Programma 10 Veiligheid

10.3.4 Hennepteelt en drugshandel

Ons drugsbeleid beslaat meerdere terreinen: coffeeshops, het Damoclesbeleid (artikel 13b Opiumwet) en de handhaving daarvan.
We willen hennepteelt en de handel in drugs ontmoedigen. Voor elk thema waar het drugsbeleid betrekking op heeft geldt dat de samenwerking in de keten een doorslaggevende factor is voor een succesvolle aanpak.

Landelijk en lokaal speelt de discussie over de regulering van de wietteelt. In het regeerakkoord is aangegeven dat er een experiment over een gesloten coffeeshopketen zal komen. We hebben ons aangemeld voor het experiment gesloten coffeeshopketen. Bij de deelname in 2020 gaan we ons bezig houden met de voorbereidingen zoals wijziging van ons beleid en het bepalen van nadere voorwaarden.

De burgemeester is bevoegd om een pand waar drugshandel plaatsvindt of een pand waarin een hennepkwekerij wordt aangetroffen, te sluiten. We werken hierin samen met onze partners zoals politie, woningbouwcorporaties en energiemaatschappijen. Aanvullend op strafrechtelijke trajecten zetten we eventueel bestuursrechtelijke maatregelen in om het pand gedurende een bepaalde periode te sluiten. Hierbij wordt goed gekeken naar de omstandigheden van het geval en indien nodig prevaleert het aanbieden van een zorgtraject boven het sluiten van de woning. 

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten.

Prestatie-indicatoren

Beoogd
2019

Beoogd
2020

Aantal gesloten drugspanden

40

40

Hoe staan we ervoor?

  • Er worden op dit moment 12 coffeeshops geëxploiteerd;
  • We hebben ons als gemeente Groningen aangemeld voor deelname aan het experiment gesloten coffeeshopketen.

Wat willen we bereiken in 2020?

  • Voortzetting van de goede samenwerking met onder andere de politie, zodat we altijd geïnformeerd worden bij het aantreffen van een handelshoeveelheid drugs in een pand;
  • Meer bekendheid over de signalen en risico’s van de handel in drugs en een vergroting van de bereidheid om dit te melden.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Relatiebeheer met de ketenpartners;
  • Plan voor communicatie over risico’s van handel in drugs en vergroten meldingsbereidheid.
ga terug