Programma 10 Veiligheid

10.4.2 Externe veiligheid

We willen zorgvuldig omgaan met de risico’s die samenhangen met de productie, de opslag, het transport en het gebruik van gevaarlijke stoffen. De gemeente is het bevoegde gezag (op grond van de Wet Milieubeheer) voor een aantal risicobedrijven, waaronder de LPG-tankstations. De Omgevingsdienst Groningen ziet er namens de gemeente op toe dat deze voldoen aan het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) zowel bij de vergunningverlening als bij de handhaving. De Veiligheidsregio Groningen heeft een wettelijke adviesfunctie aan het bevoegd gezag op de vergunningverlening in dit kader.


Hoe staan we ervoor?

De naleving van de veiligheidsvoorschriften in de omgevingsvergunning van de gecontroleerde bedrijven is op orde. De provincie vraagt aandacht voor het op orde houden van de provinciale risicokaart die door de gemeenten, provincie en de Omgevingsdienst Groningen (ODG) gevuld wordt. Naar verwachting wordt in 2020 een nieuwe versie van de provinciale risicokaart gelanceerd, het Portaal Risicosituaties, en met de komst van de Omgevingswet in 2021 zal ook een Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) beschikbaar komen.

Wat willen we bereiken in 2020?

We willen de risico’s die productie, opslag, transport en het gebruik van gevaarlijke stoffen met zich meebrengen, beheersen en zoveel mogelijk verkleinen.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • De risicobedrijven worden gecontroleerd op de naleving van de veiligheidsvoorschriften in de omgevingsvergunning;
  • De omgevingsvergunningen van risicobedrijven worden waar nodig geactualiseerd.
ga terug