Programma 3 Onderwijs

3.2.1 VSV en Leerplicht

Met het onderwijs werken we intensief samen om verzuim en voortijdig schoolverlaten (vsv) te voorkomen. We zien toe op de handhaving van de leerplicht en voeren de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten uit.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Beoogd
2019

Beoogd

2020

Aantal voortijdige schoolverlaters

<2,3%
(<250)

<2,3%
(<250)

% thuiszitters in schooljaar teruggeleid naar onderwijs

75%

75%

Aantal thuiszitters in beeld bij leerplicht*

-

*Het ‘aantal thuiszitters in beeld bij leerplicht’ geeft wel inzicht in de situatie, maar is niet direct een prestatie van de gemeente, eerder van het onderwijs. Vanwege de informatieve waarde is het wel opgenomen als indicator, maar is er geen ambitie geformuleerd. In de rekening presenteren we wel het aantal dat in beeld is.

Hoe staan we ervoor?

 • De gemeente Groningen volgt de landelijke trend met betrekking tot de voortijdig schoolverlaters (vsv'ers). We zijn gestegen in het aantal vsv'ers;
 • We hebben een monitor ontwikkeld voor de kwetsbare jongeren van onze RMC regio;
 • De aansluiting met de domeinen werk en zorg is verbeterd;
 • Het thuiszitterspact is verder uitgewerkt en we zijn samen met de partners bezig met de uitvoering.

Wat willen we bereiken in 2020?

 • In 2020 willen we een daling realiseren van het aantal vroegtijdige schoolverlaters. Thuiszitters willen we zo snel en zo veel mogelijk terugleiden naar het onderwijs;
 • We focussen op preventief werken en zorgen ervoor dat we alle jongeren tot 23 jaar zonder startkwalificatie ondersteuning geven bij de zoektocht naar een passende vervolgstap;
 • De samenwerking met de domeinen werk en zorg verder verstevigen.

Wat gaan we hiervoor doen?

 • We houden toezicht op naleving van de leerplichtwet en werken hierbij zoveel mogelijk preventief. Waar noodzakelijk zetten we handhavende maatregelen in;
 • We werken samen met het onderwijs, de JGZ (jeugdgezondheidszorg - GGD) en de WIJ-teams verder aan de aanpak schoolverzuim en in het bijzonder aan het terugdringen van het aantal thuiszitters en voortijdig schoolverlaters. Daarbij voeren we het thuiszitterspact uit dat we in 2018 hebben afgesloten;
 • We geven samen met het onderwijs verder uitvoering aan de regionale aanpak vsv en jongeren in kwetsbare posities. Deze aanpak hebben we beschreven in ons plan van aanpak 2016-2021;
 • Uit de RMC regio-analyse van 2018 blijkt dat veel jongeren de keuze maken om te gaan werken en dat er bij veel jongeren sprake is van psychische problematiek. We stimuleren de jongeren die werken om een BBL-opleiding te gaan volgen. Met de extra aanpak “De basis in positie” gaan de  RMC trajectbegeleiders, de mensen uit het onderwijs en de School als Wijk ondersteuners nog intensiever samenwerken. De jongeren met psychische problematiek bieden we een traject op maat aan;
 • We creëren een sluitende aanpak voor alle kwetsbare jongeren tot 23 jaar. Zie ook beleidsveld 4.1.3 Positief opgroeien;
 • We zorgen voor een sluitend vangnet voor deze jongeren door ons te verbinden met andere belangrijke domeinen zoals de arbeidsmarktregio, werk en inkomen, jeugdhulp en WMO. Zie ook beleidsveld 4.1.3 Positief opgroeien;
 •  We ontwikkelen een integrale aanpak en samenwerking tussen Onderwijs (scholen voor Praktijk onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs), WIJ, instellingen voor dagbesteding en Werk en Inkomen.
ga terug