Programma 9 Kwaliteit van de leefomgeving

Deelprogramma 9.2 Afvalinzameling en -verwerking

In dit deelprogramma gaat het over alle activiteiten die samenhangen met het inzamelen en verwerken van afval. We streven hierbij naar vermindering van de hoeveelheid afval per inwoner en zoveel mogelijk hergebruik van in het afval aanwezige grondstoffen (circulariteit).

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en)

Beoogd
2019

Beoogd
2020

% afval dat wordt hergebruikt

62%

65%

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 27.950

27,2 %

Baten

€ 33.169

48,4 %