Programma 7 Verkeer

7.4.2 Parkeerbedrijf

Parkeerbedrijf
Het parkeerbedrijf is primair belast met de uitvoering van beleidsmaatregelen op het gebied van parkeren. Het takenpakket van het Parkeerbedrijf omvat de exploitatie van parkeergarages en buurtstallingen, het aanbieden van parkeerplekken op straat (parkeerautomaten, opdrachtgever handhaving, vergunningverlening, onderhoud en exploitatie) en het aanbieden en onderhouden van fietsparkeerplekken in gebouwde voorzieningen. Ook het beheer en gebruik van de P+R-terreinen valt onder regie van het Parkeerbedrijf.

Handhaving
Voor goed werkend parkeerbeleid is parkeerhandhaving belangrijk. Met parkeerhandhaving willen we de gemeente toegankelijk houden en onveilige situaties voorkomen - door zichtbaar, herkenbaar en aanspreekbaar aanwezig te zijn in de wijk en nauw samen te werken met de politie. Wij treden op als mensen de regels overtreden. Wij maken werk van het niet-betalen. Aan de hand van de geconstateerde betalingsbereidheid zetten wij onze parkeerhandhavers gericht in op locaties en tijdstippen. We handhaven de parkeerregels langs twee wegen: fiscaal (betaald parkeren) en via de Wet Mulder (foutparkeren). De hoogte van de naheffingsaanslag stellen we jaarlijks vast op basis van de kosten van de handhaving, waarbij het maximum wettelijk is bepaald. Door handhaving op foutparkeren stimuleren we de betalingsbereidheid en een betere bezetting van de parkeergarages.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Beoogd
2019

Beoogd
2020

Betalingsbereidheid bij betaald parkeren

90-95%

90-95%

Aantal uren inzet parkeerhandhaving

-

40.500

Hoe staan we ervoor?

We staan er goed voor: onze voorzieningen draaien goed, op moderne apparatuur, met goede bewegwijzering en marketing en met concurrerende prijzen. Hier gaan we op dezelfde voet verder.

Voor handhaving geldt dat we vrijwel iedere dag op betaald parkeren handhaven, inclusief koopzondagen- en op enkele feestdagen. Dit doen wij zo optimaal mogelijk. Vanaf 2019 zetten we de scanauto structureel in voor onze parkeerhandhaving. In 2019 hebben we de digitalisering van handhaving met behulp van de scanauto verder vorm gegeven. Hierdoor zijn de opbrengsten uit naheffingsaanslagen in 2019 verder gestegen. Deze opbrengsten kunnen echter enkel gebruikt worden om de kosten van oplegging en inning te dekken.

Wat willen we bereiken in 2020?

Het openen, in de markt zetten en exploiteren van de nieuwe garage onder het Forum is een belangrijke opgave voor 2020. Tegelijkertijd nemen we ook de fietsenstalling in het Forum (fietsenstalling Nieuwe Markt) in gebruik. Daarmee voegen we een belangrijke locatie en extra capaciteit toe aan ons parkeerareaal en krijgen we mogelijkheden de overlast van gestalde fietsen op straat in de oostelijke binnenstad te verminderen.

Met de opening en exploitatie komen ook de verwachtingen en risico’s waar het gaat om ingroeitijd en gebruik; die monitoren we nauwgezet. De kosten fietsenstalling Nieuwe Markt liggen hoger dan de kosten die we voor de stallingen aan de Boteringestraat en Peperstraat maakten.

Qua onderhoud is de parkeerapparatuur van garage Damsterdiep in 2020 aan de beurt. Ook het onderhoud aan buurtstalling Bleekveld zal nog in 2020 doorlopen. Dat had meer voeten in de aarde dan gedacht.

Daarnaast staan voor 2020 nog het herijken/ digitaliseren van de gehandicaptenparkeerkaart en het aanpassen van het bezoekerspassysteem op de rol. Daarvoor is eerst meer onderzoek nodig.

De nieuwe parkeernormen hebben een aantal gevolgen voor onze IT-systemen. Zo moeten we voorkomen dat mensen die volgens de normen geen recht kunnen laten gelden op een vergunning op straat er tóch een krijgen. Ook moeten we de POET-lijsten (Parkeren Op Eigen Terrein) digitaal borgen.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Vervanging apparatuur garage Damsterdiep;
  • Onderzoek aanpassen bezoekerspassysteem;
  • Herijken / digitaliseren gehandicaptenparkeerkaart;
  • Creëren POET-lijsten / uitsluiten adressen van het recht op een vergunning.
ga terug