Programma 2 Economie en werkgelegenheid

Financiën

In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op het niveau van beleidsveld te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke intensiveringen en hervormingen zijn verwerkt. Per deelprogramma geven we een toelichting op de belangrijkste afwijking van de lasten- en baten
 > 250 duizend euro.

Financieel overzicht lasten en baten

Overzicht intensiveringen voorgaande jaren

Nr.

Opgaven (reeds middelen voor gereserveerd in voorgaande begrotingen)

Deel-programma

I/S

2020

2021

2022

2023

36

Werklocaties

2.3

I

-300

-350

-200

36

Werklocaties

2.3

S

-125

-265

-380

-495

Totaal deelprogramma 2.3

-425

-615

-580

-495

Totaal programma 2

-425

-615

-580

-495

Zie het financieel meerjarenbeeld  voor een totaaloverzicht en toelichting van alle intensiveringen voorgaande jaren.

 

.

 

Overzicht hervormingen 2020-2023

02 Economie en werkgelegenheid

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

2023 (i)

2023 (s)

02.1 Groningen Kennisstad

Akkoord van Groningen

200

Stedenbanden

30

02.2 Aantrekkelijke stad

Confucius Instituut

30

Economische Zaken, Marketing Groningen

100

02.3 Bedrijvige stad

Uitvoering meerjarig programma ruimtelijke economie

50

02.4 Overige economie en werkgelegenheid

Economische Zaken, overig 10% reductie

100

Incidentele grondopbrengst

500

Totaal 02 Economie en werkgelegenheid

500

150

0

360

0

0

0

0

Ga naar Hervormingen 2020-2023 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle hervormingen.

Integrale financiële toelichtingen begroting 2020

2.1 Groningen Kennisstad

Lasten

Baten

Saldo

(Bedrag x 1.000 euro)

443

0

443

--

Afwijking bestaand beleid

443

0

443

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op het verschil in lasten tussen de begroting 2020 en de actuele begroting 2019, de lasten zijn 443 duizend euro lager.

Akkoord van Groningen (V 338 duizend euro)
In 2018 was er een voordelig resultaat van 346 duizend euro op het Akkoord van Groningen. Het Akkoord van Groningen is het samenwerkingsverband van de Gemeente Groningen met de kennisinstellingen Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool, Universitair Medisch Centrum Groningen en de Provincie Groningen.
Bij de jaarrekening 2018 zijn de middelen uit dit voordelige resultaat via resultaatbestemming overgeheveld naar 2019 en verwerkt in de begroting 2019. In de begroting 2020 ramen we deze middelen terug. Dit verklaart vrijwel geheel de lastendaling binnen dit deelprogramma.

Overig (V 105 duizend euro)
Overige kleinere afwijkingen tellen op tot een voordeel van 105 duizend euro.

2.2 Aantrekkelijke stad

Lasten

Baten

Saldo

(Bedrag x 1.000 euro)

118

37

155

De afwijking op baten en lasten bij het bestaande beleid is kleiner dan 250 duizend euro en wordt daarom niet toegelicht

2.3 Bedrijvige stad

Lasten

Baten

Saldo

(Bedrag x 1.000 euro)

-182

-182

----

Afwijking bestaand beleid

-132

-132

De afwijking op baten en lasten bij het bestaande beleid is kleiner dan 250 duizend euro en wordt daarom niet toegelicht

Intensiveringen / Hervormingen

-50

-50

De intensiveringen vindt u terug in de bovenstaande tabel: Overzicht intensiveringen 2020-2023.
De hervormingen vindt u terug in de bovenstaande tabel: Overzicht hervormingen 2020-2023.

2.4 Overige economie en werkgelegenheid

Lasten

Baten

Saldo

(Bedrag x 1.000 euro)

69

-696

-627

--

Afwijking bestaand beleid

-31

-1.196

-1.227

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op het verschil in baten tussen de begroting 2020 en de actuele begroting 2019, de lasten zijn 31 duizend euro hoger.

Herverdeling capaciteit (N 0,4 miljoen euro)
In deze begroting hebben we de inzet van uren voor onder meer Verkeer, Wonen en Energie herverdeeld over de diverse programma's. Dit leidt binnen dit deelprogramma tot een stijging van de lasten van ruim 0,4 miljoen euro.

Subsidies (V 0,6 miljoen euro)
In dit deelprogramma hebben we minder begroot voor subsidies, omdat deze op het moment van opstellen van deze begroting nog niet zijn in te schatten. Dit leidt tot een lastendaling van ruim 0,6 miljoen euro. Zodra deze bedragen bekend zijn zullen we de begroting hierop aanpassen.

Kapitaallasten Forum Groningen (N 0,8 miljoen euro)
Vanaf 2020 zal er op het Forum afgeschreven worden, hierdoor stijgen de lasten voor de gemeente met 0,8 miljoen euro.

Sanering NELF-terrein (V 0,4 miljoen euro)
Voor de grondsanering van het NELF-terrein hadden we in de begroting 2019 incidenteel middelen opgenomen. Deze middelen ramen we in de begroting 2020 terug. Dit zorgt voor een lastendaling van 0,4 miljoen euro.

Overige afwijkingen (V 0,2 miljoen euro)
Overige kleinere afwijkingen tellen op een voordeel van 0,2 miljoen euro.

Toelichting op het verschil in baten tussen de begroting 2020 en de actuele begroting 2019, de baten zijn 1,2 miljoen euro lager.

GEM Haren Noord (N 0,5 miljoen euro)
Met ingang van 2020 wordt een jaarlijkse winstuitkering van 0,5 miljoen euro vanuit de Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij (GEM) Haren Noord beëindigd.

Subsidies (N 0,6 miljoen euro)
Zoals hierboven bij de lasten toegelicht, hebben we minder begroot voor subsidies. Aan de batenzijde leidt dit tot een daling van de geraamde subsidie-opbrengsten van ruim 0,6 miljoen euro.

Overig (N 127 duizend euro)
Overige kleinere afwijkingen in de baten en de lasten tellen op tot een nadeel van 127 duizend euro.

Intensiveringen / Hervormingen

100

500

600

De intensiveringen vindt u terug in de bovenstaande tabel: Overzicht intensiveringen 2020-2023.
De hervormingen vindt u terug in de bovenstaande tabel: Overzicht hervormingen 2020-2023.

Zie de Toelichting op reserves bij het verloopoverzicht reserves 2019 voor een nadere toelichting op de reserve mutaties.