Programma 2 Economie en werkgelegenheid

Bijdrage(n) verbonden partijen

Euroborg NV

Relevante beleidsinformatie

Euroborg NV beheert het stadioncomplex en het in 2018 opgeleverde Topsport Zorgcentrum (TsZC). Het TsZC is volledig verhuurd en de zorgverdieping is door Euroborg NV verkocht. De gebruikers van het TsZC zijn – naast FC Groningen met alle jeugd- en top teams – werkgeversorganisatie VNO-NCW en het Omnium (de titel waarachter het verlenen van zorg schuil gaat).

Beleidsrisico

Geen.

Groningen Airport Eelde NV

Relevante beleidsinformatie

Het openbaar belang betreft de bereikbaarheid van Groningen door de lucht. De gemeente heeft besloten om haar aandelen te vervreemden.

Beleidsrisico

Alle aandeelhouders hebben besloten tot verdere investeringen in GAE. De gemeente Groningen heeft ook een besluit genomen om mee investeren voor een eenmalige lumpsum bijdrage van 6 miljoen euro en voorts al haar aandelen te vervreemden. Hier zijn we mee aan de slag.

Stichting TCN/SIG

Relevante beleidsinformatie

Het doel van de stichting is het bevorderen van industrie, handel, nijverheid, ambacht en andere dienstverlening in of in de omgeving van Groningen. De stichting kan ter realisering van de doelstelling deelnemen in ondernemingen. Door het faillissement van TCN/SIG is de stichting niet meer actief. Opheffing is in afwachting van de afwikkeling van het faillissement door de curator. Na afwikkeling wordt de stichting opgeheven.

Beleidsrisico

Geen.

Waterbedrijf NV

Relevante beleidsinformatie

De missie van Waterbedrijf Groningen is om als maatschappelijke onderneming de waterbelangen in de regio duurzaam veilig te stellen. Waterbedrijf Groningen is niet alleen een leverancier van verschillende soorten water, maar levert ook een bijdrage aan zaken als volksgezondheid, natuurbehoud, het creëren van duurzame bronnen, bestuurlijke vraagstukken, ruimtelijke ordening, werkgelegenheid en innovatie. Het openbaar belang wordt vertegenwoordigd door de levering van drinkwater aan ruim 280.000 woningen en bedrijven in de provincie Groningen en in Tynaarlo (Drenthe). Waterbedrijf Groningen is samen met de gemeente Groningen voor 50% aandeelhouders in Warmtestad BV.

Beleidsrisico

Geen.

Enexis holding/belang elektriciteitsproductie EPZ

Relevante beleidsinformatie

Het publieke belang van deze drie deelnemingen betreft het (doen) distribueren en het (doen) transporteren van energie, zoals elektriciteit, gas, warmte en (warm) water.
Met de verkoop van de aandelen van Essent BV in 2009 is de gemeente Groningen voor 1,21054 % direct aandeelhouder geworden van Enexis Holding N.V. Daarnaast is de gemeente in verband met de verkoop van Essent aandeelhouder geworden in  Attero Holding N.V. (verkocht in 2014 aan Waterland) en, ter beperking van de risico’s van de verkoop van Essent, van de volgende vijf tijdelijke rechtspersonen: Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV, CBL Vennootschap BV, CSV Amsterdam BV, Vordering Enexis BV en Verkoop Vennootschap BV.

Beleidsrisico

Geen.

Community Network Noord-Nederland (CNNN) BV

Relevante beleidsinformatie

In 2016 heeft Community Network Noord-Nederland (CNNN) de aandelen van het failliete TCN/SIG overgenomen. Doelstelling is het aanleggen, onderhouden en exploiteren van een kabelnetwerk in Noord-Nederland.n.

Beleidsrisico

Geen.

Stichting Ondernemerstrefpunt

Relevante beleidsinformatie

De stichting heeft tot doel om het contact tussen organisaties en instellingen in het onderwijs, het bedrijfsleven en de lokale overheid te bevorderen, waardoor het onderwijs en de behoeftes van het bedrijfsleven beter op elkaar worden afgestemd.

Beleidsrisico

Geen.

GR Eems-Dollar Regio (EDR)

Relevante beleidsinformatie

De Eems Dollard Regio (EDR) is een openbaar lichaam voor grensoverschrijdende samenwerking. Wij zijn lid van de EDR net als één van de ongeveer 100 andere voornamelijk gemeentelijke leden uit Noord-Nederland en Niedersachsen die lid zijn. De EDR heeft als voornaamste taak om grensoverschrijdende projecten te stimuleren en Europese subsidies in dat verband te verstrekken.

Beleidsrisico

Geen.

GR Omgevingsdienst

Relevante beleidsinformatie

De Omgevingsdienst Groningen is een uitvoeringsorganisatie op het gebied van de vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) van én voor de provincie en alle gemeenten in de provincie Groningen sinds november 2013. De eerste drie jaren heeft de aangeleverde formatie door de deelnemers de basis gevormd voor de begroting (zogeheten inputfinanciering). In het bedrijfsplan van de Omgevingsdienst is vastgelegd dat na uiterlijk 3 jaar met prijzen per afgenomen product of dienst wordt gewerkt. Dit is niet haalbaar gebleken. In het verbeterplan van de Omgevingsdienst wordt hiervoor een oplossing gezocht.

Beleidsrisico

De bijdragen worden jaarlijks door de deelnemers toegezegd. De deelnemers zijn gezamenlijk als eigenaren van de GR Omgevingsdienst verantwoordelijk voor de begroting.

Vereniging van gemeenten aandeelhouders Essent Noord-Nederland (VEGANN)

Relevante beleidsinformatie

De vereniging behartigt de belangen van kleine Essent-aandeelhouders.

Beleidsrisico

Geen.

Voor meer informatie over de verbonden partijen zie paragraaf 6 verbonden partijen.