Programma 13 Algemene inkomsten en post onvoorzien

Financiën

In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op het niveau van beleidsveld te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke intensiveringen en hervormingen zijn verwerkt. Per deelprogramma geven we een toelichting op de belangrijkste afwijking van de lasten- en baten
 > 250 duizend euro.

Financieel overzicht lasten en baten

Overzicht intensiveringen voorgaande jaren

Nr.

Opgaven (reeds middelen voor gereserveerd in voorgaande begrotingen)

Deel-programma

I/S

2020

2021

2022

2023

55

Compensatie OZB niet woningen Haren & ten Boer

13.1

I

-1.080

-810

-540

Totaal deelprogramma 13.1

-1.080

-810

-540

0

Totaal programma 13

-1.080

-810

-540

0

Zie het financieel meerjarenbeeld  voor een totaaloverzicht en toelichting van alle hervormingen voorgaande jaren

 

 

Overzicht hervormingen 2020-2023

13 Algemene inkomsten en post onvoorzien

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

2023 (i)

2023 (s)

13.1 Algemene inkomsten en post onvoorzien

OZB verhogen

3.500

4.320

5.140

5.960

Verlagen rioolrecht en verhogen OZB

1.000

Afvalverzameling en -verwerking

532

Dividend

1.125

Lage rente stand

200

Vrijval compensatieregeling OZB

280

209

140

Totaal 13 Algemene inkomsten en post onvoorzien

4.905

1.200

4.529

532

5.280

0

0

5.960

Ga naar hervormingen 2020-2023 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle hervormingen.

Integrale financiële toelichtingen begroting 2020

13.1 Algemene inkomsten en post onvoorzien

Lasten

Baten

Saldo

 (Bedrag x 1.000 euro)

-24

30.957

30.933

--

Afwijking bestaand beleid

-504

25.332

24.827

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Algemene uitkering (V 20,6 miljoen euro)
Het actuele begrotingssaldo 2019 voor de uitkering uit het gemeentefonds bedraagt 530,1 miljoen euro. Op basis van de meicirculaire 2019 en op basis van onze eigen inschattingen bedraagt het primitieve begrotingssaldo 2020 voor het gemeentefonds 550,7 miljoen euro. Een positief verschil van 20,6 miljoen euro. De verklaring hiervoor luidt als volgt:

1) Landelijke en plaatselijke ontwikkelingen
De uitkeringsfactor stijgt in 2020 met 39 punten ten opzichte van 2019, dit betekent voor Groningen een stijging van de algemene uitkering van 10,1 miljoen euro. De stijging van de uitkeringsfactor wordt vooral verklaard door een hoger accres . Landelijk bedraagt het accres in 2020 835 miljoen euro.

2) Taakmutaties
Er wordt 8,3 miljoen meer ontvangen door taakmutaties dan in 2019. Het betreft voornamelijk de extra middelen Jeugdzorg (3,9 miljoen euro) en voor de landelijke voorziening vreemdelingenvoorziening (3,8 miljoen euro) loon.  en prijscompensatie voor het sociaal domein (3,3 miljoen euro).
We ontvangen in 2020 2 miljoen euro minder via een suppletie-uitkering dan in 2019. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat herindelingsbijdrage vanaf 2020 is verlaagd met 1,7 miljoen euro.
Het saldo van taakmutaties en verlaagde suppletie-uitkering bedraagt 6,3 miljoen euro voordelig.

3) Integratie- en decentralisatie-uitkeringen
Per saldo wordt in 2020 4,5 miljoen euro meer aan integratie- en decentralisatie-uitkeringen ontvangen dan in 2019. Dit wordt grotendeels verklaard door een opwaartse aanpassing van de middelen bestemd voor Beschermd wonen en de landelijke vreemdelingenvoorziening. In onderstaand overzicht zijn alle mutaties bij de integratie- en decentralisatie uitkeringen opgenomen.

Mutaties integratie en decentralisatie uitkeringen
(bedragen x 1.000 euro )

Bedrag

IU Beschermd wonen

2.149

IU Participatie

-39

IU Voogdij

40

DU Maatschappelijke opvang en OGGz

84

DU Gezond in de stad

72

DU Vrouwenopvang

151

DU Bodemsanering

69

DU Voorschoolse voorziening peuters

-150

DU Armoedebestrijding kinderen

11

DU Scholenprogramma Groningen

-264

DU Schulden en armoede

141

DU Versterking lokale werkgelegenheid

-1.900

DU Verhoging taalniveau statushouders

268

DU Landelijke vreemdelingenvoorziening

3.760

DU Geweld hoort nergens thuis

75

Totaal

4.466

Financieringskosten (N 517 duizend euro)
Doordat de lange vermogensbehoefte in 2020 hoger is ten opzichte van 2019 ontstaat een nadeel van 517 duizend euro. Dit komt door meer investeringen enerzijds en minder beschikbare reserves en voorzieningen. Hierdoor moeten er meer leningen worden aangetrokken.

Dividend (V 466 duizend euro)
Voor 2020 wordt voor 466 duizend euro meer aan dividend van BNG verwacht.

Compensatie OZB niet-woningen Haren en Ten Boer (V 270 duizend euro)

De harmonisatie van de OZB heeft voor bedrijven in de oude gemeenten Haren en Ten Boer tot een lastenstijging geleidt. Deze bedrijven worden gecompenseerd met een regeling. Er is in 2019 1,35 miljoen euro en voor 2020 1,08 miljoen beschikbaar. Van dat laatste bedrag zetten we 280 duizend euro in ter dekking van de begroting 2020 (zie hervormingen).

Onroerende zaakbelasting (V 3,7 miljoen euro)
Naast de verhoging door de nominale tariefstijging ad 3,87% (3,1 miljoen euro) is de geraamde belastingopbrengst verhoogd met 600 duizend euro in verband met verwachte volumeontwikkeling door nieuwbouw.

Logiesbelasting (V 640 duizend euro)
Op basis van het coalitieakkoord heeft de Raad op 26 juni 2019 besloten de toeristenbelasting  met 440 duizend euro te verhogen. Daarnaast is de raming van de opbrengst logiesbelasting met 200 duizend euro verhoogd in verband met volumegroei (meer overnachtingen).

Overig (N 332 duizend euro)
Overige afwijkingen tellen op tot een nadeel van 332 duizend euro.

Intensiveringen / Hervormingen

480

5.625

6.105

De intensiveringen vindt u terug in de bovenstaande tabel: Overzicht intensiveringen 2020-2023.
De hervormingen vindt u terug in de bovenstaande tabel: Overzicht hervormingen 2020-2023.