Programma 10 Veiligheid

10.3.1 Ondermijnende of georganiseerde criminaliteit

Ondermijnende criminaliteit bedreigt de integriteit van onze Groninger samenleving. Het gaat om zwaardere, georganiseerde vormen van criminaliteit, die niet of nauwelijks zichtbaar zijn met veelal een financieel motief als leidraad. Het zijn gesloten netwerken met mechanismen als onderlinge afhankelijkheid en onderdrukking om dat gesloten karakter te behouden. Door deze mechanismen zijn er vaak relatief weinig aangiften, waardoor de omvang van deze vorm van misdaad moeilijk te bepalen is. Ondermijnende criminaliteit gebruikt legale structuren als middel om de crimineel verkregen inkomsten daadwerkelijk ‘te gelde’ te maken. Daar ontstaat de verwevenheid tussen onder- en bovenwereld. 

Binnen de geïntegreerde aanpak van ondermijnende criminaliteit ligt het accent op de lokaal (en regionaal) bepaalde prioriteiten (drugscriminaliteit, witwassen, misbruik en fraude in de vastgoedsector, mensenhandel en uitbuiting). Een effectieve aanpak vereist een georganiseerde overheid (politie, OM, gemeente, Belastingdienst) die alle middelen en instrumenten inzet die tot haar beschikking staan om het criminele ondernemersklimaat te verslechteren. Gezamenlijk wordt bepaald hoe strafrechtelijke, bestuursrechtelijke en fiscale interventies ingezet kunnen worden.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Beoogd
2019

Beoogd
2020

Aantal adviesaanvragen bij bureau Bibob

8

6

Aantal geweigerde vergunningen op grond van Bibob-criteria

8

6

Hoe staan we ervoor?

We hebben onze basis op orde. Dit betekent dat we ons bestuursrechtelijke instrumentarium effectief inzetten, onze informatiepositie hebben versterkt, een stevige impuls hebben gegeven aan de interne informatie-uitwisseling en meer zicht hebben op de aard, omvang en verschijningsvormen van ondermijnende criminaliteit in onze gemeente. Daarnaast hebben we geïnvesteerd in de ‘awareness’ van medewerkers en een stevige lokale, regionale en landelijke positie opgebouwd.

Wat willen we bereiken in 2020?

Ons voornaamste doel blijft onveranderd: we willen de georganiseerde misdaad en ondermijning in onze Groningse samenleving tegengaan. Dat blijven we doen in nauwe samenwerking met onze ketenpartners. Vanuit een sterkere informatiepositie werken we toe naar een thema- en gebiedsgerichte aanpak. Om de weerbaarheid van onze eigen organisatie verder te versterken, zetten we in op interne awareness- en kennistrainingen. Daarnaast blijven we onverminderd actief in het aanpakken van ondermijnende casuïstiek in onze gemeente. We zetten ook in op het versterken van onze interventiekracht en zichtbaarheid. Daarom organiseren wij in 2020 minimaal vier integrale (handhaving)acties.   

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Voor de doorontwikkeling van de aanpak brengen we focus aan: we richten ons op drugscriminaliteit, misbruik en fraude in de vastgoedsector en mensenhandel en uitbuiting. Onze activiteiten vinden plaats binnen vier thema's; bewustzijn & weerbaarheid, organisatie & intelligence, aanpak focuspunten en zichtbare interventies. De doorontwikkeling van onze aanpak is gebaseerd op de landelijke ondermijningsaanpak en op basis van het Geografisch Ondermijningsbeeld Groningen. Zo richten we ons op de ondermijningsvormen die in onze gemeente het meest prominent naar voren komen.  
  • We houden focus op concrete casuïstiek. Het maximaal benutten van het Bibob-instrumentarium, de casustafel ondermijnende criminaliteit en onderzoeken in regionaal verband, blijven we onverminderd voortzetten;
ga terug