Paragraaf 9 Bedrijfsvoering

Naar één integraal werkende organisatie: Stand van zaken

Naar één integraal werkende organisatie: Stand van zaken
Groningen is een van de snelst groeiende gemeenten van Nederland. Werkgelegenheid stijgt en de innovatiekracht groeit. Tegelijkertijd zien we grote opgaven in zowel het fysieke als het sociale domein die we met beperktere financiële ruimte moeten realiseren.  
Problemen zijn vaak multidimensionaal en zullen daarom vaker vanuit verschillende vakdisciplines en met partners opgelost worden. Hierbij stellen we de burger steeds meer centraal. Daar waar vroeger legitimiteit gezocht werd in algemeen gestelde uitvoeringsregels zullen we in de toekomst steeds vaker tot maatwerk oplossingen komen. Het accent zal meer en meer op de uitvoeringspraktijk komen te liggen. Deze wijze van werken vraagt om meer integrale concernsturing, een wendbare organisatie en flexibele medewerkers. Met aandacht voor daadkracht, resultaat en leervermogen. Vanzelfsprekend hoort hier ook een andere vorm van control bij die meer focust op: doen we de goede dingen en doen we dingen goed.

Om de politieke ambities vorm en inhoud te geven en onze wettelijke taken uit te voeren zijn in uitvoering het verbeterprogramma financieel-administratieve beheersing, reorganisatie HRM en transitie DIV. Daarnaast zetten we in op de volgende speerpunten:

  • Opgavegericht werken in samenwerking met burgers, bedrijven en instellingen
  • Dienstverlening aan de burger: virtueel en fysiek
  • Verhogen van mobiliteit en ontwikkeling van medewerkers
  • Academie in oprichting
  • Diversiteit en verjonging
  • Terugdringing externe inhuur

Opgavegericht werken in samenwerking met burgers, bedrijven en instellingen

De gemeente wordt gemaakt door de mensen die er wonen en werken, actieve maatschappelijke organisaties, ondernemers en kennisinstellingen. We kunnen onze ambities alleen verwezenlijken in nauwe samenwerking en verbondenheid met hen. Investeren in een goede relatie met onze inwoners en partners en samen werken aan de opgaven van onze gemeente, onder de noemer van betrokkenheid en vertrouwen, betekent ook creëren van randvoorwaarden, faciliteiten en (communicatie-)instrumenten. Om bewonersmeer zeggenschap in zijn/haar wijk/gebied te geven, initiatiefnemers te helpen om participatietrajecten vorm te geven, het democratisch proces te versterken (van ‘laten meedoen’ naar ‘samenwerken’)en vertrouwen geven aan medewerkers en verantwoordelijkheden laag in de organisatie leggen, zijn daarbij van groot belang.
We hechten meer dan ooit aan de verbinding van fysieke en sociale thema’s. Dat betekent dat we naast integraal- en gebiedsgericht vooral opgavegericht werken. Dit vraagt niet alleen een omslag in sturing, maar ook in denken en in houding en gedrag.

Dienstverlening aan de burger: virtueel en fysiek

Onze dienstverlening wordt steeds toegankelijker zowel digitaal als in wijken. We hebben in 2019 een uitgewerkt programma opgezet met een aantal icoonprojecten dat onze gemeente klaar moet stomen voor de toekomst. Uitgangspunt is daarbij: online waar dat kan en persoonlijk indien mensen niet digitaalvaardig genoeg zijn of ingeval van complexe vraagstukken, dus waar nodig is. De verdere stroomlijning van onze dienstverlening kan daarmee mogelijkheden bieden om burgers die dat nodig hebben en kwetsbare mensen die verdwalen in het digilandschap, persoonlijk van dienst te kunnen blijven zijn. In het programma 11 Publieke Dienstverlening wordt verder ingezoomd op onze dienstverlening aan de burger.

Verhogen van mobiliteit en ontwikkeling van medewerkers

Een belangrijke uitdaging is en blijft om medewerkers optimaal inzetbaar te houden. We willen brede, duurzame inzetbaarheid realiseren. Bewegen moet gewoon zijn en hiervoor nemen we belemmerende factoren weg. We vinden het belangrijk dat medewerkers zelf regie voeren over hun werk en loopbaan. Uitwisselingsprogramma’s, stages en opleidingen, inspiratiesessies, storytelling en dergelijke zijn instrumenten die we hiervoor inzetten.

Academie in oprichting

Vanaf 2020 gaan we werken met een eigen "Groninger Academie". Niet een fysiek gebouw, maar een expertisepunt waar alle mogelijke leeractiviteiten gecoördineerd, geïnitieerd, ontwikkeld en vormgegeven worden. Denk aan leernetwerken, e-learning, trainingen, leiderschapsprogramma’s, inspiratiesessies en ontmoetingen. Hierbij gaan we vooral ook uit van interne deskundigheid. Leren van, met en door elkaar staat voorop. Dat beperkt zich niet alleen tot eigen onze eigen organisatie, maar gaat breder; ook met inwoners, ondernemers en het onderwijs.

Er wordt bij de leeractiviteiten steeds verbinding gezocht met de urgente organisatiethema’s en ambities gemeente. Zo is er een Leernetwerk Opgavegericht werken gestart om met aan aantal betrokkenen het speelveld en de spelers te verkennen en te gaan benoemen wat medewerkers moeten leren om opgavegericht te kunnen werken. Volgens dezelfde aanpak is het ook het Leernetwerk Virtueel Groningen gestart. Daaruit komt de aanbeveling om snel te investeren in de zgn 21-eeuwse vaardigheden (of ‘future work skills’). Dat is niet beperkt tot digitale vaardigheden; het omvat ook ondernemerschap, samenwerken en slimmer werken met technische tools.

Diversiteit en verjonging

We willen dat onze gemeentelijke organisatie een afspiegeling dat van de maatschappij. De gemiddelde leeftijd van onze organisatie is 49 jaar waarmee we veel kennis en ervaring in huis hebben. Tegelijkertijd zetten we in op verjonging, binnen de grenzen van een krapper wordende arbeidsmarkt.
De afgelopen jaren hebben we zowel tijdelijk als structureel via een traineeprogramma, programma voor stadstalenten en stagiaires en werkleerbanen op mbo-niveau steeds extra middelen ingezet. We hebben nauwe contacten met RUG, Hanzeschool, Noorderpoortcollege en Alfacollege en werken samen met GOA Publiek. Daarnaast blijven we aandacht schenken aan vrouwen op sleutelposities en het allochtonenplatform. Eén van de instrumenten om dit te realiseren kan gendertraining zijn.

Terugdringen externe inhuur

Er wordt in overleg met de uitzender een drietal analyses gemaakt per directie om te kijken wat echt ingehuurd moet worden en te kijken wat wij zelf in huis hebben om te komen tot een ideale inzet van personeel. We kunnen echter ook niet zonder externe inhuur en zetten deze specifiek in. Door externe inhuur kan piekbelasting efficiënter worden opgevangen, tijdelijk gespecialiseerde inzet worden georganiseerd, moeilijk vervulbare vacatures worden ingevuld en anticiperen we op voorziene reorganisaties door vacatures niet in te vullen maar tijdelijk in te huren.