Programma 1 Werk en inkomen

1.2.4 Schuldhulpverlening

Problematische schulden ontnemen mensen elk perspectief. Via de Groninger Kredietbank (GKB) bieden we alomvattende schuldhulpverlening: we zoeken naar een oplossing voor de financiële problemen en tegelijk pakken we de oorzaken aan. Ook proberen we te voorkomen dat er (opnieuw) schulden ontstaan door vroegsignalering, preventie en nazorg. We werken intensief samen met de WIJ-teams, maatschappelijke partners en relevante schuldeisers.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Beoogd
2019

Beoogd

2020

Aantal aanmeldingen schuldhulpverlening

2.000

2.000

Aantal inschrijvingen schuldregeling

475

500

Aantal klanten in budgetbeheer

2.900

2.950

Aantal klanten in beschermingsbewind

1.150

1.200

Aantal aanvragen sociale kredieten

450

400

% geslaagde minnelijke regelingen

55%

66%*

*slagingspercentage 2018

Hoe staan we ervoor?

Het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening bij de Groninger kredietbank lijkt in 2019 niet af te nemen. Er worden meer mensen in financiële problemen doorgeleid naar langdurige trajecten als budgetbeheer en schuldregeling. De euro-coaches krijgen steeds meer aanvragen van jongeren in financiële problemen. Verder krijgen de preventiemedewerkers veel verzoeken om voorlichting, cursus en andere schuldpreventie-activiteiten. Het aantal klanten in beschermingsbewind bij de Groninger kredietbank blijft stijgen, ook als gevolg van de implementatie van het beleid om voor burgers die het nodig hebben zoveel mogelijk het bewind als gemeente zelf uit te voeren. De druk op de schuldhulpverlening blijft groot vanwege de complexiteit van dossiers (meer instabiele financiële huishoudens, belemmerende regelgeving, multi-problematiek, grotere schuldenpakketten, meer zelfstandigen zonder personeel (ZZP'ers) en klanten met een eigen woning). We verstrekken minder sociale kredieten voornamelijk omdat nieuwkomers niet meer via een lening bij de Groninger kredietbank, maar via leenbijstand hun woninginrichting vergoed krijgen.

Wat willen we bereiken in 2019?

We willen schuldhulpverlening bieden aan degenen die dat nodig hebben. We willen (problematische) schuldsituaties van burgers stabiliseren en waar mogelijk oplossen. Daarnaast richten we ons op vroegsignalering en preventie: voorkomen van (problematische) schulden bij burgers en het bevorderen van hun financiële zelfredzaamheid. We willen als gemeente voorop blijven lopen met onze integrale aanpak van schuldhulpverlening (waaronder de euro-coaching van jongeren met (dreigende) schulden) en preventie. We gaan door met innovatieve aanpakken van schuldhulpverlening en zoeken daarbij de grenzen van wet- en regelgeving op zodat we mensen meer perspectief kunnen bieden. We proberen het slagingspercentage minnelijke schuldregelingen dat in 2018 boven het landelijk gemiddelde lag, minimaal te evenaren. Onze kwaliteit van dienstverlening willen we borgen door te voldoen aan de door de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK) en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening gestelde eisen. We willen de samenwerking met de WIJ-teams uitbreiden. We kiezen er voor om het beschermingsbewind bij burgers die dat nodig hebben zoveel mogelijk als gemeente zelf uit te voeren. De burgers van Ten Boer werden al bediend door de Groninger kredietbank, vanaf 2020 zullen ook de burgers van Haren schuldhulpverlening ontvangen van de Groninger kredietbank.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Uitvoeren van schuldhulpverlening (budgetbeheer, -coaching en schuldregeling) Groninger kredietbank;
  • Ondersteunen van jongeren met (dreigende) schulden door de inzet van euro-coaches en een bredere inzet van het jongerenkrediet;
  • Organiseren van preventie-activiteiten samen met scholen, vrijwilligers, relevante schuldeisers en maatschappelijke instellingen;
  • Ontwikkelen van vroeg-signaleringsmethodieken;
  •  Met schuldhulpverlening (waar onder vroegsignalering en preventie) aansluiten bij de wijkgerichte aanpak. Zie ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken ;
  • Intensiveren van de samenwerking tussen de Groninger kredietbank en de WIJ-teams. Zie ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken ;
  • Ontwikkelen van innovatieve aanpakken schuldhulpverlening;
  • Werken met individuele maatwerkplannen en kijken naar creatieve en alternatieve mogelijkheden voor afbetaling van schulden;
  • Beschermingsbewind zoveel mogelijk door de gemeente zelf uitvoeren;
  • Overdracht van schuldhulpverlening aan burgers van Haren van de kredietbank Drenthe naar de Groninger kredietbank.
ga terug