Programma 9 Kwaliteit van de leefomgeving

9.2.1 Afval inzamelen en verwerken

De gemeente Groningen zamelt het afval zelf in. De verwerking hebben we uitbesteed aan derden. We hebben een infrastructuur voor efficiënte en gescheiden inzameling. Daarnaast werken we met communicatie en participatie aan het verminderen van de hoeveelheid afval en het verder verbeteren van de gescheiden inzameling.

In 2020 wordt toegewerkt naar harmonisatie van het afvalbeleid qua ambitie, voorzieningenniveau, tariefopbouw en inzamelstructuur, afhankelijk van politieke besluitvorming. De afvalstoffenheffing wordt op een verschillende wijze berekend in alle drie voormalige gemeenten van de nieuwe gemeente Groningen. Haren werkt met een tarief dat wordt bepaald door de gewicht van de aangeboden volume restafval en Gft. Groningen werkt met een tarief dat wordt bepaald door de grootte van een huishouden. Ten Boer werkt met een tarief dat wordt berekenen op basis van de grootte van de gebruikte restafval en Gft container.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Beoogd
2019

Beoogd
2020

Tevredenheid bewoners over mogelijkheid om gescheiden aan te leveren

7,5

7,5

Kg papier per inwoner (bronscheiding)

42

45

Kg glas per inwoner (bronscheiding)

21

22

Kg kunststof & drankkartons per inwoner (nascheiding)

31

35

Kg organisch materiaal per inwoner (bronscheiding)

45

50

Hoe staan we ervoor?

In 2018 zijn zowel de hoeveelheid huishoudelijk restafval als de totale hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner gedaald ten opzichte van de voorafgaande jaren. In 2018 is 40% van het huishoudelijk afval aan de bron gescheiden ingezameld. Nog eens 19% is in de afvalverwerkingsfabriek (na-)gescheiden. Het organische deel is vergist onder productie van biogas. In totaal is 59% van al het huishoudelijk afval gescheiden en hergebruikt. Dat percentage willen we in 2020 verder verhogen.
We zijn bezig met de uitvoering van het afvalbeheerplan 2016 – 2020. Binnen dat kader streven we naar een reductie van de hoeveelheid restafval, meer scheiding en het opnieuw benutten van de diverse, herbruikbare grondstoffen in huishoudelijk afval.

Wat willen we bereiken in 2020?

 •  Zie ook de paragraaf Duurzaamheid;
 • We willen dat de grondstoffen in onze afvalstromen zo hoogwaardig mogelijk worden hergebruikt en ons Groente, Fruit en Tuinafval (GFT) wordt benut om biogas op te wekken en compost te maken (biobased economie);
 • Vermindering van de vrijkomende hoeveelheid restafval per inwoner;
 • Verbetering van de gescheiden inzameling (door en effect van uitbreiding voorzieningen);
 • Verbetering van de mate van hergebruik of nuttige toepassing van materialen;
 • Vermindering van de hoeveelheid zwerfafval en bijplaatsingen rond ondergrondse containers;
 • Wij oriënteren ons op en stimuleren waar mogelijk kansrijke innovaties op het gebied van afvalverwerking waarmee de circulaire economie lokaal en regionaal kan worden versterkt en personen op afstand van de arbeidsmarkt kunnen worden ingezet;
 • In het kader van de herindeling werken we in 2020 naar harmonisatie van afvalbeleid.

Wat gaan we hiervoor doen?

 • Aanbieden van een nieuw afval/ grondstoffenplan op basis waarvan de ambities worden herijkt en geharmoniseerd;
 • Uitbreiden en verbeteren voorzieningen voor afvalscheiding (hoogbouw, nieuwbouw, bepaalde doelgroepen zoals studenten);
 • Uitvoering aanvalsplan zwerfafval/ bij-plaatsingen rond ondergrondse containers met specifieke aandacht voor de hotspots gemeentebreed en de binnenstad in het bijzonder;
 • Aanpak grofvuil gericht op tijdelijke brengpunten voor grofvuil in de wijken tijdens grote verhuisbewegingen van studenten;
 • Meerjarige publiekscampagne afvalpreventie en -scheiding (“Haal alles uit je afval”);
 • Stimuleren en ondersteunen kringloop- en recyclinginitiatieven, met daarbij speciaal nadruk op de mogelijke positie van een Circulariteitshub om innovaties en hoogwaardig hergebruik te bevorderen en de aanbod van kleine volumes afval aan lokale ontwerpers en ondernemers voor circulaire toepassingen;
 • Blijven inzetten op hergebruik van stromen die door bewoners naar de afvalbrengstations worden gebracht; hergebruik van producten zoals latexverf, elektrische apparaten, meubels, speelgoed enz. bevorderen door doorgeleiding naar Voedselbank en kringloopwinkels;
 • Ondersteuning educatieve acties op scholen;
 • Ondersteunen en faciliteren burgerparticipatie (Lentekriebels, wijkmilieustraten, zwerfafvalteams).
ga terug