Programma 7 Verkeer

7.2.1 Bereikbaarheid dynamo's HOV

We hebben als doel dat de dynamo's van de stad uitstekend bereikbaar zijn door middel van hoogwaardig openbaar vervoer (HOV). Dit is cruciaal voor het functioneren van deze kerngebieden. We vinden dat ze aantrekkelijker en leefbaarder worden door een goede bereikbaarheid met openbaar vervoer en streven daarom naar (inter-)nationale en regionale OV-verbindingen die kwalitatief hoogwaardig zijn. Dit doen we door het verbeteren van het aanbod, de betrouwbaarheid en dienstverlening.

Omdat reizen met het OV vaak onderdeel is van een grotere vervoersketen, vinden we ook de aansluiting van openbaar vervoer op andere vervoerswijzen van groot belang voor de bereikbaarheid van de dynamo's. Hoogwaardige openbaar vervoerknooppunten (onder andere de hubs) zijn daarbij een belangrijk onderdeel van het netwerk en zijn belangrijk voor de koppeling met Publiek Vervoer.

We zien dat er steeds meer vraag is naar OV en willen ook dat OV betaalbaar blijft voor consument en ons als (mede-) opdrachtgever. We zien het verbeteren van de efficiëntie van het openbaar vervoer als een oplossing.

Voor de middellange termijn willen we met het openbaar vervoer de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze dynamo's verbeteren door het volgende te doen:

 • Inzetten op een betere spoorverbinding tussen de Randstad, Groningen en Noord-Duitsland;
 • Verbeteren toegankelijkheid Hoofdstation;
 • Verbeteren bereikbaarheid busstation Zuid;
 • Verbeteren ketenvoorzieningen (onder andere de hubs);
 • Verkennen mogelijkheden faciliteren stijgende vervoersvraag;
 • Opwaarderen bushaltes;
 • Afronden maatregelen uit het HOV-maatregelenpakket;
 • Verder verduurzamen van het openbaar vervoer;
 • Met het openbaar vervoer innovaties aanjagen.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Beoogd
2019

Beoogd
2020

Aantal DRIS-panelen (overzichtspanelen) binnen de gemeente Groningen

≥ 242

≥ 242

Hoe staan we ervoor?

We willen een snellere treinverbinding tussen Groningen en de Randstad. In 2019 is in dit kader o.a. een testrit tussen Groningen en Den Haag gedaan en hebben we de staatssecretaris samen met onze partners een pleidooi hiervoor aangeboden. Ook is in 2019 een quick scan naar de mogelijkheden om te versnellen tussen Groningen en de Randstad afgerond. Daarnaast zetten we overigens ook in op meer treinen per uur tussen Groningen en Zwolle.

Het gebruik van het openbaar busvervoer is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Wij verklaren dit succes deels door de inzet op verbeteringen die een groot deel van de reizigers waarderen. Zo is op corridorniveau ingezet op meer bussen per uur (hogere frequentie), vrij liggende infrastructuur voor het openbaar vervoer, voorrang voor het openbaar vervoer bij verkeerslichten, goede en betrouwbare overstapmogelijkheden en ketenvoorzieningen zoals fietsenstallingen en wachtruimten bij de haltes.

Wij constateren dat op diverse wegen in en naar onze gemeente de verkeersdoorstroming onder druk staat, omdat er door de grote drukte knelpunten ontstaan. Dit zorgt ervoor dat de bus er langer over doet en vaker te laat is. Dit is niet alleen hinderlijk, maar maakt het OV uiteindelijk ook duurder voor overheid en reizigers. Tien van deze knelpunten zijn door het Rijk als zodanig erkend in de zogenaamde Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA). In de HOV-visie (2013) is daar waar mogelijk al ingezet op beter gebruik van het spoor en vrije busbanen, zodat het openbaar vervoer toch blijft doorstromen. Maar vooral in de stedelijke omgeving neemt de verkeersdruk de komende jaren nog verder toe en wordt het steeds moeilijker om de bus door te laten rijden.  

Met het ingaan van de nieuwe busconcessie per 15 december 2019 is de basiskwaliteit van het openbaar busvervoer verbeterd, de reiziger meer ontzorgd en bij de hand genomen en is het financiële meerjarenperspectief gunstiger. Daarnaast kunnen we melden dat we veel duurzamer zijn: we stoten circa 90% minder CO2 uit door de elektrische en waterstofbussen.

Wat willen we bereiken in 2020?

We werken in 2020 verder aan de nieuwe OV-visie. Hierin presenteren we de manier waarop we de verdere groei van het aantal reizigers willen faciliteren, in een compacte stad waar de druk op de ruimte verder toeneemt. Het systeem dat we nu hebben kunnen we nog iets efficiënter maken, maar we kijken ook naar voor de stad nieuwe vormen van hoogwaardig openbaar vervoer. We kijken ook nadrukkelijk naar de knooppunten en koppeling met Publieke Vervoer.

In 2020 wordt aan verschillende projecten gewerkt die het ov-systeem verbeteren. Zo zetten wij ons in voor een betere spoorverbinding tussen de Randstad, Groningen en Noord Duitsland en verwachten wij afronding van het project UMCG Noord, de tunnel Paterswoldseweg en aanleg van dubbelspoor in het kader van het project Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden. Tot slot werken we verder aan het project Groningen Spoorzone.

In de visie Bestemming Binnenstad (2016) kozen we voor een grotere binnenstad. We laten de bussen daarom niet meer over de Grote Markt rijden maar via de diepenring. De opgave is om voldoende doorstroming voor de bussen en voldoende hoogwaardige haltecapaciteit te creëren op de bestaande en nieuwe routes door de vergrote binnenstad.

Wat gaan we hiervoor doen?

 • Inzetten op het verbeteren van de spoorverbinding tussen de Randstad en Groningen;
 • Uitvoeren verschillende werkzaamheden in het kader van het project Spoorzone;
 • Afronding werkzaamheden ten behoeve van aanleg dubbelspoor Zuidhorn - Hoogkerk en tunnel Paterswoldseweg in kader van project Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden;
 • Realisatie HOV-knooppunt UMCG Noord;
 • Verkennen van mogelijkheden voor verdere verduurzaming openbaar vervoer en innovaties;
 •   Verder met het doorontwikkelen van de visie op openbaar vervoer;
 • We gaan de haltes op het Gedempte Zuiderdiep beter toegankelijk maken.
ga terug