Programma 7 Verkeer

7.3.1 Bereikbaarheid dynamo's auto

Het is ons doel dat de dynamo's van Groningen bereikbaar zijn met de (vracht-)auto.In de bereikbaarheid van de gemeente en de dynamo's zijn de wegen die onze gemeente met de regio en de rest van Nederland verbinden belangrijk. De komende jaren neemt de druk op de weg toe. Het is onze uitdaging om een goede balans te vinden tussen oplossingen voor de doorstromingsproblemen en een gemeente met voldoende leefkwaliteit en hoogwaardige openbare ruimte. Voor de ring willen we uitbreiding van de capaciteit en verbetering van de doorstroming. Daarnaast streven we naar minder autokilometers tijdens de spits via mobiliteitsmanagement. Ook willen we de capaciteit van de wegen beter benutten met behulp van verkeersmanagement en andere slimme instrumenten. We willen alle gelijkvloerse kruisingen in de ring ongelijkvloers maken.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Beoogd
2019

Beoogd
2020

Aantal gelijkvloerse kruisingen in ringwegen

5

5

Aantal experimenten met goederenvervoer *

3

3

Aantal gerealiseerde spitsmijdprojecten

1

2

* het thema stadslogistiek is beschreven in 7.6

Hoe staan we ervoor?

De uitvoering van de ombouw van de zuidelijke ringweg is in volle gang. In de zomer van 2019 is de Helperzoomtunnel onder het spoor ingeschoven en zijn de damwanden aan de noordkant van de nieuwe rijbaan ingetrild. Groningen Bereikbaar heeft de centrale regie over het bereikbaar houden van de gemeente tijdens de werkzaamheden. In 2019 heeft Groningen Bereikbaar onder andere het beloningsprogramma Gafilevrij uitgerold dat specifiek is gericht op het realiseren van spitsmijdingen op de N7. Mede door dit programma heeft Groningen Bereikbaar dit voorjaar de 10.000e spitsmijding kunnen vieren.

In 2019 is samen met de provincie Groningen gewerkt aan de voorverkenning voor de Westelijke ringweg. De voorverkenning moet leiden tot financiële, ruimtelijke en verkeerskundige kaders voor het ongelijkvloers maken het noordelijke deel van de Westelijke ringweg. In deze voorverkenning is duidelijk geworden dat de investeringsopgave groter is dan eerder verwacht. Met de provincie hebben we gezamenlijk geconcludeerd dat we vooralsnog de ambities niet bijstellen, maar zoeken naar faserings- en financiële mogelijkheden.

Wat willen we bereiken in 2020?

De werkzaamheden aan de Zuidelijke ringweg gaan in 2020 verder. We gaan ervan uit dat de Helperzoomtunnel in het voorjaar van 2020 opengaat voor verkeer. Aanpak Ring Zuid is samen met de aannemer en de partners volop aan de slag met het uitwerken van de aanbevelingen van de commissie Hertogh, onder andere in de werkgroep financiën. De resultaten hiervan zullen in 2020 zichtbaar zijn.
Tijdens de grote verbouwingen van de Zuidelijke ringweg en de spoorzone voert Groningen Bereikbaar ook in 2020 regie op de planning van de werkzaamheden, verzorgt een goede communicatie en zet in op mobiliteits- en verkeersmanagement. Voor de spitsmijdingen zet Groningen Bereikbaar het beloningsprogramma Gafilevrij voort in 2020 en zet in op een integraal Maatregelenpakket om Slimme en Duurzame Mobiliteit in en rondom de stad te bevorderen. In 2020 willen we de voorverkenning voor de Westelijke ringweg afronden en starten met de planstudie. Verder onderzoek van de faseringsmogelijkheden zal dan onderdeel zijn van de planstudie.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Uitvoering Aanpak ring zuid;
  • Deelnemen aan samenwerkingsorganisatie Groningen Bereikbaar;
  • Verkennen ongelijkvloers maken Westelijke Ringweg.
ga terug