Programma 6 Cultuur

6.1.3 Nieuwe verbindingen leggen

We vinden dat het aangaan van verbindingen de kracht van cultuurstad Groningen is. De Kunstraad constateert dat hierin stappen worden gezet. Instellingen gaan samenwerkingen aan met andere (maatschappelijke) partners om een interessanter aanbod te bieden. We willen kunst en cultuur meer verbinden met de maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen in onze gemeente. Voor deze verbindingen zoeken we de samenwerking op, in stedelijk, regionaal én noordelijk verband en met het bedrijfsleven. We promoten cultuur als onderdeel van een goed vestigingsklimaat en ‘Citymarketing’. Daarnaast dragen wij via onze netwerken bij aan het hervormen van het landelijk cultuurbestel.

Hoe staan we ervoor?

Binnen We the North werken we sinds 2017 samen met zeven noordelijke overheden om de maatschappelijke en economische impact van cultuur te versterken. We werken aan de versterking van de culturele infrastructuur in Noord-Nederland met een programma met experimenten, proeftuinen en innovatieve netwerken zoals Station Noord, Hit the North en Up North. De proeftuin meertaligheid gaat in 2020 met subsidie van het ministerie van OCW van start. De proeftuin Artist in Space, voor beeldende kunst, en Cultuur in de Frituur zijn in 2019 van start gegaan. Hiervoor zoeken we nog aanvullende rijksmiddelen van landelijke fondsen.   

Daarnaast is een belangrijk doel van We the North om de positie naar het Rijk en landelijke fondsen toe te verstevigen, omdat rijksmiddelen nodig zijn om de culturele instellingen en netwerken duurzaam te versterken. Hiervoor is 2020 een cruciaal jaar omdat de subsidies voor de periode 2021-2024 worden aangevraagd en verdeeld. Het Rijk geeft We the North als één van de vijftien stedelijke culturele regio’s een adviesfunctie richting de Raad voor Cultuur, die de aanvragen van instellingen voor de landelijke Basisinfrastructuur (BIS) beoordeelt. Dit geeft ons invloed op de verdeling van bestaande en nieuwe BIS-plekken. We zetten in op een verduurzaming van bestaande innovatieve netwerken en versterking van het makersklimaat.  

In 2019 hebben we in samenwerking met de Hanzehogeschool Minerva en Economische Zaken een startbijeenkomst georganiseerd om het netwerk tussen creatieve ondernemers en zakelijke ondernemers te versterken.

Wat willen we bereiken in 2020?

  • Versterking van noordelijk makersklimaat en publieksontwikkeling met nadruk op de samenhang en verbinding tussen lokaal, regionaal en landelijk beleid;
  • We willen instrumenten inzetten om het culturele aanbod beter te ontsluiten;
  • Bijdrage aan landelijk bestel door lobby en gesprekken We the North met rijk.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Binnen We the North bereiden we besluitvorming voor de nieuwe programmaperiode 2021-2024 voor. Dit doen we in nauwe afstemming met het culturele veld, landelijke cultuurfondsen en andere overheden;
  • In afstemming met Marketing Groningen versterken we de zichtbaarheid en vindbaarheid van culturele instellingen;
  • In samenwerking met Minerva en EZ vormen we een platform creatieve industrie voor de versterking van de verbinding tussen het bedrijfsleven en de creatieve sector.
ga terug