Programma 6 Cultuur

Relevante ontwikkelingen

In 2019 zijn we gestart met de voorbereiding voor de nieuwe cultuurnota-periode 2021-2024. We hebben in de Kadernota 'Kunst en Cultuur voor Iedereen' onze ambities voor de periode 2021-2028 vastgelegd, welke in oktober 2019 wordt behandeld in raad. In 2020 stellen we de cultuurnota vast, waarmee we uitvoering geven aan de ambities in de kadernota, inclusief de verdeling van de cultuurmiddelen. In 2020 worden de cultuurmiddelen verlaagd met €200.000, voor dit jaar betekent dit dat er minder flexibele ruimte is in het budget. Vanaf 2021 zullen we bij de vaststelling van de definitieve cultuurnota bepalen hoe we met de verdeling van het budget omgaan. De Kunstraad adviseert ons en de provincie welke aanvragen van culturele instellingen het meest bijdragen aan onze ambities. Daarnaast formuleren we zelf specifieker wat onze rol is, in de nieuwe strategieën, en stellen we onze subsidieregelingen opnieuw vast. Het Rijk doorloopt in 2020 hetzelfde proces, wat van grote invloed is op ons beleid. Vanuit onze rol als G9-gemeente en als lid van de stedelijke cultuurregio We the North beogen we hierover goed met het Rijk in gesprek te gaan.  

Nieuw muziekcentrum
Voorjaar 2020 presenteren we de resultaten van ons vervolgonderzoek naar een mogelijke opvolger van muziekcentrum De Oosterpoort. Daarbij gaan we nader in op de mogelijke locaties die werden genoemd als uitkomst van de 1e fase in 2018. Ook werken we verder de inhoudelijke kansen uit voor het muziekcentrum, evenals mogelijke relaties met de omgeving. Een business plan en een business case voor het nieuwe muziekcentrum worden onderdeel van het onderzoeksresultaat. De huidige Oosterpoort houden we in stand tot tenminste 2027.

Kunstwerf
In 2020 leveren we de Kunstwerf op als nieuw thuis voor vier van onze prominente podiuminstellingen, te weten de Noorderlingen, Club Guy&Roni, de Steeg en Het Houten Huis. We creëren daarmee een aansprekend podiumcluster dat niet alleen een relatie aangaat met het naastgelegen NNT, maar ook met de omgeving van het Ebbingekwartier.

Evenementenbeleid
Ons strategisch evenementenbeleid heeft resultaat: wij hebben meer regie in het proces, gaan vroegtijdig in gesprek met organisatoren, hebben aandacht voor kwaliteit en programmering en onze toplocaties worden goed gebruikt. Ook de professionalisering van de volksfeesten zoals Koningsdag en Groningens Ontzet krijgt steeds verder vorm.

Leeswijzer
De hervormingen die zijn doorgevoerd om tot een sluitende (meerjaren) begroting 2020 te komen, zijn als volgt verwerkt. In de financiële paragraaf van ieder programma is onderaan een tabel opgenomen met Hervormingen 2020-2023. Per programma staan hier de hervormingen, inclusief bedragen. In de tabel zitten doorklikbare links naar Hoofdstuk 4.4 Hervormingen 2020- 2023. Hier vindt u vervolgens een tabel met het totaal aan hervormingen, inclusief toelichtingen.