Programma 6 Cultuur

6.1.2 Een sterke basis en ruimte voor vernieuwing

Het grote en diverse culturele aanbod is een van de grote pijlers onder de aantrekkingskracht en economische vitaliteit van de gemeente Groningen. Deze diversiteit heeft een keerzijde. Het is kostbaar om overeind te houden. Hierdoor is er de afgelopen jaren maar beperkt financiële ruimte geweest voor vernieuwing. We willen flexibele ruimte in ons cultuurbudget om onze strategische doelen te behalen. Dit laten we niet ten koste gaan van de instellingen die al jarenlang bijdragen aan het unieke culturele klimaat in onze gemeente.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Beoogd
2019

Beoogd
2020

% subsidieaanvragen afgehandeld binnen de daarvoor gestelde termijn (100%)

100%

100%

% benutting van de beschikbare budgetten voor Ten Boer cultuurprojecten

100%

100%

Toegekende aanvragen incidentenbudget - samen met provincie

-

-

Afgewezen aanvragen incidentenbudget - samen met provincie

-

-

Toegekende aanvragen BAK (amateurkunst)

-

-

Afgewezen aanvragen BAK (amateurkunst)

-

-

Hoe staan we ervoor?

We hebben verder gewerkt aan ons onderzoek naar een mogelijke opvolger van muziekcentrum De Oosterpoort. Op basis van de uitkomsten van de 1e fase (2018) hebben we in deze 2e fase de geselecteerde locaties verder onderzocht, evenals de inhoudelijke kansen en mogelijke verbindingen met de omgeving. Voorts is gewerkt aan het opstellen van zowel een business case en een business plan, die inzicht bieden in de kosten en baten van een nieuw muziekcentrum.

De organisatie achter De Oosterpoort en de Stadsschouwburg heet vanaf 2019 Spot Groningen. Met deze naamswijziging laat Spot zien meer te zijn dan de schouwburg en het muziekcentrum. Er wordt op verschillende locaties in de stad geprogrammeerd, passend bij het publiek en de artiest. Daarnaast wordt rekening gehouden met de gehele keten van muziek en theater in de stad, waarbij nauw wordt samengewerkt met bestaande instellingen.

In 2019 heeft op initiatief van Spot Groningen een eerste editie van Stadspark Live plaatsgevonden. In 2020 krijgt dit een vervolg.

In 2019 is het Groninger Forum in haar nieuwe onderkomen van start gegaan. Mede met het oog op de turbulente startperiode is besloten een eventueel exploitatietekort in de eerste 5 jaar op te vangen vanuit de hiertoe beschikbare gemeentelijke reserves.

In 2019 is de schop de grond ingegaan voor De Kunstwerf als nieuwe huisvesting in het Ebbingekwartier voor onze podiuminstellingen De Steeg, Club Guy&Roni, de Noorderlingen en Het Houten Huis.

In 2019 hebben de kwartiermakers samen met onze partners de inhoudelijke planvorming en toekomstige exploitatie voor het Historisch Museum verder uitgewerkt. En hebben daarbij contact gelegd met andere partijen die mogelijk financieel kunnen bijdragen.

Er is verder onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor de integrale huisvesting van VRIJDAG in de binnenstad. Hierbij is de mogelijke herhuisvesting van de publieksfunctie van het CBK betrokken.

Wat willen we bereiken in 2020?

  • We willen de 2 e fase van het onderzoek naar de toekomst van muziekcentrum De Oosterpoort afronden en voorleggen voor nadere besluitvorming;
  • We willen na de opening van het Groninger Forum in 2019 zorg dragen voor een stabiele basis van waaruit het Forum succesvol kan opereren;
  • We willen De Kunstwerf opleveren als nieuw thuis van vier podiuminstellingen en als versterking van het Ebbingekwartier;
  • We gaan verder met het onderzoek naar de integrale huisvesting van VRIJDAG.
  • We willen zicht hebben op de financiële ruimte voor de aanpassingen aan het pand van het Scheepvaartmuseum. Er is gestart met de transitie naar de nieuwe werkwijze van het museum.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • We verdiepen het onderzoek rond De Oosterpoort, door het uitwerken van investerings- en exploitatiekosten en van een businesscase, het verder uitwerken van het concept, en nader locatie-onderzoek (2e fase), en werken op basis van eventuele besluitvorming verder aan de 3e fase;
  • We houden nauw contact met het Groninger Forum over het verloop van hun eerste jaar in het nieuwe onderkomen en informeren de raad over de voortgang;
  • We leveren De Kunstwerf op als nieuw onderkomen voor Club Guy&Roni, Het Houten Huis, De Steeg en De Noorderlingen;
  • We continueren het onderzoek naar integrale huisvesting van VRIJDAG;
  • We starten met de organisatorische, bouwkundige en inhoudelijke ontwikkelingen van het Historisch Museum.
ga terug