Programma 4 Welzijn, gezondheid en zorg

Financiële risico's

 

Naam risico  

Risico's sociaal domein

Programma 4

Welzijn, gezondheidszorg en Vernieuwing sociaal domein

Omschrijving

Sinds de decentralisatie in 2015 en de daarmee gepaard gaande rijksbezuinigingen staan de zorgkosten budgetten onder druk en zijn op begroting- en rekeningbasis tekorten aangevuld. Ter beheersing van deze problematiek streven wij er naar om door transformatie minder in te hoeven zetten op zwaardere zorg door te investeren in preventie aan de voorkant, de ontwikkeling van (basis) voorzieningen dichtbij, door burgerkracht en door stimuleren van zelf- en samenredzaamheid. Deze op transformatie gerichte beweging is onder meer in gang gezet door een gerichte opdrachtverlening aan Stichting WIJ Groningen, door het in werking stellen van het Gebied Ondersteunend Netwerk (GON) en een verdere decentralisering van Beschermd Wonen. Belangrijke ontwikkelingen komende periode zijn o.a. de aanpak voor multiprobleemgezinnen waar spraken is van stapeling van door gemeente verstrekte voorzieningen en de inzet op Ondersteuner Jeugd en Gezin.

Het risico sociaal domein is voor deze begroting herijkt. We onderscheiden deze zoals voorheen in een risico op zorggebruik WMO een risico op de transformatie van dure naar goedkopere zorg en een risico op hogere kosten jeugdzorg.  

Het risico op zorggebruik Wmo en jeugd houdt in dat onzeker is hoeveel mensen zorg nodig hebben. Daarom rekenen we met verschillende groeiscenario’s. Het risico op transformatie houdt in dat het onzeker is dat de geraamde besparingen van dure naar goedkopere zorg daadwerkelijk gerealiseerd wordt.  Hierbij is rekening gehouden met de maatregelen uit het nieuwe coalitieakkoord en recente ombuigingen. Die maatregelen leiden tot een verhoging van het risico. Of en in welke mate deze maatregelen het beoogde transformatie-effect opleveren wordt gemonitord en waar nodig zal bijgestuurd worden.  

Het risico Sociaal domein is volledig geactualiseerd.  De risicobedragen van de genoemde onderdelen (zorggebruik jeugd en WMO, transformatie/bezuinigingen) zijn tot stand gekomen door voor verschillende bandbreedtes te bepalen wat de kans is dat het risico binnen de betreffende bandbreedte valt. Omdat daarbij al rekening wordt gehouden met de kans dat het risico binnen bepaalde bandbreedtes valt, wordt de uitkomst volledig meegenomen bij het bepalen van het benodigd weerstandsvermogen.
Het totale structurele risico VSD komt daarmee voor 2020 op 6,2 miljoen euro (kans * effect).

Risicobedrag 2020

6,2 miljoen euro

Kans 2020

100%

Risicobedrag 2021

11 miljoen euro

Kans 2021

100%

Risicobedrag 2022

12,2 miljoen euro

Kans 2022

100%

Risicobedrag 2023

12,7 miljoen euro

Kans 2023

100%

Structureel/Incidenteel

Structureel

1e signaleringsmoment

Maart 2014

Actie

Wij hebben de laatste jaren al maatregelen genomen om te zorgen dat de zorgkosten beter in control komen. Hierbij hebben we nadrukkelijk een koppeling gelegd tussen beleid, uitvoering en geld. Met de GON is een belangrijke stap gezet  in de beheersing van de WMO begroting.

Verder is de ontwikkeling van de informatievoorziening van groot belang. We willen de ontwikkeling van het zorgverbruik, de substitutie van de verschillende sporen en de effecten van interventies beter in beeld krijgen. Deze informatievoorziening komt gestaag op gang, maar is nog niet op het gewenste niveau.  
Ten aanzien van de jeugdhulp zijn er belangrijke lijnen waarlangs gemeenten, via de RIGG of zelf,  invloed kunnen uitoefenen zoals sturing op toegang jeugdhulp, inzet van Ondersteuner Jeugd en Gezin, sturing op contacten met aanbieders, sturing op financiën en lobby. Als gevolg van de grote financiële problematiek worden via al die lijnen maatregelen genomen.  De in gang gezette beweging zal echter lange adem vragen en niet in 2020 opgelost worden.

We geven prioriteit aan de genoemde verbeterslagen en gaan dit sociaal domein breed zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau aansturen.

Naam risico  

MFA de Wijert

Programma 4

Welzijn, gezondheidszorg en Vernieuwing sociaal domein

Omschrijving

Voor de ontwikkeling van MFA DE Wijert (scholen, sporthallen, bijzondere objecten als het Groninger forum) hebben wij een bedrag van 355 duizend euro als benodigd weerstandsvermogen berekend. Het risico bestaat uit het niet of later realiseren van de verkoopopbrengsten die als dekking voor de investering wordt gevormd en het risico dat we een lagere bijdrage van derden realiseren. De vorming van benodigd weerstandsvermogen doen wij uit voorzichtigheid, de omvang van het budget is namelijk taakstellend. De risico’s dienen primair binnen de post onvoorzien van het project opgelost te worden. De structurele risico’s die samenhangen met de exploitatie van de MFA worden gedekt binnen de gemeentebegroting. Omdat in het risicobedrag van 355 duizend euro al rekening is gehouden met de kans van optreden nemen we dit bedrag volledig mee bij het bepalen van het benodigd weerstandsvermogen.

Risicobedrag 2020

355 duizend euro

Kans 2020

100%

Risicobedrag 2021

355 duizend euro

Kans 2021

100%

Risicobedrag 2022

355 duizend euro

Kans 2022

100%

Risicobedrag 2023

355 duizend euro

Kans 2023

100%

Structureel/Incidenteel

Incidenteel

1e signaleringsmoment

Rekening 2017

Actie

De bouwactiviteiten gaan (naar verwachting) van start in 2019. De aanbesteding vindt plaats najaar 2019 en dan wordt beoordeeld in hoeverre de kostenontwikkeling afwijkt van de informatie waarover het besluit is genomen.