Programma 11 Dienstverlening

11.1.4 Belastingen

Als gemeente leggen we sinds de start van het Noordelijk Belastingkantoor in 2018 niet zelf meer de gemeentelijke belastingaanslagen op maar hebben we een regie voerende rol. We werken samen met het Noordelijk Belastingkantoor aan het realiseren van de wettelijke betrouwbaarheid- en kwaliteitsnormen.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Beoogd
2019

Beoogd
2020

% realisatie belastingopbrengst

100%

100%

% bezwaarschriften afgedaan binnen gestelde termijn

100%

100%

Oordeel Waarderingskamer op basis van audit

Goed

Goed

Aantal particuliere woningbezitters dat WOZ-wijzigingen voor eigen pand doorgeven

5%

5%

Hoe staan we ervoor?

Het Noordelijk Belastingkantoor kampt vanaf de oprichting met problemen in de bedrijfsvoering. Hierdoor zijn achterstanden ontstaan. Op basis van rapportages heeft het bestuur maatregelen genomen die ertoe moeten leiden dat het Noordelijk Belastingkantoor weer in control komt en de oorspronkelijke resultaten van de businesscase uit 2016 gerealiseerd worden. De uitvoering van de maatregelen vergt een extra financiële inspanning van de eigenaren. Het bestuur heeft deze financiële consequenties tot uitdrukking gebracht in een wijziging van de begroting 2019 en in de begroting 2020.

Verder zullen we in 2019 voorstellen doen om de belastingtarieven van de heringedeelde gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer zoveel mogelijk te harmoniseren.

Wat willen we bereiken in 2020?

We sturen er vanuit onze regierol op dat het Noordelijk Belastingkantoor in 2020 de doelstellingen gaat realiseren die ten grondslag liggen aan de oprichting, dat wil zeggen het realiseren van een efficiencyslag en het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening.

Wat gaan we hiervoor doen?

Op basis van de resultaten van enkele externe onderzoeken naar de bedrijfsvoering van het Noordelijk belastingkantoor wordt een pakket aan maatregelen geïmplementeerd dat tot doel heeft te komen tot een situatie waarin de doelstellingen uit het bedrijfsplan alsnog gerealiseerd worden.

ga terug