Programma 10 Veiligheid

10.3.2 Mensenhandel

Mensenhandel betreft een vorm van georganiseerde criminaliteit waarbij mensen, veelal met list en bedrog, worden 'verleid' arbeid te verrichten binnen bepaalde economische branches, waardoor zij echter geen sturing meer kunnen uitoefenen op hun eigen werk- en leefsituatie. Voorbeelden van mensenhandel zijn gedwongen prostitutie en arbeidsuitbuiting, maar bijvoorbeeld ook gedwongen bedelarij en het onder dwang laten plegen van criminele activiteiten. In Groningen zien we dit vooral binnen de prostitutiebranche.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten.

Prestatie-indicatoren

Beoogd
2019

Beoogd
2020

Aantal in behandeling genomen potentiële casussen door de ketenregisseur

40

40

Hoe staan we ervoor?

We zetten gericht in op toezicht en handhaving bij de controle op niet vergunde prostitutie. Betrokken ketenpartners raken steeds beter op elkaar ingespeeld. Het Veiligheidshuis is de ingang voor signalen en beoogt een laagdrempelig meldpunt te zijn.

Wat willen we bereiken in 2020?

We willen mensenhandel tegengaan door het creëren van een onaantrekkelijk afzetgebied voor daders van mensenhandel. Daarbij beogen we een afname van mensenhandel. Wij realiseren ons dat het grotendeels een onzichtbaar delict is met een zeer geringe aangiftebereidheid.

Het aantal casussen is waarschijnlijk maar een deel van de omvang van de grootte van het probleem van mensenhandel. Dit beeld is in lijn met het landelijke beeld. Mensenhandel is iets wat zich grotendeels ‘onder de radar‘ afspeelt. Slachtoffers melden zich zelden uit eigen beweging bij opsporingsinstanties. Sommige uitgebuite personen voelen zich geen slachtoffer, zij prefereren de uitbuitingssituatie boven de slechte economische situatie in het land van herkomst. De integrale aanpak op mensenhandel dient landelijk en lokaal te worden versterkt.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • We intensiveren de ketensamenwerking op mensenhandel om zo ook meer zicht te krijgen op andere vormen van uitbuiting zoals arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting en dit te bestrijden;
  • We zetten in op vroegtijdige herkenning en oppakken van signalen van mensenhandel;
  • We zetten zo snel mogelijk in met interventies op daadwerkelijke signalen.
ga terug