Programma 7 Verkeer

Deelprogramma 7.4 Parkeren

Met het gemeentelijke parkeerbeleid dragen we bij aan een bereikbare, duurzame en aantrekkelijke gemeente. Het Parkeerbedrijf ondersteunt dit door middel van sturing (door prijs of aanbod) op het gebruik van parkeervoorzieningen (parkeergarages, buurtstallingen, straatparkeren en P+R), gecombineerd met een uitstekende (digitale) dienstverlening.

Ons parkeerbeleid is erop gericht de stad goed bereikbaar te houden. We willen bereikbaar en gastvrij blijven voor mensen die met de auto naar de gemeente Groningen komen. Het is belangrijk voor een aantrekkelijke en economisch vitale gemeente dat we voorzien in de werkelijk noodzakelijke parkeerbehoefte, afgewogen tegen andere gerechtvaardigde claims op de openbare ruimte.

We vinden wel dat de geparkeerde auto niet ten koste mag gaan van de leefomgeving: de openbare ruimte is van iedereen, en is niet primair bestemd voor het stallen van een geparkeerde auto. Als iemand zijn auto wél in die openbare ruimte wil parkeren, is het niet langer vanzelfsprekend dat dit voor de deur kan, en/of het gratis is. Parkeren in Groningen was altijd gratis, behalve waar het betaald was. Inmiddels is parkeren in Groningen in principe betaald, behalve waar het (nog) gratis is.

In de uitvoering van dat beleid bieden we maatwerk en zijn we flexibel. Ook kiezen we altijd voor duurzaamheid. We werken doelmatig, efficiënt en bedrijfseconomisch verantwoord. Toch is geld verdienen niet ons eerste doel: waarde toevoegen aan de gemeente en de openbare ruimte is dat wel.

Ook P+R-terreinen zijn een belangrijk onderdeel van het parkeerbeleid. Daarnaast proberen we door het aanbieden van voldoende en kwalitatief goede fietsenstallingen de overlast van geparkeerde fietsen op straat zoveel mogelijk te beperken. We beperken de overlast van geparkeerde auto's door gerichte en adequate parkeerhandhaving.

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en)

Beoogd
2019

Beoogd
2020

% bezetting P+R-terreinen *

-

45%

Gemiddelde cijfer P+R-terreinen

8,2

8,3

Gemiddelde parkeerdruk in de wijken **

-

71%

Gemiddelde rapportcijfer parkeergarages

7,9

7,9

% bewoners dat aangeeft dat parkeerprobleem belangrijkste ervaren probleem is

-

15%

* Het aantal plekken op P+R-terreinen is toegenomen (Reitdiep / Meerstad) en de wijze van data-inwinning is gewijzigd

** werkdagnacht op basis van. parkeeronderzoek 2018/ 2019

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 16.590

55,0 %

Baten

€ 22.597

100,0 %