Programma 13 Algemene inkomsten en post onvoorzien

Bijdrage(n) verbonden partijen

BNG NV

Relevante beleidsinformatie

De missie van de bank is duurzaam bij te dragen aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Het openbaar belang is een bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang.

Beleidsrisico

Het risico met betrekking tot de waardering van de aandelen is zeer klein. Het uitkeringspercentage met ingang van 2018 is verhoogd naar 50%. De eigen vermogen positie van de bank is in het recente verleden versterkt.
Het resultaat zal in de nabije toekomst gevoelig blijven voor politieke, economische en monetaire ontwikkelingen..

Oiko Credit

Relevante beleidsinformatie

Het jaarlijkse dividend wordt omgezet in aandelen. In 2019 is hierdoor het aantal participaties op 59.12 uitgekomen.

Beleidsrisico

Geen.

Voor meer informatie over de verbonden partijen zie paragraaf 6 verbonden partijen.