Programma 10 Veiligheid

10.3.3 (vergunde) prostitutie

Sinds 1 januari 2016 kent de stad Groningen nog één raamprostitutiegebied, de Nieuwstad, met in totaal 43 panden en 105 ramen. Per 1 juni 2016 is ons nieuw lokaal prostitutiebeleid van kracht geworden. We kiezen voor maximale barrières tegen mensenhandel en uitbuiting. De minimumleeftijd voor prostituees is verhoogd van 18 naar 21 jaar, prostituees zijn verplicht een intakegesprek te hebben alvorens zij in Groningen mogen werken, exploitanten van prostitutiebedrijven moeten een bedrijfsplan overleggen en prostituees mogen maximaal 11 uur per etmaal werken. Verder is een strafbaarstelling voor klanten van niet-vergunde prostitutiebedrijven in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) opgenomen. We hebben ook meer aandacht voor de mogelijkheden voor prostituees om “uit te stappen”. Het toezicht op de naleving van de vergunningsvoorwaarden gebeurt door de bestuurlijk toezichthouders van de gemeente in samenwerking en afstemming met de politie.

Per 31 maart 2019 is de tippelzone gesloten. Het team voor outreachend werk richting (ex)tippelaars zet zich in om de contacten te intensiveren en toe te geleiden naar zorg. Per 1 februari 2019 is er een huiskamer geopend voor sekswerkers aan de A-kerkhof (in het pand van Terwille). Hier kan men terecht voor voorlichting, informatie en advies. Dat geldt zowel voor uitstappen uit de prostitutie als instappen in de prostitutie.
Medio mei 2019 is het overweeghuis geopend, waar ex-tippelaars voor maximaal 3 maanden kunnen verblijven. Dit betreft een burgerinitiatief waarbij niet de hulpverlening centraal staat maar normalisatie en het opnieuw opbouwen van een ‘gezond’ netwerk. Dit wordt gedaan door inzet van daartoe opgeleide vrijwilligers.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Beoogd
2019

Beoogd
2020

Aantal bestuurlijke maatregelen vanaf 1 juni 2016 in de vergunde prostitutie

8

8

Aantal bestuurlijke maatregelen vanaf 1 juni 2016 in de illegale prostitutie

25

25

Hoe staan we ervoor?

Alle sekswerkers in de vergunde branche voldoen aan het vereiste van een verplicht intakegesprek en de voorlichting aan hen is daardoor verbeterd. Er worden in de vergunde branche ook geen sekswerkers jonger dan 21 jaar aangetroffen. Verder beschikken alle seksbedrijven over een goedgekeurd bedrijfsplan.

Er is specifieke aandacht voor de aanpak van de niet-vergunde en illegale prostitutie. Voor toezicht en handhaving wordt gebruik gemaakt van een webcrawler waarmee op internet gericht gezocht kan worden. In de niet-vergunde branche heeft ons toezicht geleid tot meer bestuursrechtelijke maatregelen.

Wat willen we bereiken in 2020?

  • We willen een afname van de niet-vergunde en illegale prostitutie, onder andere door middel van een consequente toepassing van het handhavingsprotocol seksbedrijven 2018;
  • We willen adequaat toezicht en handhaving op de vergunde branche en consequente toepassing van het handhavingsprotocol seksbedrijven 2018 bij constatering van overtredingen;
  • We willen het outreachend team en de huiskamerfunctie bestendigen.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • We blijven inzetten op toezicht en handhaving van de niet vergunde en illegale prostitutie, in nauwe samenwerking met de politie. Mede vanwege de sluiting van de tippelzone willen we verplaatsing van illegale prostitutie voorkomen;
  • We continueren toezicht en handhaving van de vergunde branche en consequente toepassing van het handhavingsprotocol seksbedrijven 2018 bij constatering van overtredingen;
  • We gaan de voortgang en de effectiviteit van het outreachend team en de huiskamer monitoren.
ga terug