Programma 9 Kwaliteit van de leefomgeving

9.1.5 Bewonersparticipatie

We ondersteunen bewonersinitiatieven. Voor een schone en hele gemeente zijn de bewoners zelf medeverantwoordelijk. Een grotere betrokkenheid van buurtbewoners leidt tot minder vervuiling en schade en tot meer tevredenheid.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Beoogd
2019

Beoogd
2020

Aantal gefaciliteerde participatieprojecten

410

410

Hoe staan we ervoor?

Via verschillende projecten betrekken we de inwoners bij de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte. Uitgangspunt bij het realiseren van deze projecten is dat het initiatief vanuit de bewoners komt; wij ondersteunen de bewoners. Vanuit het succesvolle project 'Operatie Steenbreek' worden geveltuintjes aangelegd, de plant-voor-een-tegel-actie georganiseerd en het vergroenen van daken gestimuleerd. Vanuit ons voedselbeleid faciliteren we tevens initiatieven van bewoners op het gebied van moestuin-tuinieren en stadslandbouw, beter bekend onder het project 'Eetbare Stad'. Er zijn meer dan 70 initiatieven vanuit Eetbare stad ontplooit. Een van de nieuwere projecten is de aanleg van 'tiny forests'. In 2019 is 'Grunn Grass', een Open Raad-initiatief, uitgevoerd. 'Groningen Schoon Dankzij Mij' telde ongeveer 17.500 inwoners die op enigerlei wijze bij acties betrokken zijn geweest.

Wat willen we bereiken in 2020?

Ons uitgangspunt is dat het aantal participatieprojecten minimaal gelijk is aan het aantal projecten in 2019. We continueren onze aanpak van de bestaande projecten. Daarmee proberen we de stijgende lijn in het aantal groenparticipatieprojecten vast te houden. We blijven de verschillende projecten promoten om de mogelijkheden ten aanzien van groenparticipatie kenbaar te maken en inwoners te enthousiasmeren. Daarnaast zoeken we naar mogelijkheden om de samenwerking met bewoners op het gebied van groen, schoon, heel en klimaatverandering verder te versterken.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • / Ondersteunen participatie-initiatieven (georganiseerd en ongeorganiseerd) gericht op een schone en prettige woon- en leefomgeving, samen moestuin-tuinieren (‘Eetbare Stad’ en Stadslandbouw) en andere initiatieven in het kader van gebiedsgericht werken. Zie hier ook de paragraaf Duurzaamheid en Integraal gebiedsgericht werken.   
  •  Uitvoeren borgschouw door bewoners via een digitale enquête. We vragen hierbij twee keer per jaar de circa 7000 bewoners van het stadspanel om aan de hand van referentiebeelden de onderhoudskwaliteit in hun straat te beoordelen. De resultaten van deze enquêtes bespreken we met bewoners uit de verschillende stadsdelen en gebruiken we zo nodig om bij te sturen in het onderhoud. Zie hier ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken.   
ga terug