Programma 10 Veiligheid

10.4.1 Veiligheidsregio Groningen

De Gemeente Groningen maakt deel uit van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen (VRG). De VRG, opgericht op 1 januari 2014, is een organisatie waarin brandweer, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), Gemeentelijke Kolom Groningen (GKG) en crisisbeheersing samenwerken. VRG heeft diverse samenwerkingsverbanden. Op het gebied van crisisbeheersing werkt VRG samen met de partners in crisisbeheersing (een samenwerkingsverband met politie, defensie, waterschappen, OM en omgevingsdienst) en andere overheidsorganisaties, bedrijven en maatschappelijke partners. Brandweer, GHOR, GKG en crisisbeheersing werken intensief samen met de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) en Veiligheidsregio Fryslân (VRF).

De Veiligheidsregio Groningen heeft als taken:

 • Het inventariseren van risico's van branden, rampen en crises;
 • Het adviseren van het bevoegd gezag over risico's van branden, rampen en crises;
 • Het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de taak op het gebied van de brandweerzorg;
 • Het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing;
 • Het instellen en in stand houden van een brandweer;
 • Het instellen en in stand houden van een GHOR;
 • Het voorzien in de meldkamerfunctie;
 • Het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel;
 • Het inrichten en in stand houden van de interne en externe informatievoorziening binnen de bovengenoemde diensten en organisaties.

Met de deelname aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen wordt gezorgd voor een fysiek veilige gemeente en adequaat optreden bij calamiteiten en brand.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten.

Prestatie-indicatoren

Beoogd
2019

Beoogd
2020

Aantal gecontroleerde kamerverhuur panden

900

800

Aantal bestuurlijke maatregelen na controle kamerverhuur panden

< 10

< 10

Door implementatie van een nieuwe werkwijze, namelijk gebiedsgericht toezicht, waarmee de VRG aansluit op de werkwijze van de gemeente Groningen, verwacht de VRG iets minder controles te kunnen uitvoeren van kamerverhuurpanden op het gebied van brandveiligheid. Er wordt wel gericht voorlichting gegeven over brandveiligheid aan studenten vanuit Brandveilig Leven.  
De nieuwe werkwijze houdt in dat er niet meer twee personen worden ingezet alleen voor kamerverhuur, maar dat er toezichthouders per gebied worden aangewezen. Deze toezichthouders zijn verantwoordelijk voor het toezicht op zowel nieuwbouw als bestaande bouw (inclusief kamerverhuur) in hun gebied. Dit betekent een taakverschuiving, wat de eerste maanden ten koste zal gaan van het aantal controles in kamerverhuur panden. Wij verwachten dat deze werkwijze uiteindelijk zijn vruchten zal afwerpen, doordat er meer vaste contacten ontstaan tussen toezichthouders van de VRG en de gemeente, wat uiteindelijk zal leiden tot nog betere afstemming en samenwerking.

Hoe staan we ervoor?

2018 heeft ons duidelijk laten zien dat we leven in een tijd van grote (maatschappelijke) veranderingen die gepaard gaan met nieuwe en dynamische risico’s. De psychosociale- en gezondheidseffecten veroorzaakt door het slepende aardbevingsdossier, de onrust die is ontstaan na de lekkage van aardgascondensaat in Farmsum, de Code Rood activisten die het tankenpark van de NAM blokkeerden, de verharding van de acties tegen de komst van windmolens in de Veenkoloniën en niet te vergeten de verstrekkende gevolgen van de extreme periode van droogte. Het bevestigt het beeld dat de rol van betekenis van de Veiligheidsregio verandert en dat de organisatie daarop aangepast moet worden. Het vraagt om een aanpassing van de structuur, inrichting en formatie van de organisatie. We gaan over op een dynamisch risicoprofiel in plaats van een ‘foto’ voor meerdere jaren en we gaan risicogericht en informatie gestuurd werken. De organisatieaanpassing wordt in 2019 afgerond. We verwachten nog zo’n twee jaar nodig te hebben om informatie gestuurd werken binnen de VRG te borgen.

Wat willen we bereiken in 2020?

Evenals andere veiligheidsregio’s zit de VRG in een fase van verkenning van haar maatschappelijke opdracht en de reikwijdte van haar rol in andere domeinen dan fysieke veiligheid. De VRG focust zich de komende jaren op het professioneel verrichten van de kerntaken brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, bevolkingszorg en crisisbeheersing. Daarnaast zal de VRG, in afstemming met het bestuur, haar rol op andere terreinen verkennen, door samen met partners nieuwe taken te onderzoeken en/of tijdelijk op te pakken.

De actuele beleidsdoelen zijn vastgelegd in het Beleidsplan Veiligheidsregio Groningen 2016-2019. De focus ligt op de verbinding met de maatschappij en de lokale gemeenschap, de vakbekwaamheid en preventie door burgers zelf. Daarnaast bevat de Meerjarenkoers VRG 2018-2021 ‘Grip op risico’s’ de ambitie voor VRG:

 • VRG biedt gemeenten grip op veiligheid;
 • VRG focust zich op haar kerntaken en voert deze proactief en professioneel uit;
 • Dit doen we in nauwe verbondenheid met de gemeenten en in samenwerking met onze partners.

Wat gaan we hiervoor doen?

In 2019 en 2020 wordt het beleidsplan geactualiseerd. Hierin worden de ambities verder uitgewerkt in concrete acties en doelen.

ga terug