Programma 2 Economie en werkgelegenheid

2.3.5 Werken aan een goed aanbod werklocaties

Op onze Groningse werklocaties, bedrijventerreinen, kantorenparken en locaties voor (grootschalige) detailhandel is meer dan de helft van de werkgelegenheid in de stad geconcentreerd. Een goed aanbod van werklocaties zijn een randvoorwaarde voor verdere economische groei en werkgelegenheid. We streven daarom naar een goed vestigingsklimaat. Hiermee versterken we de randvoorwaarden voor economische ontwikkeling. Door inzet op verbetering van ons vestigingsklimaat leveren we een belangrijke bijdrage aan onze leefkwaliteit en de aantrekkelijkheid van onze gemeente.

Hoe staan we ervoor?

Door inzet op verbetering van ons vestigingsklimaat leveren we een belangrijke bijdrage aan onze leefkwaliteit en de aantrekkelijkheid van onze gemeente. We werken samen met de bedrijven(verenigingen) aan versterking van onze huidige werklocaties en zijn flexibel en adaptief om wensen van bedrijven te faciliteren. Ook monitoren we de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt om in te kunnen spelen op de veranderende marktvraag

De positieve ontwikkelingen van 2018 hebben zich in 2019 doorgezet. De acquisitie met onze regiopartners en onze inzet om passend en divers aanbod te hebben werpt nog steeds zijn vruchten af. We zien de werkgelegenheid stijgen, alsmede het aantal vestigingen van bedrijven. Daarnaast neemt de leegstand in kantoren en bedrijfsruimtes af. In 2019 nam de kantorenleegstand af van ruim 10%, naar 8,5% en de leegstand op bedrijventerreinen van 7% naar ca. 5,3%.

Wat willen we bereiken in 2020?

We willen de positieve ontwikkelingen op onze kantoren en bedrijvenlocaties vasthouden en we blijven de groei van de werkgelegenheid stimuleren. Om dit te bereiken werken we aan twee sporen: allereerst werken we aan een vervolg op ons Meerjarenprogramma Ruimtelijke Economie, waarbij we ook aandacht hebben voor de nieuwe gebieden uit Haren en Ten Boer. Hiermee zetten we in op versterking van het ondernemerschap. Daarnaast creëren we investeringsruimte voor verbetering van het vestigingsklimaat. Hiermee versterken we de randvoorwaarden voor economische ontwikkeling. We bieden een divers en passend aanbod van (nieuwe) werklocaties. Deze locaties willen we zo veel als mogelijk onder de aandacht van belangstellenden brengen. Ook plegen we, in samenwerking met onze regiopartners, acquisitie voor vestiging op onze werklocaties.

Een belangrijke opgave hierbij is het komen tot een visie op het profiel van onze werklocaties en het maken van duidelijke keuzes in de ontwikkelingsrichting van onze werklocaties. Hiervoor gaan we een strategie per werklocatie met bijbehorende investeringsagenda opstellen.

Daarnaast hebben de behoefte van ondernemers scherp en monitoren we de kwaliteit van onze werklocaties. Dit doen we onder andere met de online monitor: www.groningencitymonitor.nl die samen met de bedrijvenverenigingen is ontwikkeld.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Opstellen van een strategie op onze werklocaties met investeringsagenda;
  • Monitoren van de kwaliteit van onze werklocaties met de Groningen city monitor;
  • Ontwikkelen van gemengde ontwikkelzones met ruimte voor werkgelegenheid (onder andere Stadshavens en Suikerfabriekterrein);
  • Samenwerken met eigenaren/ondernemers en bedrijvenverenigingen aan het verbeteren van werklocaties door middel van co creatie en co financiering.
ga terug