Programma 2 Economie en werkgelegenheid

Financiële risico's

Naam risico  

Uitleg- en binnenstedelijke ontwikkelingslocaties (grondzaken / grondexploitaties)

Programma 2

Economie en werkgelegenheid en Wonen

Omschrijving

Om de risico's die voortvloeien uit de grondexploitaties in uitleg- en binnenstedelijke ontwikkelingslocaties te kwantificeren wordt de risicoboxenmethode gehanteerd. Het risico op een plantekort kan voortvloeien uit vertraging in het uitgiftetempo van gronden, uitgifte van gronden tegen lagere grondprijzen dan in de exploitatiebegroting is voorzien, aanbesteding van civieltechnische werken, vertraging in het tempo van realisering, etc.

De risico’s zijn met behulp van de risicoboxenmethode gekwantificeerd. De minimale omvang van de risico's die verband houden met grondexploitaties en nog in exploitatie te nemen gronden bedraagt afgerond  in 2020  81 miljoen euro en in 2021 80 miljoen euro. Dit risico heeft betrekking op alle lopende grondexploitaties inclusief Meerstad. Het risico Meerstad is vanaf 2019 gedaald omdat rekening wordt gehouden met het geprognotiseerde voordeel in de grondexploitatie Meerstad. Met dat voordeel heeft Meerstad een buffer om de nadelige effecten van nadelige scenario’s op te vangen. Het risico Meerstad is voor 2020  berekend op 44 miljoen euro. Het risico voor de overige gemeentelijke grondexploitaties is in totaal berekend op 37 miljoen euro.  De uitkomst van de risicoboxensystematiek nemen we, conform de kadernota weerstandsvermogen, geheel mee in onze bepaling van het benodigde weerstandsvermogen, vandaar dat de kans op 100% wordt gesteld.

Risicobedrag 2020

81,045 miljoen euro

Kans 2020

100%

Risicobedrag 2021

80,230 miljoen euro

Kans 2021

100%

Risicobedrag 2022

79,150 miljoen euro

Kans 2022

100%

Risicobedrag 2023

72,0 miljoen euro

Kans 2023

100%

Structureel/Incidenteel

Incidenteel

1e signaleringsmoment

2004

Actie

Binnen de grondexploitatie wordt gestuurd op de beheersing van de risico’s. De risico’s en het effect op het weerstandsvermogen van nieuwe (grote) projecten maken we afzonderlijk inzichtelijk.