Programma 7 Verkeer

7.2.2 Stedelijke bereikbaarheid openbaar vervoer

We hebben als doel om met het openbaar vervoer de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze wijken en dorpen verbeteren. Dit vertaalt zich onder meer in het faciliteren en stimuleren van de bereikbaarheid met het openbaar vervoer van alle wijken, dorpen en belangrijke functies in onze gemeente en belangrijke bestemmingen buiten onze gemeente. Hierbij gaat het om reizen die (deels of volledig) met het openbaar vervoer worden gedaan. Voor- of natransport is vaak lopen, fietsen, met de auto of ander openbaar vervoer.

De gekozen dienstregeling, de kwaliteit van de infrastructuur en de bereikbaarheid en kwaliteit van stations, hubs en de bushaltes bepalen voor een belangrijk deel de waardering voor de bereikbaarheid van wijken, dorpen en belangrijke functies.

Voor de middellange termijn willen we met het openbaar vervoer de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze wijken en dorpen verbeteren door:

  • In te zetten op minimaal voldoende kwaliteit van het openbaar vervoer bij wijken en dorpen op buurtniveau;
  • In te zetten op het maximaal benutten van (nieuwe) mogelijkheden om de bereikbaarheid van wijken en dorpen met het openbaar vervoer te verbeteren;
  • Bushaltes en ketenvoorzieningen op wijk- en buurtniveau te verbeteren;
  • In te zetten op openbaar vervoer van voldoende niveau vanaf oplevering bij nieuwe (gebieds-) ontwikkelingen zoals het Suikerfabriekterrein en Meerstad.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Beoogd
2019

Beoogd
2020

Waardering openbaar vervoer op buurtniveau

≥ 84% (zeer) tevreden

≥ 84% (zeer) tevreden

Hoe staan we ervoor?

Wij constateren dat een groot deel van de reizigers langer voor- en natransport in combinatie met direct en frequent OV meer waarderen dan een halte dichtbij huis in combinatie met een minder directe route. Dit vraagt onder meer een betrouwbare concurrerende comfortabele rijtijd met het openbaar vervoer en goede ketenvoorzieningen. Hierop hebben we de laatste jaren ons OV-systeem ingericht en we zien het aantal reizigers groeien.
Concreet betekent dit beleid dat we werken aan een hoger aantal bussen per uur (hogere frequentie), waar mogelijk vrij liggende infrastructuur voor het openbaar vervoer, voorrang voor het openbaar vervoer bij verkeerslichten, goede en betrouwbare overstapmogelijkheden en ketenvoorzieningen zoals fietsenstallingen en wachtruimten bij de haltes.

Mede door dit succes en het steeds meer onder druk komen te staan van de betaalbaarheid van het openbaar vervoer lijkt het verder optimaliseren van het openbaar vervoer naar de wens van deze grote groep reizigers voor de hand te liggen. Daarnaast constateren we dat een deel van de bewoners liever de bus op de hoofdwegen dan 'diep' in hun buurt willen hebben. Gedachte daarachter is onder andere dat er daarmee meer ruimte ontstaat voor andere functies die bijdragen aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de wijk.

Keerzijde van deze ontwikkeling is dat het openbaar vervoernet in sommige gebieden minder fijnmazig wordt. Er zijn doelgroepen voor wie dit niet acceptabel is. De vraag is gerechtvaardigd of ons huidige vervoersysteem nog voldoet om deelname van iedereen aan het maatschappelijke leven te garanderen. In de OV-visie willen wij richting geven aan deze vraagstukken.

Wat willen we bereiken in 2020?

We maken een nieuwe OV-visie. We geven aan hoe we de toekomst van het openbaar vervoer in onze gemeente zien en besteden aan de actuele thema's, zoals inclusiviteit (OV voor iedereen), knooppunten en hubs, ketenmobiliteit (reizen van deur tot deur) en efficiëntie van het systeem.

Openbaar vervoer is integraal onderdeel van planvorming voor nieuwe wijken en ontwikkelingen, zoals het Suikerfabriekterrein en Meerstad. Keuzes die we hebben gemaakt en nog gaan maken bepalen immers voor een deel de (potentiële) bijdrage die het openbaar vervoer aan de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van onze gemeente kan leveren.  

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Sturen op verbeteringen voor het openbaar vervoer in buurten met een te lage waardering van het openbaar vervoer, mede op basis van geformuleerde ambities in de op te stellen strategie/visie op het openbaar vervoer;
  • In te zetten op het maximaal benutten van (nieuwe) mogelijkheden om de bereikbaarheid van wijken en dorpen met het openbaar vervoer te verbeteren;
  • Verbeteren bushaltes en ketenvoorzieningen op wijk- en buurtniveau;
  • In te zetten op openbaar vervoer van voldoende niveau vanaf oplevering bij nieuwe (gebieds-) ontwikkelingen zoals Suikerfabriekterrein en Meerstad.
ga terug