Programma 7 Verkeer

7.3.2 Stedelijke bereikbaarheid auto

Het doel is dat het autoverkeer zich concentreert op het hoofdwegennet en de wijken zo min mogelijk worden belast. We hechten veel waarde aan een goede bereikbaarheid van economisch belangrijke bestemmingen binnen de gemeente. Daarnaast willen we een leefbare gemeente zijn, met name in de verblijfsgebieden en de woonwijken.

De doorstroming op de aansluitingen van en naar de ring, de aanrijdroutes, maar ook de doorstroming op de overige hoofdwegen zijn hierbij belangrijk. Voor nu, voor de toekomst, maar zeker ook om de gemeente bereikbaar te houden tijdens de uitvoering van de grote (infrastructurele) projecten in de gemeente. Daarom wordt aan deze doorstroming gewerkt, met name aan de oostkant van de stad Groningen: de doorstroming van verkeer naar UMCG, de oostelijke stadswijken en de binnenstad. Een goede doorstroming op de hoofdwegen zorgt er ook voor dat het verkeer minder vaak kiest voor routes door de wijken. Hierdoor kan de leefbaarheid in de wijken worden gewaarborgd en verbeterd.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Beoogd
2019

Beoogd
2020

Aantal kruisingen dat is aangepakt op het gemeentelijk wegennet

2

0

Stadslogistiek: aantal pilots *

3

3

Stadslogistiek: aantal nieuwe concepten/producten *

3

4

* het thema stadslogistiek is beschreven in 7.6

Hoe staan we ervoor?

In 2018 zijn de voorkeursvarianten voor de Aanpak Oosterhamrikzone vastgesteld. De uitwerking van de voorkeursvarianten heeft grote samenhang met de onderzoeken naar het verkeerscirculatieplan en duurzame alternatieven.  We onderzoeken welke invloed uitbreiding van het verkeerscirculatieplan tot aan de ring heeft op de automobiliteit in de stad op de leefbaarheid, bereikbaarheid en economie. Ook kijken we of de opkomst en introductie van alternatieve vervoerswijzen zal leiden tot minder autoverkeer. Eind 2019 komen we met de resultaten van de eerste verkenning.

Rijkswaterstaat werkt momenteel aan een plan van aanpak voor de vervanging van de Gerrit Krolbrug en zal daarbij aangeven welke vervolgstappen - inclusief participatiemomenten – nodig zijn. Dit heeft gevolgen voor de planning. De brug zal later dan eind 2021 gereed zijn. We verwachten najaar 2019 meer duidelijkheid van Rijkswaterstaat over de aanpak en de gevolgen voor de gemeente en de planning.

In 2019 is de kruising Noordelijke ringweg – Zonnelaan heringericht en voorzien van verkeerslichten. De laatste kleine werkzaamheden in de inrichting worden eind 2019 afgerond. In 2019 worden de verkeerslichten van de Bedumerweg-Sumatralaan vervangen.

Wat willen we bereiken in 2020?

In 2020 gaan we verder met de onderzoeken en uitwerking van de mogelijkheden om de verkeerscirculatie binnen de ring te verbeteren, in samenhang met een integrale mobiliteitsvisie. In 2020 wordt de voorkeursvariant voor de Aanpak Oosterhamrikzone verder uitgewerkt, de inpassing van de auto-, bus- en fietsverbinding in samenhang met de gebiedsontwikkeling in de Oosterhamrikzone en de onderzoeken naar het verkeerscirculatieplan en de duurzame ontwikkelingen. In 2020 leveren we het MIRT vooronderzoek op voor de vervanging van de busbaanbrug. Samen met de provincie en Rijkswaterstaat werken we hieraan. In 2020 kan -bij een positief besluit- vervolgens de MIRT-verkenning starten voor de brug.

In 2020 gaan we samen met Rijkswaterstaat door met de planvorming voor de vervanging van de Gerrit Krolbrug.
We bereiden het vervangen van de Gerrit Krolbrug verder voor en doen dit in samenhang met de Paddepoelsterbrug en de busbaanbrug in het Oosterhamriktracé. Aansluitend op de werkzaamheden aan de aansluiting Noordelijke ringweg-Zonnelaan richten we de Zernikelaan opnieuw in.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Voorbereiding vervanging Gerrit Krolbrug, busbaanbrug;
  •  Onderzoek verkeerscirculatie in relatie tot verbeteren leefkwaliteit en openbare ruimte. Zie hiervoor ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken - Oude Wijken.   
ga terug