knelpunten en ambities 2020 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle aanvullende intensiveringen 2020

Overzicht hervormingen 2020-2023

06 Cultuur

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

2023 (i)

2023 (s)

06.1 Culturele infrastructuur

Accres instellingen

208

Huisvesting VRIJDAG

250

Evenemententarieven

50

215

Culturele sector

200

Scheepvaartmuseum

50

Kunstwerf

94

Totaal 06 Cultuur

194

658

0

215

0

0

0

0

Ga naar hervormingen 2020-2023 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle hervormingen

Integrale financiële toelichtingen begroting 2020

6.1 Culturele infrastructuur

Lasten

Baten

Saldo

(Bedrag x 1.000 euro)

2.463

713

3.176

--

Afwijking bestaand beleid

1.929

455

2.384

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op het verschil in lasten tussen de begroting 2020 en de actuele begroting 2019, de lasten zijn 1,9 miljoen euro lager.

Onderhoud Martiniplaza (V 1,45 miljoen euro)
Voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud bij Martiniplaza (gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan 2016) hebben we in de periode 2017 – 2020 jaarlijks incidenteel middelen in de begroting opgenomen. In 2017 is besloten het beschikbare bedrag in 2017 te verhogen en dit te dekken uit de gereserveerde bijdragen in de periode 2018-2020 (via een voorfinanciering vanuit de AER). Het budget dat beschikbaar is voor 2020 storten we via programma 12 terug in de AER. Dit geeft op dit programma een technisch voordeel van 1,45 miljoen euro.

Verkenning Oosterpoort en Pomphuis (V 714 duizend euro)
In de actuele begroting 2019 zijn incidentele budgetten opgenomen voor plankosten voor de verkenning van een nieuw cultuurcentrum (Oosterpoort) en voor het Pomphuis, de horecafaciliteit bij het Scheepvaartmuseum. Voor dat museum wordt gewerkt aan plannen voor een nieuwe invulling.
Deze middelen zitten niet in de begroting 2020, dit leidt tot een verschil van 714 duizend euro voordelig.

Kostenstijging Spot (N 630 duizend euro)
De inkomsten uit entreegelden en horeca bij de directie Spot zijn in de begroting 2020 verhoogd met in totaal 630 duizend euro. Daar staan evenredige kostenstijgingen tegenover voor de programmering, inkoophoreca en ingeleend personeel.

Verzelfstandigingsbudget CBK (V 188 duizend euro)

Vanuit de jaarrekening 2018 zijn in het kader van de verzelfstandigen van de CBK incidentele middelen overgeheveld naar 2019. Hierdoor vallen de lasten in de begroting 2020 188 duizend euro lager uit.

Toelichting op het verschil in baten tussen de begroting 2020 en de actuele begroting 2019, de baten zijn 455 duizend euro hoger.

Inkomsten uit entreegelden en horeca bij Spot (V 630 duizend euro)
De inkomsten uit entreegelden en horeca bij de directie Spot zijn in de begroting 2020 verhoogd met in totaal 630 duizend euro, op basis van de omzet ontwikkeling in voorgaande jaren. Daar staat een evenredige kostenstijging tegenover.

Overige (V 32 duizend euro)

Diverse kleinere afwijkingen in de lasten en de baten tellen op

tot een voordeel van 32 duizend euro.

Intensiveringen / Hervormingen

534

258

792

De intensiveringen vindt u terug in de bovenstaande tabel: Overzicht intensiveringen 2020-2023.
De hervormingen vindt u terug in de bovenstaande tabel: Overzicht hervormingen 2020-2023.

6.2 Deelname aan cultuur

Lasten

Baten

Saldo

(Bedrag x 1.000 euro)

-703

0

-703

--

Afwijking bestaand beleid

-703

-703

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op het verschil in lasten tussen de begroting 2020 en de actuele begroting 2019, de lasten zijn 728 duizend euro hoger.

Verhoging subsidie Groninger Forum (N 225 duizend euro)

Op basis van de uitkomst van een benchmark onderzoek dat BMC heeft uitgevoerd, hebben we

de bijdrage aan het Forum vanaf 2020 opgehoogd met 225 duizend euro conform het raadsbesluit van juni 2018.

Compensatie voor loon- en prijsstijgingen (N 268 duizend euro)
Conform de systematiek binnen de gemeente Groningen kennen we aan de diverse instellingen jaarlijks een compensatie toe voor loon- en prijsstijgingen.  Voor 2020 betekent dit een lastenverhoging van 268 duizend euro.

Overige afwijkingen (N 210 duizend euro)
De overige afwijkingen tellen op tot een nadeel van 210 duizend euro.

Zie de Toelichting op reserves bij het verloopoverzicht reserves 2019 voor een nadere toelichting op de reserve mutaties.