Programma 2 Economie en werkgelegenheid

2.1.4 (Inter)nationaal Promoten van onze kennissectoren

Groningen heeft een geschikt klimaat om (internationale) innovatieve bedrijven hier een vestiging te laten openen. Noord-Nederland profiteert van Groningen als magneet voor het aantrekken van kennis en innovatieve ontwikkelingen. Met onze kennisinstellingen en de aanwezige kennisintensieve en innovatieve bedrijven bouwen we Groningen verder als economische regio van betekenis in het Europa van nu en straks. Dat vraagt om meer internationaal georiënteerde activiteit en een scherpe profilering.

Hoe staan we ervoor?

Een gemeentebreed team voor internationale zaken zorgt er voor dat projecten, profilering en relatiebeheer efficiënter en doelmatiger verloopt. We werken met een gezamenlijke internationale kalender waarin alle internationale activiteiten worden gebundeld.

Het International Welcome Center North (IWCN) neemt een belangrijke plaats in het schakelen en makelen tussen bedrijfsleven en overheden waarbij het gaat onder andere om huisvesting, arbeidsmarkt, tweetaligheid (fysiek en digitaal) en marketing en integratie in het sociaal-culturele leven. Het IWCN zorgt ervoor dat kenniswerkers en internationale bezoekers antwoorden krijgen op hun vragen en kunnen starten met werken en leven in Noord-Nederland. In dit project werken het ministerie, de gemeente, de akkoordpartners en stichting Connect International samen voor bedrijven en internationals in Noord Nederland. We zien dat dit het vestigingsklimaat van de internationale kennisstad Groningen ten goede komt. IWCN heeft gemiddeld een groei van 15% per jaar en werkt samen met 200 bedrijven. Het aantal bezoekers aan het IWCN is gestegen naar 6.500 in 2018 en 2.000 werk- en verblijfsvergunning van kenniswerkers zijn afgegeven. Inmiddels is IWCN als expatcenter van Noord Nederland een structurele economische factor.

Steden concurreren op nationaal en internationaal niveau om de aandacht van bewoners, bezoekers, bedrijven en talent. Elk van deze doelgroepen is van belang voor de economie in onze gemeente. Marketing Groningen is als citymarketing organisatie voor Groningen verantwoordelijk voor profilering richting deze doelgroepen en vervult daarmee een belangrijke rol in het zorgen voor een aantrekkelijke stad. De samenwerking tussen Marketing Groningen en gemeente Groningen is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst met een looptijd tot 2023. Op bestuurlijk niveau gaan wij in gesprek met Marketing Groningen en de provincie Groningen over onder andere een verbeterde afstemming in de financiering van Marketing Groningen. Wij gaan in gesprek met Marketing Groningen over de inzet die wij verwachten vanuit de gemeentelijke opdracht en exploitatiesubsidie. Dit zullen wij vanaf 2020 vastleggen in een Programma van Eisen. Daarnaast zullen wij gezamenlijk kijken naar de vaste componenten in de financiering van Marketing Groningen en de flexibele ruimte die overblijft.

Wat willen we bereiken in 2020?

Marketing Groningen heeft hiervoor een propositie ontwikkeld om het economisch profiel van Groningen samen met onze partners uit te dragen. In 2020 gaan we hiermee verder. Ten aanzien van internationalisering vanuit economisch perspectief willen we onze krachten bundelen met onze partners en meer vraaggericht werken. IWCN gaat zich onder andere meer richten op MKB, het aanjagen van het Make it in the North project, en het verbeteren van het internationale startupklimaat.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • (Internationale) samenwerkingsprojecten op het gebied van kennis en innovatie ontwikkelen;
  • Gezamenlijk met onze partners profilering op nationaal en internationaal niveau;
  • Ondersteunen van Marketing Groningen;
  • Bekendheid vergroten van de Groningse digitale economie en de startup scene;
  • Doorontwikkelen aanpak internationalisering door onder andere beter en efficiënter met partners af te stemmen;
  • Ondersteunen International Welcome Center North (IWCN).
ga terug