Programma 10 Veiligheid

10.4.3 Aardbevingen

Onze gemeente bevindt zich (deels) in het gebied met aardbevingen ten gevolge van de gaswinning. De gevolgen van de aardbevingen zijn verschillend per deelgebied; het zwaartepunt ligt in de dorpen in de voormalige gemeente Ten Boer.
  Zie ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken.

Veiligheid staat voorop: we willen dat inwoners en bezoekers van onze gemeente zich veilig voelen. We willen dat de economische functie van Groningen zich ongestoord verder kan ontwikkelen en dat de investeringen die worden gedaan in het kader van versterking en dorpsvernieuwing bijdragen aan het toekomstperspectief voor onze inwoners.

Wij staan naast de mensen in het gebied en werken aan herstel van het vertrouwen tussen overheden en getroffen inwoners. In de dorpen waar in het kader van de aardbevingen woningen worden versterkt werken we samen met de bewoners aan dorpsvernieuwing.


Hoe staan we ervoor?

 • De versterkingsoperatie is in 2019 onder publieke regie geplaatst op basis van het Besluit versterking gebouwen Groningen. Hiermee is de gemeente verantwoordelijk geworden voor de planning en aansturing van de uitvoering van het Lokaal Plan van Aanpak voor de versterking, terwijl de minister van EZK (Economische Zaken en Klimaat) verantwoordelijk blijft voor de veiligheid;
 • Het programma aardbevingen is in 2019 teruggebracht in de lijn van de gemeentelijke organisatie en valt nu onder de verantwoordelijkheid van de directie Stadsontwikkeling;
 • De schadeafhandeling werd in 2018 en 2019 uitgevoerd door de onafhankelijke Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG). Verwacht wordt dat het Instituut Mijnbouwschade deze taak in 2020 zal overnemen, op basis van de Wet Instituut Mijnbouwschade;
 • De gaswinning uit het Groningenveld wordt afgebouwd conform het besluit van 2018 om deze zo snel mogelijk volledig af te bouwen;
 • Het versterkingsprogramma in onze gemeente, en de daarbij behorende prioritering en fasering, hebben we opgenomen in het Lokaal Plan van Aanpak. We werken nauw samen met de uitvoeringsorganisatie om het Lokaal Plan van Aanpak uit te voeren. Het Lokaal Plan van Aanpak wordt minimaal jaarlijks geactualiseerd;
 • In 2019 is het Nationaal Programma Groningen gestart en hebben de deelnemende overheden 15 miljoen euro beschikbaar gekregen voor projecten. In de gemeente Groningen zijn vijf projecten rondom de dorpsvernieuwingsopgave in Ten Post, Ten Boer en Woltersum door het bestuur van het Nationaal Programma Groningen geaccordeerd. We zijn daarmee vliegend van start gegaan met het realiseren van de inhoudelijke plus op de versterkingsoperatie die het Nationaal Programma mogelijk maakt. Daarnaast is er vanuit het thematische deel budget beschikbaar gesteld voor de organisatie van de klimaatbiënnale GCA2020 in Groningen.

Wat willen we bereiken in 2020?

 • We willen dat de gaswinning voortgaand wordt verminderd. We zullen samen met de regio de verlaging van de gaswinning kritisch blijven volgen, en met name een goede motivering van de gaswinningsbesluiten, zodat de veiligheid van onze inwoners structureel kan worden verbeterd;
 • In 2020 willen we de eerste projectmatig versterkte woningen (in Ten Boer en Ten Post) opleveren. We gaan verder met de uitvoering van het Lokaal Plan van Aanpak voor de versterkingsopgave en actualiseren het plan op basis van nieuwe gegevens en planningen;
 • Met behulp van het Nationaal Programma Groningen, en samen met de inwoners van de dorpen, willen we de dorpsvernieuwing voortvarend oppakken. Dit doen we door in 2020 een lokaal programmaplan vast te stellen;
 • Zoveel mogelijk benutten van de koppelkansen die de thematische programma’s van het Nationaal Programma Groningen bieden om gezamenlijk te werken aan perspectief voor de regio.

Wat gaan we hiervoor doen?

 • We zijn nauw betrokken bij de besluitvorming over de gaswinning en blijven in regionaal verband gebruikmaken van onze adviesrol. Indien nodig gaan we in beroep;
 • Waar nodig reageren we kritisch op wetsvoorstellen en de uitvoering daarvan;
 • In de uitvoering gaan we ons concentreren op de versterkingsopgave in het Lokaal Plan van Aanpak:
  • De bewoner staat centraal;
  • We werken door aan de lopende projecten zoals de Fazanthof in Ten Boer en de Nije Buurt in Ten Post;
  • We zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de versterking van de woningen in de groep 1588, conform het convenant dat hiervoor is gesloten met het Rijk;
  • Samen met de uitvoeringsorganisatie monitoren we de voortgang in de versterkingsopgave;
  • We blijven met het Rijk en de regio in gesprek over versnelling en vergroting van de capaciteit om de versterkingsopgave uit te voeren;
  • In de loop van het jaar wordt het Lokaal Plan van Aanpak geactualiseerd op basis van nieuwe gegevens en planningen, waaronder de nieuwe HRA (Hazard and Risk Assessment).
 • Samen met de dorpen stellen we een lokaal programmaplan Nationaal Programma Groningen op waarin we met financiering vanuit het lokale deel van het Nationaal Programma Groningen een integraal en breed gedragen plan maken voor dorpsvernieuwing in Ten Post, Woltersum en het centrum van Ten Boer;
  • Via de dorpstafels en bewonersavonden praten we met de dorpsbewoners over hun visie op de toekomst van de dorpen;
  • We vertalen dit in een integraal plan voor dorpsvernieuwing.
 • We zien toe op een goede toepassing van een publieke Nieuwbouwregeling;
 • We zetten in op de harmonisatie van de verordeningen en uitvoering van de nieuwe werkwijze in Ten Boer.
ga terug