Paragraaf 9 Bedrijfsvoering

(Wettelijke) indicatoren en landelijke vergelijking

We verantwoorden in dit onderdeel de (wettelijke) indicatoren. We willen onze indicatoren vergelijken met het landelijk gemiddelde van andere gemeenten Hiervoor gebruiken we de resultaten van de benchmark Vensters voor Bedrijfsvoering. Als er geen gegevens beschikbaar zijn staat er een streepje.

Wettelijke indicator(en)

Behaald  
2018

Beoogd
 2019

Beoogd 2020

Landelijk gemiddelde 2018 VVB

Apparaatskosten (kosten per inwoner)

€ 987

Rapportage achteraf

Rapportage achteraf

€ 789

Formatie (fte per 1.000 inwoners)

11,3 FTE

Rapportage achteraf

Rapportage achteraf

8,4 FTE

Bezetting (fte per 1.000 inwoners)

10,9 FTE

Rapportage achteraf

Rapportage achteraf

8,0 FTE

Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom + totale kosten externen)

15,40%

14,90%

14,90%

17,40%

Overhead (% van de totale lasten)

11,30%

Rapportage
achteraf

Rapportage
achteraf

12,10%

Prestatie indicator(en)

 Behaald
2018

Beoogd 2019

Beoogd 2020

Landelijk gemiddeld 2018

% betalingen binnen wettelijke termijn

95%

90%

90%

90,60%

% bezwaarprocedures afgehandeld binnen de wettelijke termijn

75%

85%

85%

-

% bezwaarschriften via informele weg

38%

40%

40%

-

% oninbare facturen sociale zekerheid (ten opzichte van totale vorderingen)

28%

20%

20%

-

% oninbare facturen belastingen

0,40%

1,10%

1,10%

-

% oninbare facturen overig privaatrechtelijk

0,18%

0,10%

0,10%

-

% duurzame inkoop  (aanbestedingen >50.000 euro)

100%

100%

55%

% lokale inkoop (binnen gemeente Groningen) - inkoopwaarde besteed bij leveranciers binnen de gemeente ten opzichte van de totale inkoopwaarde

39%

35%

35,00%

39%

% regionale inkoop

53%

60%

60%

46,80%

% aanbestedingen waarin afspraken worden gemaakt over de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

35%

35%

35%

43%

Aantal jaarlijks geregistreerde meldingen over (mogelijke) datalekken

40

Rapportage achteraf

Rapportage achteraf

-

Prestatie indicator(en)

 Behaald
2018

Beoogd 2019

Beoogd 2020

Landelijk gemiddeld 2018-

Percentage melden  (mogelijke) datalekken binnen 72 uur

100%

100%

100%

-

Instroom – aantal medewerkers in dienst

272

Rapportage achteraf

Rapportage achteraf

-

Uitstroom – aantal medewerkers uit dienst

260

Rapportage achteraf

Rapportage achteraf

-

Uitgaven persoonlijke ontwikkeling per medewerker x 1 euro

€ 1.040

Rapportage achteraf

Rapportage achteraf

-

Medewerkerstevredenheidscijfer gemeentebreed (MTO)

-

7

7

-

Ziekteverzuim

5,90%

5,40%

?

5,60%

Meldingsfrequentie

1

1

1

1

Aantal stagiairs en trainees

269

250

250

-

Interne mobiliteit - % medewerkers dat veranderd is van functie of afdeling ten opzichte van het totaal aantal medewerkers aan het begin van het jaar

3%

Rapportage achteraf

Rapportage achteraf

-

Aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geplaatst in een afspraakbaan

11

10

10

5,60%

% vrouwen in leidinggevende posities

33%

Rapportage achteraf

Rapportage achteraf

40%

% medewerkers onder 35 jaar

11%

Rapportage achteraf

Rapportage achteraf

13%