Programma 7 Verkeer

7.5.1 Verkeersveiligheid

Het verbeteren van de verkeersveiligheid doen we aan de hand van 3 sporen:
Spoor 1: De verbetering van objectief aantoonbaar onveilige locaties;
Spoor 2: Samen met bewoners en wijken werken aan veiligheid;  
Spoor 3: Voorkomen van nieuwe onveilige situaties met proactief, risico-gestuurd beleid.

Vanuit de sporen 1 en 2 richten wij ons hoofdzakelijk op het aanpakken van knelpuntenlocaties en (fysieke) maatregelen om de directe leefomgeving van onze inwoners te verbeteren. Spoor 3 omvat een bredere aanpak waarbij we ons richten op het aanpakken van risico’s en risicogroepen waarbij we samenwerking zoeken met onze regionale en landelijke partners. Dit doen we onder meer aan de hand van verkeerseducatie via VerkeersWijzerGroningen/ Verkeer en Vervoer Beraad (VVB) en door aan de sluiten bij het landelijke aanpak vanuit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV2030).

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie Indicatoren

Beoogd
2019

Beoogd
2020

Aantal verkeerseducatieprojecten op basisscholen

95

140

Aantal verkeerseducatieprojecten op het voortgezet onderwijs

25

55

Aantal verkeerseducatieprojecten buiten onderwijs om

35

95

Aantal aangepakte verkeersonveilige situaties

5

15

n.b. deze prognoses zijn gebaseerd op een combinatie van langetermijnresultaten van de voormalige gemeenten Haren, Ten Boer en Groningen. De beoogde verkeerseducatieprojecten voor 2019 zijn gebaseerd op de voormalige gemeente Groningen.

 

Hoe staan we ervoor?

Vanuit de sporen 1 en 2 zijn in totaal 79 knelpuntenlocaties in beeld gebracht. Op basis van signalen vanuit de bewoners, gebiedsteam en in overleg met bestuur zijn later nog een aantal locaties toegevoegd. Vanuit spoor 1 is voor zes locaties een doorvertaling gemaakt naar concrete maatregelen op straat en voor nog eens vier locaties is gestart met de planvoorbereiding (ontwerp en participatie). Wij verwachten eind 2019 hiervan de eerste resultaten op straat te zien. De overige locaties zijn besproken met de gebiedsteams en verkeersdeskundigen van gemeente en politie en waar nodig is een doorvertaling gemaakt naar concrete maatregelen. Daar waar sprake is van eenvoudige maatregelen tegen geringe kosten en/of waar we kansen zien om werk met werk te maken gaan we zo snel mogelijk over tot realisatie. We zijn hier volop mee bezig, een aantal verkeerssituaties zijn al aangepakt en we verwachten eind 2019 ook hiervan nog meer resultaten op straat te zien.

Vanuit spoor 3 worden er ook dit jaar diverse verkeerseducatie activiteiten georganiseerd. Na de zomer gaan we met onze regionale partners aan de slag met het SPV2030.  

Wat willen we bereiken in 2020?

In 2020 geven we een vervolg aan de planvorming en uitvoering van de aanpak verkeersveiligheid aan de hand van de drie sporen. Samen met de provincie Groningen en de andere regiopartners werken we aan de uitwerking van het SPV 2030 als onderdeel van spoor 3 van onze aanpak verkeersveiligheid.

Wat gaan we hiervoor doen?

  •  Aanpakken van knelpunten verkeersveiligheid aan de hand van de knelpuntenlijsten vanuit spoor 1 en 2. Dit realiseren wij in samenwerking met de gebiedsteams;
  • Opzet maken voor de Aanpak Verkeersveiligheid voor 2020 en verder;
  • Samen met onze regionale partners maken we een vertaalslag van SPV2030 naar een regionaal uitvoeringsprogramma;
  • Met de provincie gaan we in gesprek over het gerichter inzetten van verkeerseducatie-activiteiten binnen onze gemeente aan de hand van de aanpak van onze drie sporen.
ga terug