Programma 7 Verkeer

Deelprogramma 7.2 Openbaar vervoer

Goed openbaar vervoer kan een positieve bijdrage leveren aan allerlei beleidsdoelen, zoals de leefbare en bereikbare stad. Op zijn best is het een maatschappelijk bindmiddel. We streven naar een aantrekkelijker OV door het aanbod te verbeteren en het niveau van de dienstverlening te verhogen. Daarnaast willen we de betrouwbaarheid van de dienstregeling en de aansluitingen verder verbeteren. Goed openbaar vervoer is duurzaam en is betaalbaar voor opdrachtgever en consument. Daarnaast draagt het bij aan de aantrekkingskracht en leefbaarheid van onze gemeente. We streven naar een hoge mate van tevredenheid bij zowel gebruikers als niet-gebruikers van het openbaar vervoer, ondanks dat de overheidsbijdrage onder druk staat.

Wij zien dat openbaar vervoer steeds meer verbreed naar openbare mobiliteit. Bij openbare mobiliteit gaat het om de keten die de reis van deur tot deur vormt in plaats van alleen het deel dat daadwerkelijk met bus of trein wordt gereisd. Belangrijke elementen hierin zijn voorzieningen, zoals hubs, en combinaties met vervoersmiddelen die aanvullend zijn op bus en trein, zoals de e-bike en uiteindelijk ook zelfrijdende voertuigen. Het is aan ons om met deze ontwikkeling mee te bewegen.

Als gemeente hebben wij een belangrijke rol bij het inpassen van ambities op het spoor. Ook zijn we de beheerder van een groot deel van de wegen waar de bus gebruik van maakt, hebben we een belangrijke rol bij de inrichting van en verbindingen van en naar openbaar vervoerknooppunten, stationslocaties, bushaltes inclusief bijbehorende (keten-) voorzieningen en voorzieningen voor verduurzaming en innovaties. Daarnaast zijn wij samen met de provincies Groningen en Drenthe de deelnemende bestuursorganen aan de gemeenschappelijke regeling OV-bureau Groningen - Drenthe en daarmee ook opdrachtgever van het openbaar busvervoer in Groningen en Drenthe.

De opdrachtgevers voor het landelijke en regionale spoorwegennet zijn respectievelijk de rijksoverheid en de provincies. Bij veel bestuurlijke keuzes zijn wij of zorgen wij dat wij worden betrokken.

We willen dat:

  • Het openbaar vervoer bijdraagt aan een leefbare en bereikbare gemeente;
  • De dynamo's van Groningen (inter-)nationaal en regionaal bereikbaar zijn met kwalitatief hoogwaardig openbaar vervoer;
  • Alle wijken, dorpen en belangrijke functies bereikbaar zijn met het openbaar vervoer;
  • Een bijdrage leveren aan Groningen in 2035 CO 2 -neutraal.

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en)

Beoogd
2019

Beoogd
2020

Klanttevredenheidscijfer openbaar busvervoer (basisnet en HOV)

7,5 (HOV 7,8)

7,5 *

CO2-uitstoor per reizigerskilometer bus

8,0% daling t.o.v. 2017
(103gr/rkm)

90% daling t.o.v. 2018 (11,5 gr/rkm)

% stiptheid openbaar vervoer **

≥ 60%

≥ 60%

Aantal reizigerskilometers regionale treinen Groningen (in miljoenen)

≥ 240

≥ 240

  * separaat cijfer voor HOV vervalt omdat er geen losse HOV-concessie meer is vanaf 15 december 2019
  ** % bussen met maximaal 0 tot 3 minuten vertraging.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 635

2,1 %

Baten

€ 0

0,0 %