Programma 6 Cultuur

Financiële risico's

Naam risico  

Bedrijfsrisico werkmaatschappijen (SPOT en Sport050)

Programma

Sport en bewegen en cultuur

Omschrijving

We houden rekening met een risico bij de werkmaatschappijen Oosterpoort /  Stadsschouwburg (SPOT) en sport050.  
Een deel van de inkomsten van de directie SPOT  is afhankelijk van de economische conjunctuur en andere externe factoren. Wij houden rekening met een bedrijfsrisico van 10% van de omzet van circa 9,3 miljoen euro voor SPOT.
Sport050 kent een afhankelijkheid van de economische conjunctuur en het weer. Wij houden rekening met een specifiek bedrijfsrisico ter hoogte van circa 10% van de tarief-gerelateerde omzet. Die verwachte omzet 2019 is circa 6,9 miljoen euro.
Het risico voor de beide werkmaatschappijen samen is 1,620 miljoen euro. We houden rekening met een kans van 25%.

Risicobedrag 2020

1,620 miljoen euro

Kans 2020

25%

Risicobedrag 2021

1,620 miljoen euro

Kans 2021

25%

Risicobedrag 2022

1,620 miljoen euro

Kans 2022

25%

Risicobedrag 2023

1,620 miljoen euro

Kans 2023

25%

Structureel/Incidenteel

Structureel

1e signaleringsmoment

Actie

Naam risico  

Exploitatie Groninger Forum

Programma 6

Cultuur

Omschrijving

Het Groninger Forum (GF) opent eind 2019. In overleg met de stichting GF is geconcludeerd dat het dekken van eventuele tekorten in de begroting voldoende is voor een periode van 5 jaar (2020-2024). Na de periode van 5 jaar verwachten we dat de stichting GF goed zicht heeft op de structurele exploitatie met voldoende mogelijkheden om zelf (bij) te kunnen sturen.
Uit de update van het Programma van Eisen (PvE) van mei 2018 blijkt een tekort van €4,4 miljoen over de periode 2020-2024. Hierbij is rekening gehouden met een door de stichting GF op te lossen taakstelling van €145.000.Het tekort bestaat voor €1,0 miljoen uit incidentele frictiekosten.

Bij de update van het PvE van mei 2018 is besloten vanaf 2020 jaarlijks €225.000 extra subsidie aan de stichting GF toe te kennen voor de bibliotheekfunctie. Het resterende tekort over de periode 2020-2024 bedraagt circa €3,3 miljoen. Ten aanzien van dit resterende tekort is als oplossingsrichting gekozen dit voor zover nodig op te vangen vanuit de reserve exploitatierisico Forum en voor zover aanvullend nodig door verlaging van de bijdrage van het GF aan de bouw- en grondexploitatie Grote Markt oostzijde/ Groninger Forum (B&Grex) voor de inrichting te verlagen.
Met deze besluiten is het verwachte tekort zoals gemeld in het PvE van mei 2018 voor de periode 2020-2024 opgelost en wordt er in de berekening van het benodigde en beschikbare weerstandsvermogen geen rekening meer gehouden met het risico en de reserve exploitatierisico Forum. In de update van het PvE in september 2019 is het beeld gelijk gebleven.

Voor eventuele aanvullende exploitatierisico’s bij het GF nemen we vooralsnog een p.m. post op.

Risicobedrag 2020

Pm

Kans 2020

Risicobedrag 2021

Pm

Kans 2021

Risicobedrag 2022

Pm

Kans 2022

Risicobedrag 2023

pm

Kans 2023

Structureel/Incidenteel

Structureel

1e signaleringsmoment

Rekening 2014

Actie

Samen met het Groninger Forum worden de ontwikkelingen in de exploitatie gevolgd.