Programma 7 Verkeer

7.4.1 Parkeervoorzieningen

We bieden in de gemeente Groningen verschillende vormen van parkeren aan. Buurtbewoners parkeren in buurtgarages (voor zover daar plek is) of op straat. Die buurtgarages bieden we kostendekkend aan.

Bezoekers aan de stad parkeren op straat of in de parkeergarages. Voor bezoekers bevorderen we het gebruik van parkeergarages: de prijs van een plek in een garage ligt over het algemeen onder die van een plek op straat.

Forenzen en andere langparkeerders parkeren op P+R-terreinen aan de rand van de stad. Die P+R-terreinen zijn, zoals alle gemeentelijke voorzieningen, schoon, heel en veilig. Door het aanbieden van voldoende en goed vindbare stallingen (met en zonder toezicht) beperken we de overlast van geparkeerde fietsen op straat zo veel mogelijk.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Beoogd
2019

Beoogd
2020

Aantal parkeerplaatsen op P+R-terreinen

4.200

4.200

Aantal wijken waarmee een parkeerplan is opgesteld

6

6

Aantal openbare laadpalen voor elektrische voertuigen*

150

300

Aantal laadpunten in gemeentelijke parkeergarages

38

50

*Elke laadpaal heeft 2 laadpunten.

Hoe staan we ervoor?

We staan er goed voor. Het parkeerbedrijf laat langjarig een positief resultaat zien. Dit positieve resultaat heeft een aantal oorzaken, waaronder een aantrekkende economie en de lage rente. Ook presteerden onze garages naar verwachting.

Ondanks het positieve resultaat blijft de exploitatie van het Parkeerbedrijf zich kenmerken door een hoog risicoprofiel. Dat komt onder andere door hoge kapitaallasten en de daarbij horende gevoeligheid voor stijgende/ dalende rentepercentages. Ook de exploitatie van het Forum (en de fietsenstalling Nieuwe Markt) vanaf 2020 zal het resultaat drukken.

Ook beleidskeuzes zijn direct van invloed op de exploitatie van het Parkeerbedrijf. Zo zien we de effecten van het teruglopende aantal parkeerplaatsen in de binnenstad (langjarig) terug in de exploitatie. Alhoewel geld verdienen niet ons eerste doel is (kwaliteit toevoegen aan de openbare ruimte is dat wel) en we de effecten op de exploitatie per project in beeld brengen, drukken deze keuzes de exploitatie. Omdat we uit deze exploitatie óók afdragen aan de centrale middelen en bijvoorbeeld fietsenstallingen betalen, moeten we hierin heldere en integrale keuzes maken.

Daarnaast stelden we in 2019 de nieuwe parkeernormen vast. Na wijziging van het facetbestemmingsplan parkeren (in 2020) gelden die ook in Haren en Ten Boer, én zijn de fietsparkeernormen geen leidraad meer maar daadwerkelijk een norm.

Wat willen we bereiken in 2020?

Na de gemeentelijke herindeling hadden we binnen de gemeente te maken met verschillen in regelgeving, vergunning(uitgifte), prijzen én beleid. De harmonisatie van dat beleid was een belangrijke opgave voor 2019. Het inhoudelijke gesprek met (de inwoners van en de ondernemers in) Haren over het parkeerregime in het centrum van Haren voerden we in het 4e kwartaal. In 2020 beginnen we met de implementatie van de uitkomsten van die gesprekken. Zo moeten we bijvoorbeeld een aantal vergunningensystemen in Haren digitaliseren.

Ook stelden we in de Parkeervisie (en het coalitieakkoord) vast dat de enige manier om parkeerdruk op straat te reduceren het invoeren van parkeerregimes is: dat doen we in wijken waar de parkeerdruk hoog is maar we nog geen parkeerregime kennen, maar ook in buurten waar bouwontwikkelingen een parkeerregime nodig maken. In die wijken zijn de gesprekken met bewoners in 2019 gestart. In 2020 verwachten we in deze wijken maatregelen op straat te kunnen nemen om de parkeerproblemen op te lossen en de overblijvende openbare ruimte terug te geven aan andere functies van de straat.

In buurten mét een parkeerregime waar het desondanks druk is optimaliseren we de vergunningensystematiek. Dat kondigden we in de parkeervisie al aan. Zo voeren we in 2020 in dit soort wijken een quotum in, zodat we nooit meer vergunningen uit kunnen geven dan we plekken hebben. Ook trekken we de tijdvensters gelijk aan die van de binnenstad. De overige vensters willen we in 2020 gelijkschakelen: door de verschillende tijdsvensters is handhaving lastig, en is de situatie op straat voor burgers vaak onvoldoende helder.

Om elektrisch rijden te stimuleren, zijn we in 2019 gestart (samen met de provincie) met een concessie waarbinnen we 400 laadpalen over de gemeente gaan uitrollen. Daar gaan we in 2020 mee verder. Als indicator is het woord ‘laadpunt’ vervangen door ‘laadpaal’: elke laadpaal heeft twee laadpunten. Aan 300 palen kunnen dus 600 auto’s gelijktijdig laden. In onze garages zijn we wat voorzichtiger met het plaatsen van laadpunten: we zien dat de bestaande laadpunten nog niet optimaal worden gebruikt. Omdat elk laadpunt kosten met zich mee brengt, zijn we hierin meer vraagvolgend dan op straat.

In 2020 willen we de eerste grote gemeente zijn die aan dynamic pricing doet: een variabele prijs voor een parkeerplek in combinatie met moderne parkeergeleiding (sensoren + app). We onderzoeken de mogelijkheden, en rollen een en ander eerst als pilot uit, bijvoorbeeld in de binnenstad.  

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Optimaliseren en digitalisering vergunningensysteem Haren;
  • Parkeerregimes in de Indische Buurt / Helpman / (delen van) Selwerd / De Hoogte;
  • Parkeerplannen voor Paddepoel / Zernike;  
  • Optimaliseren parkeerregimes rondom de binnenstad: Badstratenbuurt, Westerhavenbuurt / Binnenstad Oost;
  • Gelijkschakelen parkeerregimes;
  • Uitrollen pilot dynamic pricing ;
  • Plaatsen laadpalen en uitbreiden laadpunten gemeentelijke garages (onder voorbehoud van brandveiligheid / exploitatie).
ga terug