Programma 4 Welzijn, gezondheid en zorg

Financiën

In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op het niveau van beleidsveld te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke intensiveringen en hervormingen zijn verwerkt. Per deelprogramma geven we een toelichting op de belangrijkste afwijking van de lasten- en baten
 > 250 duizend euro.

Financieel overzicht lasten en baten

Overzicht intensiveringen voorgaande jaren

Nr.

Opgaven (reeds middelen voor gereserveerd in voorgaande begrotingen)

Deel-programma

I/S

2020

2021

2022

2023

60

Subsidies beheer & accommodaties

4.1

I

-35

-25

-25

60

Subsidies beheer & accommodaties

4.1

S

-30

-30

-30

-30

Totaal deelprogramma 4.1

-65

-55

-55

-30

5

Wmo/BW/Jeugd

4.2

I

-5.300

-4.300

6

Tekort Sociaal domein (begroting 2017)

4.2

I

-1.082

7

Aanvullen egalisatiereserve VSD

4.2

I

-2.000

15

Aanvullende zorgkosten Wmo & Jeugd

4.2

S

-515

2.755

2.755

2.755

16

Terugdringen zorgkosten (inkoop jeugd, WIJ & OJG)

4.2

S

-650

-875

-800

-800

17

Aanpak multiproblematiek

4.2

I

-250

20

Aanpak problematische groepen

4.2

I

-98

-98

-98

Totaal deelprogramma 4.2

-9.895

-2.518

1.857

1.955

Totaal programma 4

-9.960

-2.573

1.802

1.925

Zie het financieel meerjarenbeeld  voor een totaaloverzicht en toelichting van alle intensiveringen voorgaande jaren.

Overzicht intensiveringsmiddelen 2020-2023

04 Welzijn, gezondheid en zorg

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

2023 (i)

2023 (s)

 04.1 Sociaal klimaat

Zorgkosten Wmo

18

19

School in de wijk

260

Energie

2

Verzekeringen

6

Buurt-, dorpsaccomm. en speeltuingebouwen

100

 04.2 Passende ondersteuning en zorg

Zorgkosten Wmo

1.342

1.022

-957

1.157

Zorgkosten Jeugd

3.700

6.100

5.300

4.100

Implementatie WVGGZ

680

Veilig Thuis Groningen

84

Totaal 04 Welzijn, gezondheid en zorg

5.320

772

7.222

19

4.343

0

0

5.257

Zie de financiële knelpunten en ambities 2020 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle aanvullende intensiveringen 2020.

Overzicht hervormingen 2020-2023

04 Welzijn, gezondheid en zorg

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

2023 (i)

2023 (s)

 04.1 Sociaal klimaat

Gezondheidsbeleid/projecten

150

Innovatiemiddelen jeugd / positief opgroeien

200

Beter benutten buurtaccommodaties

100

Sociale basis

262

407

Diversiteitsbeleid

80

Wettelijke taken GGD

300

 04.2 Passende ondersteuning en zorg

Accres instellingen

673

Sociale basis

 138

393

Innovatiemiddelen BW

165

Maatschappelijke begeleiding statushouders

30

Pilot piket tbv hoorplicht WVGGZ

200

Totaal 04 Welzijn, gezondheid en zorg

400

1.318

0

1.380

0

0

0

0

Ga naar hervormingen 2020-2023 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle hervormingen

Integrale financiële toelichtingen begroting 2020

4.1 Sociaal klimaat

Lasten

Baten

Saldo

(Bedrag x 1.000 euro)

24.442

-22.647

1.795

--

Bestaand beleid

24.186

-22.647

1.539

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op het verschil in lasten tussen de begroting 2020 en de actuele begroting 2019, de lasten zijn 24,2 miljoen euro lager.

Verzelfstandiging GGD (V 23,3 miljoen euro)

Per 1 januari 2020 vindt de verzelfstandiging van de GGD plaats. De GGD en de gemeente Groningen zullen dan bedrijfsmatig onafhankelijk van elkaar functioneren. Dit betekent dat de begroting van de GGD vanaf 2020 niet langer onderdeel uit maakt van onze begroting. De lasten in deelprogramma 4.1 dalen daardoor met 23,3 miljoen euro, van dit bedrag heeft 1 miljoen euro betrekking op frictiekosten. Hier tegenover staat (met uitzondering van de frictiekosten) een evenredige verlaging van de baten.

Heesterpoort (V 832 duizend euro)
Voor achterstallig onderhoud van de Heesterpoort was in 2018 1 miljoen euro incidenteel beschikbaar. Van dit bedrag is 816 duizend euro overgeheveld naar 2019. Hierdoor vallen de lasten in 2020 ruim 800 duizend euro lager uit dan in de actuele begroting 2019.

Innovatie jeugd (V 580 duizend euro)
De lasten voor de innovatie jeugd zijn in de begroting 2020 580 duizend euro lager, omdat in de actuele begroting 2019 rekening is gehouden met een incidentele overheveling van het innovatie jeugdbudget vanuit 2018.

Kostenverdeling diversiteit integratie en emancipatie (N 519 duizend euro)
We hebben de kostenverdeling herzien. Hierdoor wordt het beleidsveld diversiteit en integratie en emancipatie zwaarder belast.

Toelichting op het verschil in baten tussen de begroting 2020 en de actuele begroting 2019, de baten zijn 22,6 miljoen euro lager.

Verzelfstandiging GGD (N 22,3 miljoen euro)
Door de verzelfstandiging van de GGD per 1 januari 2020 worden de baten van de GGD niet langer in onze begroting verantwoord. De baten in programma 4.1 dalen hierdoor met 22,3 miljoen euro. Hier tegenover staat een evenredige lastenverlaging.

MKBA taakstelling (N 507 duizend euro)
De verdeling van de MKBA taakstelling over de diverse beleidsvelden hebben we herzien. Deze technische wijziging levert in dit deelprogramma een nadeel van 507 duizend euro op.

Overig (V 153 duizend euro)

Diverse kleinere mutaties in de baten en de lasten tellen op tot een voordeel 133 duizend euro.

Intensiveringen / Hervormingen

256

256

De intensiveringen vindt u terug in de bovenstaande tabel: Overzicht intensiveringen 2020-2023.
De hervormingen vindt u terug in de bovenstaande tabel: Overzicht hervormingen 2020-2023.

4.2 Passende ondersteuning en zorg

Lasten

Baten

Saldo

 (Bedrag x 1.000 euro)

-16.115

690

-15.425

---

Bestaand beleid

-10.182

-613

-10.795

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op het verschil in lasten tussen de begroting 2020 en de actuele begroting 2019, de lasten zijn 10,2 miljoen euro hoger.

Jeugdhulp (N 7,3 miljoen euro)
De lasten Jeugdhulp zijn in de begroting 2020 7,3 miljoen euro hoger dan in de geactualiseerde begroting 2019. Voor 5,7 miljoen euro staat hier compensatie vanuit rijksmiddelen (vanuit diverse circulaires) tegenover. Dit betreft o.a. de incidentele extra middelen van 3,9 miljoen euro en de compensatie voor loon- en prijsbijstelling van 1,4 miljoen euro. Daarnaast hebben we voor volumegroei en prijscompensatie in totaal een extra bedrag van 2,7 miljoen euro opgenomen. Vanuit het coalitieakkoord is er 650 duizend euro extra beschikbaar voor de Ondersteuners Jeugd en Gezin (OJG) in de WIJ teams. We verwachten dat de maatregelen betreffende de OJG, de hervormingsmaatregelen betreffen de taakstelling WIJ en het innoveren van de inkoop totaal een verlaging van de zorgkosten van 2,1 miljoen euro gaat opleveren.

Regionale transformatie agenda jeugd (V 1,2 miljoen euro)
In 2018, 2019 en 2020 ontvangen we jaarlijks 1,2 miljoen euro in het kader van de regionale transformatieagenda, in deze agenda zijn de inhoudelijke ontwikkelopgaven voor de komende jaren voor de jeugdhulpregio Groningen uitgewerkt. Het fonds is bedoeld om de transformatiebeweging te bevorderen. Wij zijn de penvoerder voor deze gelden. Omdat middelen van 2018 zijn overgeheveld zijn naar 2019 vallen de lasten in 2020 1,2 miljoen euro lager uit dan in de actuele begroting 2019.

Wmo (N 866 duizend euro)
De lasten WMO zijn in de begroting 2020 866 duizend euro hoger dan in de geactualiseerde begroting 2019. Hiervan betreft 3,0 miljoen euro compensatie van uit het rijk voor loon- en prijs (vanuit diverse circulaires). Daarnaast hebben we voor volumegroei  een extra bedrag van 936 duizend euro opgenomen. In de begroting 2019 zijn er aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor de tekorten op onder meer de zorgkosten Wmo. Hiervan was 1,1 miljoen euro incidenteel.

Daarnaast hebben we vanuit het Coalitieakkoord enkele maatregelen ingevoerd om de efficiency te vergroten, onder meer door aanpassingen binnen collectief vervoer. Het totaal van deze maatregelen bedraagt 460 duizend euro structureel.

Voor wat betreft de huishoudelijke hulp levert de invoering naar een maatwerkvoorziening een besparing op vanaf 2020 van 850 duizend euro. Om deze besparing te realiseren is er in 2019 incidenteel 660 duizend euro beschikbaar gesteld. Per saldo leidt dit tot 1,5 miljoen euro aan lagere lasten in 2020.
Het totaal aan lasten WMO in de begroting 2020 stijgt derhalve met 866 duizend euro.

Beschermd wonen (N 1,7 miljoen euro)
We hebben de loon- en prijsbijstelling van uit de  meicirculaire 2019 zijnde 2,2 miljoen euro verwerkt in de begroting. Daarnaast anticiperen wij op een verlaging van de eigen bijdrage met 262 duizend euro, hierdoor dalen ook de lasten met 262 duizend euro. Een technische wijziging vanuit de voormalige gemeente Haren levert een daling van de lasten op met 256 duizend euro.

Integrale aanpak multiproblematiek (V 1,0 miljoen euro)
We verwachten vanaf 2020 1,0 miljoen euro aan lasten te kunnen besparen door 240 multiprobleem gezinnen op een andere manier te benaderen. We werken hierbij toe naar een duurzaam perspectief op verbetering. Met 1 gezin, 1 plan en 1 aanpak krijgen gezinnen de ondersteuning die nodig is en wordt een stapeling van indicaties voorkomen. De besparingen van deze aanpak bedraagt in 2020 1,0 miljoen euro en 3,0 miljoen euro vanaf 2021.

Landelijke Vreemdelingen voorzieningen (N 3,8 miljoen euro)
In 2020 ontvangen we 3,8 miljoen euro in het kader van de Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV). Binnen de gemeente Groningen zetten we deze middelen in voor de Bed Bad en Broodvoorziening.

Subsidie WIJ (N 700 duizend euro)
De subsidie aan de WIJ hebben we conform de afspraken verhoogd met een accres van 700 duizend euro.

Verhoogde asielinstroom (V 1,5 miljoen euro)
Voor verhoogde asielinstroom is in 2018 een bedrag van 1,2 miljoen euro overgeheveld naar 2019 voor de inburgering, huisvesting en begeleiding van statushouders naar onderwijs en/of werk. De personele lasten voor het programma waren in 2019 nog op het oorspronkelijke niveau begroot. De uitvoering valt nu binnen de reguliere werkzaamheden in dit deelprogramma. Hierdoor vallen de lasten 279 duizend euro lager uit. Uiteindelijk vallen de totale lasten voor Verhoogde asielinstroom in 2020 1,5 miljoen euro lager uit dan in de actuele begroting 2019.

Taalniveau Statushouders (N 268 duizend euro)
We hebben in de begroting 2020 naar aanleiding van de meicirculaire incidenteel 268 duizend euro extra opgenomen voor de verhoging van het taalniveau van statushouders.

Maatschappelijk opvang (V 385 duizend euro)
We ontvangen als gevolg van het gebruik van actuelere basisgegevens voor de maatstaven structureel 84 duizend euro extra vanuit de decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang, deze middelen zetten we in. Doordat er in 2018 een bedrag van 469 duizend euro overgeheveld is naar 2019, vallen de lasten in 2020 469 duizend euro lager uit dan in de actuele begroting 2019. Beide effecten leveren samen een voordeel van 385 duizend euro op.

Vrouwenopvang (V 134 duizend euro)
We ontvangen structureel 96 duizend euro voor de opvang van slachtoffers van huiselijk en eergerelateerd geweld zonder eerdere verblijfsstatus en die vanwege hun slachtofferschap een verblijfsvergunning kunnen aanvragen of hebben aangevraagd. Daarnaast ontvangen we in 2019, 2020 en 2021 als centrumgemeente jaarlijks een bedrag van 75 duizend euro voor het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’. Beide bedragen, samen 171 duizend euro, worden ingezet voor de doelen waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld. Doordat voor vrouwenopvang in 2018 een bedrag van 305 duizend euro is overgeheveld naar 2019,  vallen de lasten in 2020 305 duizend euro lager uit dan in de actuele begroting 2019. Genoemde effecten leveren samen een voordeel van 134 duizend euro op.

Overige afwijkingen (N 246 duizend euro)
De overige afwijkingen op baten en lasten tellen op tot een nadeel van 246 duizend euro.

Intensiveringen / Hervormingen

-5.933

1.303

-4.630

De intensiveringen vindt u terug in de bovenstaande tabel: Overzicht intensiveringen 2020-2023.
De hervormingen vindt u terug in de bovenstaande tabel: Overzicht hervormingen 2020-2023.

Zie de Toelichting op reserves bij het verloopoverzicht reserves 2018 voor een nadere toelichting op de reserve mutaties.